Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Nüfus Coğrafyası/Population Geography Of Turkish Republic Of Northern Cyprus Öz   PDF
Ahmet Atasoy
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Latent Semantic Analysis: An Analytical Tool For Second Language Writing Assessment/Gizli Anlam Analizi: İkinci Dil Kompozisyon Değerlendirme Sürecinde Kullanılabilecek Çözümsel Bir Araç Öz   PDF
İhsan Ünaldı, Yasemin Kırkgöz
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Lider-Üye Etkileşimi Ve Kariyer Memnuniyetinin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Etiğin Düzenleyici Rolüne Yönelik Deneysel Bir Araştırma /The Moderating Role Of Ethics In The Effect Of Leader –Member Exchange And Career Satisfaction On The Innovative Behavio Öz   PDF
Mazlum Çelik, Ömer Turunç, Necdet Bilgin
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Lınux İşletim Sistemine Karşı Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması/ Developıng Scale For Mesaurıng Students Attıdudes Toward Lınux Öz   PDF
Mustafa Başer, Serkan Dinçer
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmalarda Uygulanan Etik Kurallara Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi/Determination of Postgraduate Students' Views about Ethical Rules Applied To Scientific Researches Öz   PDF
Mustafa Özden, Besime Ergin
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) Lise Matematik Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ve Teknolojiyi Bütünleştirme Öz-Yeterlilikleri / An Examination of In-Service Secondary Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge and Their Technology Integration Öz   PDF
Firdevs İclal KARATAŞ, Fatma ASLAN TUTAK
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Lise Öğrencilerine Yönelik Yazma Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / The Writing Attitude Scale for High School Students: A Study of Validity and Reliability Öz   PDF
Şenol AKAYDIN, Hasan KURNAZ
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ) Öz   PDF
Mehmet Akif Çeçen, Ercan Deniz
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS ÖDEVLERİNE KARŞI TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ/AN INVESTIGATION OF SOME VARIABLES RELATED STUDENTS’ ATTITUDES ABOUT PERFORMANCE ASSIGNMENTS Öz   PDF
Halil Aydın, Nurettin Yörek, İlker Uğulu
 
Cilt 13, Sayı 36 (2016) Lise Öğretmenlerinin İş Doyumları ve Bireysel Performansları Arasındaki İlişki/ The Relatıonship Between High School Teachers’ Job Satisfaction and Individual Performance Öz   PDF
Aydan ORDU
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Liselerde Okul Kültürü İle Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki/The Relatıonshıp In Hıgh Schools Between School Culture And Student Achıevement Öz   PDF
Zülfü Demirtaş
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) LOZAN ANTLAŞMASI’NIN İSTANBUL BASININDA YANKILARI: TEVHÎD-i EFKÂR ÖRNEĞİ Öz   PDF
Seydi Vakkas Toprak
 
Cilt 4, Sayı 8 (2007) Lübnan'da Maruni Dürzi Çatışmaları ve Osmanlının 19. Yüzyıl Orta-Doğu Siyaseti Öz   PDF
Olcay Özkaya Duman
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Mahalle Muhtarlarının Kent Ve Mahalle Güvenliğine İlişkin Yaklaşımları: Antakya Örneği/Attitudes Of Neighborhood Heads Towards The Safety In Their Neighborhood And The City: The Case Of Antakya Öz   PDF
Yakup Bulut, Mehmet Kara
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Maksadi'nin Yenice ve İştip Şehrengizleri / Shahrangizs of Yenice and Ishtip of Maksadi Öz   PDF
Murat Öztürk
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample) Öz   PDF
Yavuz AKÇİ, Özgün ULUIŞIK
 
