Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Öğrencilerin Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Sınıf Yönetimine Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri/Teachers' Opınıons Regardıng The Effects Of Students' Readıness Levels On Classroom Management Öz   PDF
Habib Özgan, Aykar Tekin
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) Öğrencilerin İngilizce Öz Yeterlik İnançlarının Algılanan Özerklik Desteği Açısından İncelenmesi/Investigation of Students' Self Efficacy Beliefs in Terms of Perceived Autonomy Support Öz   PDF
Sedat Kanadlı, Birsen Bağçeci
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / The Adaptation of The Learner Empowerment Scale: Validity and Reliability Studies Öz   PDF
S. Gülfem Çakır, Mehmet Erdoğan
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Öğretim Elemanlarının Öğretim Stratejileri-Yöntem Ve Teknikleri, İletişim Ve Ölçme Değerlendirme Yeterliklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri/Student Vıews Regardıng Teachıng Staffs' Suffıcencıes In Teachıng Strategıes- Methods And Technıques, Communıcatıon Öz   PDF
H. İsmail Arslantaş
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Öğretmen Adayları için “Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öz Yeterlilik Ölçeği”nin Geliştirilmesi / Developing “Teaching Principles and Methods Cors Self-Efficacy Scale” for Pre Service Teachers Öz   PDF
Sekvan KUZU, Servet DEMİR
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) Öğretmen Adaylarında Atılganlık Düzeyi ve İletişim Becerileri/Assertiveness Level and Communication Skills of Teachers' Candidates Öz   PDF
Hadiye Küçükkaragöz, Tuncay Canbulat, Yasin Akay
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) Öğretmen Adaylarının Akademik Özyeterlikleri ve Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / The Investigation of the Relationship Between the Academic Self-Efficacy and Occupational Anxiety of Teacher Candidates Öz   PDF
Vildan DONMUŞ, Burhan AKPUNAR, Mehmet EROĞLU
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeyleri ile Teknolojiye Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / An Analysis of Relationship Between Computer Competencies and Perceptions of Pre-Service Teachers Toward Öz   PDF
Şenol SAYGINER
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Öğretmen Adaylarının Bilişim Suçlarına Yönelik Deneyimleri ve Bilişim Güvenliği Ders İçeriğine Yönelik Görüşleri / Teacher Candidates’ Experiences of Cyber Crime and Their Views for the Information Security Course Content Öz   PDF
Ömer Faruk GÖKMEN, Özcan Erkan AKGÜN
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) Öğretmen Adaylarının Biyoloji Kavramına Yönelik Metaforik Algıları/Pre-Service Teachers' Metaphorical Perceptions towards Biology Öz   PDF
Solmaz Aydın, Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri / Candidate Teachers Views Towards the Use of Interactive Board Öz   PDF
Ebru KORKMAZ, Celalettin KORKMAZ
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Öğretmen Adaylarının Konuşma Sorunlarına İlişkin Görüşleri/ The Opınıons Of Teacher Candıdates About Speech Problems Öz   PDF ()
Ahmet Akkaya
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Öğretmen Adaylarının Kpss Kursu Veren Dersanelere ve Kpss'ye İlişkin Görüşleri/ Teacher Candıdates' Evaluatıon Of Publıc Employee Selectıon Examınatıon Support Classes Offered At Prıvate Teachıng Instıtutıons Öz   PDF
Kezban Kuran
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Öğretmen Adaylarının Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna İnançlarını Yordama Gücü/ The Predıctıve Power Of Prospectıve Teachers' Learnıng Strategıes On The Belıef That Learnıng Depends On Effort Öz   PDF
Ali Arslan, Fatime Usta, Saadettin Şahiner
 
