Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Jigsaw Tekniğinin 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi “Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?” Ünitesinin Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect of Jigsaw Technique on Student Success the Teaching of 6. Grade Science and Technology Course "Earth's Crust is Ma Öz   PDF
Alev DOĞAN, Sevtap UÇAR, Ümit ŞİMŞEK
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ YAŞAM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: ADANA İLİNDEKİ GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Serap Çabuk, Hatice Doğan Südaş, Selin Köksal Araç
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Urartu Metal Eseri / A Group of Urartian Metal Works from Kahramanmaraş Archeology Museum Öz   PDF
Davut YİĞİTPAŞA, Süleyman CAN
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) KALKINMA PLANLARINDA YEREL YÖNETİMLER VE YAPILAN REFORMLAR ÇERÇEVESİNDE MUKAYESESİ/LOCAL GOVERNMENTS IN THE DEVELOPMENT PLANS AND COMPARISON IN THE SCOPE OF REFORMS Öz   PDF
Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN, Orhan Veli ALICI
 
Cilt 4, Sayı 8 (2007) Kalkınmanın Finansman Yöntemleri Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Bütçe Açıklarının Nedenleri Öz   PDF
Gülcan Sarıoğlu
 
Cilt 4, Sayı 8 (2007) Kalkınmanın Finansman Yöntemleri Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Bütçe Açıklarının Nedenleri Öz   PDF
Tuba Başkonuş Direkçi
 
Cilt 2, Sayı 4 (2005) Kamu Yararı Anlayışında Değişim Baskısı Öz   PDF
Esra Dik
 
Cilt 1, Sayı 2 (2004) Kamu Yönetimi Yasa Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme: Devlet Biçimi ve Yeni Siyaset Öz   PDF
Atilla Güney
 
Cilt 10, Sayı 24 (2013) Kapak/Cover Öz   PDF
Kapak Cover
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Katılım Bankacılığı ile Geleneksel Bankaların Bankacılık Hizmetleri ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması/The Comparison of Participation Banking and Traditional Banking on the Perspective of Banking Services and Accounting Applications Öz   PDF
Abitter Özulucan, Ali Deran
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Katılımlı Kentsel Dönüşüm Projelerinde Mahalle Derneklerinin Rolü: İzmir Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği Örneği / Role of Neighborhood Association in Participatory Urban Regeneration Projects: Izmir Karabaglar Urban Regeneration Claim See Öz   PDF
Mehmet AKALIN
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Kavram Yanılgılarının Oyunlarla Tespiti: Tabu Oyunu/ Determination Of Misconceptions By Games: Taboo Game Öz   PDF ()
Murat Genç, Tülin Genç, Ahmet Volkan Yüzüak
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) Kavramsal Değişim Metinleri ve Yaşam Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin Fizik Öğrenme Yaklaşımları Üzerindeki Etkileri/The Effects of Conceptual Change Texts and Real Life Context- Based Learnıng on Students’ Approaches to Learning Physics Öz   PDF
Gülbin Özkan, Gamze Sezgin Selçuk
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Performans Düzeyleri / The Performance Level of the Inclusion Students Towards the Social Studies Course Öz   PDF
Erhan GÖRMEZ
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) Keçi Dere (Gönen Çayı'nın Bir Kolu) Havzasının Hidrografik Özelliklerine Sayısal Yaklaşım/Quantitative Approach Hydrographic Features of Keçi Stream (A Tributary of Gonen River) Basin Öz   PDF
Emre Özşahin
 
Cilt 3, Sayı 6 (2006) Keknesyen Tüketim Fonksiyonunun Türkiye Uygulaması Öz   PDF
Yıldız Sağlam
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) Kelime Öğretiminde Örneklemenin Önemi ve Divanü Lügat-it Türk/Importance of Giving Examples in Word Instruction and Divanü Lügat-it Türk Öz   PDF
Murat Özbay, Deniz Melanlıoğlu
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) Kent Konseylerinin Sorunları Üzerine Bir İnceleme: Çanakkale Kent Konseyi Örneği/A Review on the City Councils Issues: An Example of Çanakkale City Council Öz   PDF
Hüseyin Erkul, Tan Baykal, Hüseyin Kara
 