Cilt 5, Sayı 9 (2008) Matematik Eğitiminde Öğrenme Güçlükleri/Learning Difficulties in Mathematics Education Öz   PDF
Enver Tatar, Ramazan Dikici
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Mahmut SAĞIR
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Maysa ve Bulut İsimli Animasyon Çizgi Filmin Kültürel Ögeler Açısından İncelenmesi / The Evalutıon of the Cartoon Named Maysa and Bulut in terms of Cultural Elements Öz   PDF
Neslihan KARAKUŞ
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Medeniyet Ve Kültürler Arası İlişkide Anti-Pozitivist Ve Diyalojik Yeni Paradigma Arayışı/A Search For A Dıalogıc And Non-Posıtıvıst Paradıgm In Intercultural And Intercıvılızatıonal Relatıons Öz   PDF
Şükrü Nişancı, Adem Çaylak
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Türkçe Dersleriyle İlişkilendirilmesi/ Integratıon of Medıa Lıteracy Educatıon Wıth Turkısh Courses Öz   PDF
Sait Tüzel
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) Medyanın Küreselleşmesinde Sosyal Değişimler ve Tüketicinin Kontrolü/Social Changes in the Globalization of the Media and Consumer Control Öz   PDF
Ramazan Çelik
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde Halk Dilinin Kullanımı/The Using Of Public Speech in the Poems of Mehmet Akif Ersoy Öz   PDF
Arif Yılmaz
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Mehmet Âkif Ersoy'un Şiirlerinde Halk Kültürü Ögeleri - Halk Edebiyatı Ögeleri –/ Folk Culture Elements In The Poems Of Mehmet Akıf Ersoy – Folk Culture Elements – Öz   PDF
Arif Yilmaz
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Mersin Limanında Ticaret (1870-1912) / Trade in Mersin Port (1870-1912) Öz   PDF
Sacit UĞUZ
 
Cilt 13, Sayı 36 (2016) Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Eğitim Fakültelerinde Almış Oldukları Öğretmenlik Eğitimine İlişkin Görüşleri / The Opinions of Beginning Teachers on Education and Training They Had at Faculties of Education Öz   PDF
Ahmet BOZAK, Talip ÖZDEMİR, Durmuş SERASLAN
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Meslek İdealleri ve Girişimcilik Niyetleri/Professıonal Ideals And Entrepreneurıal Intentıons Öz   PDF
Recep Çiçek, Ufuk Durna
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Pazarlama Algısı: Bir Vakıf Ve Bir Devlet Meslek Yüksek Okulu'nda Uygulama/Vocatıonal School Students' Overall Perceptıon Toward Marketıng: An Implemantatıon In A State And A Prıvate Unıversıty Öz   PDF
Tufan Özsoy, Levent Gelibolu
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Web Tabanlı E-Öğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları/Vocational School Student's Perceptions Of Web Based E-Learning Environments Öz   PDF
Mustafa Yeniad
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) METALINGUISTIC UNITS AND PARALINGUISTIC INDICATORS USED IN LANGUAGE TEACHING Öz   PDF
Bilginer Onan
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Michael J. Sandel, Kamusal Felsefe ve Adalet / Michael J. Sandel, Public Philosophy And Justice Öz   PDF
Koray Tütüncü
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Mikro Öğretimin Öğretmenlik Meslek Bilgi ve Becerilerinin Kazanılmasına Etkisi/The Effect of Micro Teaching on Teachers' Gaining of Knowledge and Skills Öz   PDF
Kezban Kuran
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The School Principals' Views about the 652 Executive Order Related to the Organisation and Duties of Ministry of Educatio Öz   PDF
Münir Şahin, Mehmet Üstüner
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) Milli Mücadele Dönemi Yerel Basınına Bir Örnek; Köy Hocası Mecmuası Öz   PDF
Önder YAZICI
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Millî Mücadele Döneminde Kilis ve Çevresinde Ermeniler/Armenians in Kilis and Vicinity During National War of Independence Öz   PDF
Erdinç Gülcü, Ahmet Gündüz
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) Mobbing ve İş Performansına İlişkin Öğretmen Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Teachers’ Perception about Mobbing and Job Performance in terms of Several Variaties Öz   PDF
Orhan ÇINAR, Esra Nur AKPUNAR
 