Cilt 5, Sayı 9 (2008) Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisi/Effect of the Pre-Service Teachers' Learning Styles on Chemistry Achievement and Attitudes Öz   PDF
Cengiz Tüysüz, Erdal Tatar
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Öğretmen Adaylarının Öğretimde Teknoloji Kullanım Yeterliliklerinin Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Kuramsal Perspektifinden İncelenmesi/ The Investigation Of Preservice Teachers' Technology Integration Competencies From Technological Pedagogical Cont Öz   PDF
Sönmez Pamuk, Alpaslan Ülken, Nilay Şener Dilek
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Sürecinde Kullandıkları Öz Düzenlemeye Dayalı Öğrenme Becerileri/ Self-Regulated Learning Skills Used By Pre-Service Teachers During Reading Comprehension Process Öz   PDF
Yusuf Uyar, Seyit Ateş, Kasım Yıldırım
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) Öğretmen Adaylarının Okul Müdürüne İlişkin Meteforik Algıları/Metephoric Perceptions Of Teacher Candidates For School Managers Öz   PDF
Necati Çobanoğlu, Serkan Gökalp
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Alanına İlişkin Genel Yeterlik Algıları/ Common Competency Perceptıons of Teacher Candidates About Measurement And Evaluatıon Öz   PDF
Etem Yeşilyurt
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Öğretmen Adaylarının ve Öğretim Elemanlarının “Her Yerde Her Zaman” Eğitim İçin Mobil İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Dair Görüşleri / Prospective Teachers’ and Instructors’ Opinion on Mobile Communication Technology Use for “Anywhere Any Time Lear Öz   PDF
Volkan Lütfi PAN, Cenk AKAY
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) Öğretmen Adaylarının Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Öz   PDF
Furkan AYDIN, Mehmet Barış HORZUM, Özlem CANAN GÜNGÖREN
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi/Examining Prospective Teachers' Level of Creative Thinking In Terms Of Different Variables Öz   PDF
Tevfik İşleyen, Betül Küçük
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Öğretmen Eğitiminde Değer Eğitimi Firsati Olarak Topluma Hizmet Uygulamalari Dersi/ Servıce Learnıng Course As An Opportunıty for Value Educatıon In Teacher Educatıon Öz   PDF
Mehmet Bulut, Neslihan Bulut, Aykut Bulut
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Öğretmen Görüşlerine Göre Coğrafyada Paradigmalar/ Paradıgms In Geography In Teachers' Perspectıves Öz   PDF ()
Mustafa Öztürk, Servet Karabağ
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Öğretmenlerin Bireysel ve Örgütsel Değerleri ile İzlenim Yönetimi Taktikleri Seçimi Arasındaki İlişki Düzeyi / The Level of Relationship Between the Teachers' Individual and Organizational Values and Selection of Impression Management Tactics Öz   PDF
Mehmet KARAKUŞ, Sedat ALEV
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Öğretmenlerin Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı'na Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Teachers Attitudes Towards Religious-Mystical Turkish Literature Öz   PDF
Zafer Gürler
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Öğretmenlerin Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerini Değerlendirmede Kullanabilecekleri Bir Sistem: Barrett Taksonomisi/A System To Be Used By Teachers To Evaluate Students' Readıng Comprehensıon Skılls: Barrett Taxonomy Öz   PDF
Kasım Yıldırım
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Öğretmenlerin Performans Görevlerinin Verilme Gerekçelerine İlişkin Algı Düzeyleri/Teachers' Perspectıves On The Reasons For Gıvıng Students Performance Tasks Öz   PDF
Özlem Doğan Temur, Nida Bayındır, Hatice Zeynep İnan
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi / Examination of Teachers’ Lifelong Learning Tendencies Öz   PDF
Muamber YILMAZ
 
Cilt 5, Sayı 9 (2008) Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine Sahip Olma Düzeyleri Hakkında Öğretmen Adayları ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi/Having General Adequacy of Teaching Profession Evaluation of the Views of Teacher Candidates and Teachers About Their Öz   PDF
Bayram Özer, İsmail Gelen
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Okuduğunu Anlama Sürecinde Çıkarım Yapma Becerisinin İşlevi/ Function Of The Inference Skills During The Process Of Reading Comprehension Öz   PDF
Murat Özbay, Banu Özdemir
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Fiziksel ve İlişkisel Saldırganlığın Ebeveyn Tutumları Açısından İncelenmesi / Examining Physical and Relational Agression of Preschool Children in terms of Parents’ Attitudes Öz   PDF
Selin İKİZ, Ayşe ÖZTÜRK SAMUR
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Serbest Zaman Etkinliklerinin Gözlemlenmesi Öz   PDF
Hülya GÜLAY OGELMAN
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Requests Of Pre-School Educational Institutions From Parents Öz   PDF ()
Mustafa Cinoğlu, H. İsmail Arslantaş, Metin Öztürk
 