Cilt 1, Sayı 1 (2004) Kentsel Dönüşüm Süreci İçerisinde Sanatın Konumu Öz   PDF
Cüneyt Kurt
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) KESEB NAHIYESININ TOPLUMSAL YAPISI VE FRANSIZ MANDA İDARESINCE ANTAKYA’DAN KOPARILMASI/ THE SOCIAL STRUCTURE OF THE TOWN JESEN AND ITS SEVERANCE FROM ANTAKYA BY THE FRENCH MANDATE ADMINISTRATION Öz   PDF
Yasar Demir
 
Cilt 11, Sayı 28 (2014) KİLİS VE HATAY AĞIZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Jale Öztürk
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Kimya Motivasyon Anketi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması/ Chemıstry Motıvatıon Questıonnaıre: The Study of Valıdıty and Relıabılıty Öz   PDF
Nail İlhan, Ali Yıldırım, Sibel Sadi Yılmaz
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) Kimya Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarılarıyla İlişkisi/Correlation Between Chemistry Pre-Service Teachers' Learning Style and Academic Achievement Öz   PDF
Erdal Tatar, Cengiz Tüysüz, Nail İlhan
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA CAN VERME ARZUSU VE İNTİHAR Öz   PDF
Murat ÖZTÜRK
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Kobilerin Finansmanında Kredi Kullanım Düzeyini Etkileyen Faktörler: Kahramanmaraş Örneği/Factors Affecting the Level of Bank Loans in Smes Finance: A Study in Kahramanmaraş Öz   PDF
Yücel Ayrıçay, Dündar Kök
 
Cilt 11, Sayı 28 (2014) KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜT KÜLTÜR TİPİNİN ÇALIŞANLARIN SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINI ALGILAMASINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Serdar Sünnetçioğlu, Halil Korkmaz, Mustafa Koyuncu
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolünün Önemi ve Akdeniz Bölgesindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Anket Çalışması/Importance of the Food and Beverage Cost Control in the Lodging Companies and Qestionnaire-Based Study on the Lodging Co Öz   PDF
Mustafa Çam
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Konuşma Becerisinde Aşamalı Gelişim Modelinin Etkililiği Üzerine Bir Değerlendirme / An Assessment on the Effectiveness of the Gradual Development Model in Speaking Skill Öz   PDF
Mehmet TEMİZKAN, Arzu ATASOY
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Çocuk Evleri/ Children in Need of Protection nnd Children's Homes Öz   PDF
Ergün Yazıcı
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Kosova Vilayetinde Meydana Gelen Adlî Olaylar (1876-1880) / Judical Events in Kosovar Province (1876-1880) Öz   PDF
Ahmet Caner Çatal, İsa Kalaycı
 
Cilt 3, Sayı 6 (2006) Kredi Derecelendirme Ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Gülhan Suadiye
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Kuantum Öğrenme Döngüsü ile Desteklenen Harmanlanmış Öğrenmenin Öğretmen Adayları Perspektifinden Q Metodu ile İncelenmesi / Investigation of Blended Learning Supported by the Quantum Learning Design Framework from the Perspectives of Prospective Teachers Öz   PDF
Sevilay ÇIRAK
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Kuantum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması / The Effect of Quantum Learning Model on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study Öz   PDF
Sedat KANADLI, Kerim ÜNAL, Fazilet KARAKUŞ
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Lojistik Yönetiminin Önemi/The Importance of Logistics Management in Small And Medium Sized Enterprises Öz   PDF
Selami Özcan
 