Cilt 2, Sayı 3 (2005) Müfredat Laboratuar Okullarında ve Genel İlköğretim Okullarındaki 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Genel Tutum ve Başarılarının Karşılaştırılması Öz   PDF
Kezban Kuran
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Muhasebe Bürolarinda Bilgisayar Ve Internet Kullaniminin Faydalari Ile Işyeri Özellikleri Arasindaki Ilişkiler: Bir Alan Araştirmasi/The Relationships Between The Benefits Of Using Computer And Internet And The Accounting Office's Features: An Empirical S Öz   PDF
Zeynep Hatunoğlu, İsmail Bakan
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Muhasebe Meslek Mensuplarinin Ideal Hizmet ve Mevcut Hizmet Kalitesi Algilarinin Servqual Modeli ile Değerlendirilmesi/Evaluation of Perceptions of Ideal and Existing Service Qualities among Professional Accountants by Using Servqual Model Öz   PDF
Ferah Yıldız, Ahmet Yanık, Güler Dinçel, Sami Karacan
 
Cilt 1, Sayı 1 (2004) Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetlerinde Başarısızlık Eğrisi ve Pazarı Avı/Stratejileri Üzerine Öneriler Öz   PDF ()
Cemal Yükselen, Hüsniye Örs
 
Cilt 2, Sayı 4 (2005) Müşteri İlişkileri Yönetimi Programının Bir Parçası Olarak Satış Görüşmelerinde Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi Üzerine Bir Pilot Araştırma Öz   PDF
Elif Ovalı
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Namık Kemal'in 'Hürriyet Kasidesi'nde Metin ve Bağlam İlişkisi / The Relation of Text and Context in Namik Kemal's Hürriyet Kasidesi Öz   PDF
Gıyasettin Aytaş
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Niş (Nıche) Pazarlama Ve Hatay Turizmine Yönelik Niş Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi/Nıche Marketıng And Defınıng Nıche Marketıng Strategıes Towards Tourısm In Hatay Öz   PDF
Nuriye Güreş, Volkan Akgül
 
Cilt 11, Sayı 28 (2014) NİTELİKLİ TERÖR ÖRGÜT ÜYESİ KAYNAĞI: KCK SİYASET AKADEMİSİ ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI Öz   PDF
ersan ozkan
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Noktalama İşaretlerinin Öğretiminde Grup Araştırması Tekniğinin Öğrenci Başarısına Etkisi/The Influence Of Group Research Technıque On Student Achıevement In The Teachıng Of Punctuatıon Marks Öz   PDF
Esin Yağmur Şahin, Sedat Maden, Mehmet Nuri Kardaş, Abdullah Şahin
 
Cilt 3, Sayı 6 (2006) Nörofizyolojik Açıdan Uyaran Temelli Yönlendirmelerin Öğrenme Stratejilerinin Oluşumuna Etkisi Öz   PDF
Nida Bayındır
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Öğrencilerde Ekran Okuma Ve Ekranik Düşünme/Thinking Based On Screen And Screen Reading Of Students Öz   PDF
Firdevs Güneş
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Öğrencilerin Alan Bağımlı/Bağımsız Bilişsel Stillerinin ve Bilimsel Düşünme Yeteneklerinin Maddenin Doğası Kavramlarını Anlamalarına ve Fen Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi / The Effects of the Students’ Cognitive Styles of Field Dependent/Independent Öz   PDF
Murat OZARSLAN, İbrahim BİLGİN
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) Öğrencilerin Derslerde Teknoloji Ürünü Kullanımına Yönelik Tutumu: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması/Students' Attitudes towards Technology Use in the Lessons: A Scale Development Study Öz   PDF
İsmail Kenar, Melek Balcı
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİDE BİLGİYİ OLUŞTURMA SÜRECİ İLE VAN HIELE GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖRNEK OLAY /THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS' CONSTRUCTION OF GEOMETRIC KNOWLEDGE PROCESS AND VAN HIELE GEOMETRIC THINKING LEVELS: CASE STUDY Öz   PDF
Elif Türnüklü, Bülent Nuri Özcan
 
Toplam 713 ögeden 351 - 400 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


ISSN: 1304-429X