Cilt 10, Sayı 24 (2013) Okul Öncesi Eğitimde Sabah Rutinlerinin İncelenmesi: Fransa Örneği/A Study on Morning Routines in Preschool Education: The Case of France Öz   PDF
Ege Akgün
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarına Verilen Değerler Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi / The Examination of Teachers’ View Concerning Values Education for 5-6 Year Old Preschoolers Öz   PDF
Serpil PEKDOĞAN, Halil İbrahim KORKMAZ
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Okul Öncesi Hikaye Kitaplarının Okunabilirlik Açısından İncelenmesi/A Study On Pre-School Story Books In Point Of Readability Öz   PDF
Mehmet Akif Çeçen, Filiz Aydemir
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Okul Öncesi Öğretmenlerin ‘‘Teknoloji’’ Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelemesi / An Investigation of Preschool Teachers’ Perceptions on the Concept of “Technology” Öz   PDF
Fahrettin KORKMAZ, Serkan ÜNSAL
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Okul Yöneticileri Tarafından E-Okul Uygulamasının Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeline Göre Değerlendirilmesi/Assessment Of E-Okul Applıcatıon By School Managers Usıng Extended Technology Acceptance Model Öz   PDF
Murat Bağlıbel, Mustafa Samancıoğlu, M. Semih Summak
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLME VE ATAMA YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN, MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
İmam Bakır ARABACI, Önder ŞANLI, Mehmet ALTUN
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) OKULLARDA SOSYAL ADALET ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Öz   PDF
Hüseyin KARACAN, Murat BAĞLIBEL, Recep BİNDAK
 
Cilt 11, Sayı 28 (2014) OKULÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI VE ANNE BABA TUTUMLARI Öz   PDF
Mehmet Güngör
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Okuma ve Zihni Yönetme/ Reading and Managing Of Mind Öz   PDF
Firdevs Güneş
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) Okumayı Niye Sevmiyoruz? Üniversite Öğrencileri ile Mülakatlar/Why Don't We Like Reading? Interviews with Undergraduates Öz   PDF
Ali Fuat Arıcı
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Ölçülemeyen Diş Özelliklerinin Biyolojik Uzaklık Çalışmalarındaki Önemi/The Importance of Dental Non-Metric Traits in Biological Distance Studies Öz   PDF
Serpil Eroğlu
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Ömer Seyfettin Hikayelerinin Türkçe Öğretiminde Değer Aktarimi Bakimindan İncelenmesi/ Examination Of Ömer Seyfettin's Stories In Terms Of Value Transfer In Turkish Education Öz   PDF
Muhammet Eyyüp Sallabaş
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Ömer Seyfettin'de Siyasî Kültürün Hicvi/ Ömer Seyfettin's Satırızatıon to Polıtıcal Culture Öz   PDF
Orhan Oğuz
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Organizational Commitment And Job Satisfaction: The Influence Of Individual And Organizational Factors On Sales Persons' Work Attitudes In Travel Agencies/Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatmini: Bireysel Ve Örgütsel Faktörlerin Seyahat Acentelerinde Çalışan Satı Öz   PDF
Halil Demirer, Nuriye Güreş, Volkan Akgül
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) ÖRGÜTLERDE ÖDÜLLENDİRMENİN İŞGÖREN MOTİVASYONU VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF
Erkut Altındağ, Bahar Akgün
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Örgütsel Adaletin Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Güney Afrika Cumhuriyetinde Bir Uygulama/The Influence of Organizational Justice on the Turnover Intention: A Study in the Republic of South Africa Öz   PDF
Edip Örücü, Sibel Özafşarlıoğlu
 
Toplam 713 ögeden 401 - 450 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


ISSN: 1304-429X