Cilt 1, Sayı 2 (2004) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İşletme Sahibinin Deneyiminin İşletme Performansları Üzerine Etkileri ve Bir Araştırma Öz   PDF
Seylan Kuş
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Küçük Yapı Düzeyindeki Değişimlerin Öğrencilerin Metni Anlamalarına ilişkin Görüşleri Üzerine Etkisi / The Effect of Changes in Microstructure Level on the Views of Students on Their Reading Comprehension Öz   PDF
Hakan İSKENDER, Fadime YİĞİT
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Kültür Değişmesi Ve Safiye Erol'un “Kadıköyü'nün Romanı” Ve “Ülker Fırtınası” Adlı Romanlarında Kuşak Çatışması/Cultural DIFFERENCE AND GENERATION GAP IN SAFIYE EROL 'S WORKS: "KADIKÖYÜ'NÜN ROMANI "AND " ÜLKER FIRTINASI" Öz   PDF
Kemal Erol
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Küresel Ticarette Lojistik Üslerin Önemi ve Türkiye/The Importance of Logistics CentersiIn Global Trade And Turkey Öz   PDF
Mehmet Kara, Lütfü Tayfur, Hamit Basık
 
Cilt 5, Sayı 9 (2008) Küreselleşen Dünya'da Çevre Sorunları/Environmental Problems in A Globalized World Öz   PDF
Hülya Baykal, Tan Baykal
 
Cilt 1, Sayı 2 (2004) Küreselleşme ve Küresel Bağlılık Sarmalında Ulus Devletin Geleceği Öz   PDF
Necmettin Özerkmen
 
Cilt 2, Sayı 4 (2005) Küreselleşme ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine Uyum Yönetimi Öz   PDF
Hülya Baykal, Tan Baykal, Can Baykal
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Küreselleşmenin Eğitim Programları Üzerindeki Etkisine İlişkin Akademisyen Görüşleri: Nitel Bir Çalışma/ Vıews Of Academıcıans On The Effect Of Globalızatıon On Curruculum: A Qualıtatıve Study Öz   PDF
Mehmet Nuri Gömleksiz, Hasan Hüseyin Kılınç
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Kuruluş Yeri Açısından Cadde Ve Alış Veriş Merkezi Mağazacılığının Karşılaştırılması: Ankara İlinde Bir Araştırma/A Comparison Of Shopping Malls And Street Stores As Regard To Choice Of Store Location: A Research In City Of Ankara Öz   PDF
Yüksel Köksal, Emin Mirza
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Kuruluşundan IV. Yüzyıl'a Kadar Antakya/Antıoch From The Foundatıon To The Fourth Century Öz   PDF
Gürhan Bahadır
 
Cilt 3, Sayı 6 (2006) Kurum İmajını Etkileyen Faktörlerin Algılanması Ve Bu Algılamaların Beklentilerle Karşılaştırılması: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
Şule Çerik, Turhan Erkmen
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Kurumsal Güvencelerin İşlevsizlik Kavşağındaki Demokrasi: Türkiye/The Reasons for Mal-Functionality of Institutional Assurance in Turkish Democracy Öz   PDF
Ahmet Karadağ, Zafer Akbaş
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Kurumsallaşma Sürecinde Bulgar Millî Meclisi (1879-1885) / The National Assembly of Bulgarian In the Process of Institutionalization (1879-1885) Öz   PDF
Tuğrul Özcan
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Kur’ân-I Kerîm’e Göre Ashâbü’l-Karye ve Habîb En-Neccâr / Ashaabe Karia and Habib Al-Najjâr in Accordance with the Qur’an Öz   PDF
Necmettin ÇALIŞKAN
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) Kuseyr Platosu'nun İklim Özellikleri/The Climatic Features of the Kuseyr Plateau Öz   PDF
Hüseyin Korkmaz, Gökhan Fakı
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Köy Yerleşmelerine Coğrafi Bir Bakış/ A Geographical Overview Of Characteristics On Rural Settlements In Trnc Öz   PDF ()
Ahmet Atasoy
 
Toplam 713 ögeden 301 - 350 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


ISSN: 1304-429X