Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) İlk Okuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Hatay İli Örneği/Assesment About Phonetic Basis Sentence Method in Accordance With Teacher's Point Of View in First Literacy Teaching in Hatay Province Öz   PDF ()
Muamber Yılmaz, Mehmet Nuri Ağırtaş
 
Cilt 13, Sayı 36 (2016) İlköğretim 1-5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi / Examination of the Texts of Turkish Textbooks in terms of Gendre and Thema at Primary School at 1-5 Grade Öz   PDF
Muamber YILMAZ, Canan KORKMAZ
 
Cilt 5, Sayı 9 (2008) İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi/Measurement Understanding of Reading Skills In 5th Classes of Primary Schools Öz   PDF
Ömer Çiftçi, Fahri Temizyürek
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin sosyo ekonomik düzeyleri ile değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi/The Descrıptıon Of The Relatıonshıp Between The Socıo-Economıcal Grades And Theır Values In Socıal Studıes Lesson Of The Prımary School Students In Öz   PDF
İsmail Gelen, Ali Yılmaz, Mehmet Kurtulmuş
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) İlköğretim 6-8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Yazma Etkinliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Evaluation of The Writing Activities in The Primary School 6th- 8th Turkish Course Books According to The Teacher Views Öz   PDF
Hüseyin Güfta, Hüseyin Özçakmak
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerin Fene Karşı Meraklarının İncelenmesi/Investıgatıon of 7th grade elementary students' Scıence curıosıty Öz   PDF
Gökhan Serin
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) İlköğretim 7. Sınıf türkçe ders kitabının dil ile ilgili kültür ögeleri Açısından incelenmesi/The Study Of The Turkısh Coursebook Of Grade 7 Elementary School In Terms Of Language-Related Cultural Elements Öz   PDF
Hüseyin Güfta, Mustafa Onur Kan
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları/Elementary 8th Grade Students' Attıtudes Towards Reading Habits Öz   PDF
Ahmet Balcı
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ YENİLİKÇİLİK DÜŞÜNCELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ/ INVESTIGATING PRE-SERVICE ELEMENTARY DEPARTMENT TEACHERS' PROFESSIONAL INNOVATION THOUGHTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES Öz   PDF
Ferat Yılmaz, Gülcan Soğukçeşme, Nurhan Ayhan, Sakine Tuncay, Seher Sancar, Yıldız Merve Deniz
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma/ A Research For Elementary School Teachers' Opınıons About Value Educatıon Öz   PDF
Cengiz Özmen, Harun Er, Fitnat Gürgil
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) İlköğretim fen ve teknoloji dersi fizik ünitelerinde kavram Haritalarının kullanımı/Use Of Concept Maps About Physics Topics In Primary Science And Technology Courses Öz   PDF
Neslihan Utku, Yunus Karakuyu, İsmail Marulcu, Mevlüt Doğan
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) İlköğretim Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Tercih Ve Uygulama Düzeyleri: Şanlıurfa İli Örneği/ Primary Science And Technology Teachers' Selection of Using Teaching Methods And Techniques And The Levels Of Their Applications Öz   PDF
Hüseyin Şimşek, Necati Hırça, Seda Coşkun
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Kompozisyon Yazma Becerilerini Geliştirmede Planlı Yazma Modelinin Önemi/ Importance Of Plan Of Wrıtıng Methot In Impove Of Students' Composıtıon Wrıtıng Abılıtıes In Elementary School Fırst Grade Öz   PDF
Muamber Yılmaz
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) İlköğretim I. Kademede Verilen Performans Görevlerinin Veli Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi/Evaluation Performance Task Given In The First Level Of Elementary School In The Aspects Of Parents' Views Öz   PDF
Muamber Yılmaz, Nurtaç Benli
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının Günlük Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi/Examining the Impact of Primary Education 8th Graders' Habits of Utilising Spare Time Upon Problem Solving Skills Öz   PDF ()
Bayram Özer, İsmail Gelen, Sabahat Öcal
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Uzak Bağdaştırma Kullanımı Üzerine Bir Araştırma/ A Research On The Usage Of Remote Reconciliation In Secondary School Turkish Language Course Books Öz   PDF
Bilginer Onan, Nazlı Tokdemir
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) İlköğretim ile Ortaöğretim Okullarında Sosyal Sermayenin Kullanılma Düzeyinin Okul Yöneticilerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi/Investigating the Levels of Using Social Capital in Primary and Secondary Schools Along With the Views of School Adminis Öz   PDF
Cemil Şahin, Şükrü Ada
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin İnançları/ Prospective Elementary Mathematic Teachers' Beliefs About Teaching Mathematics Öz   PDF
Olcay Sinan, Gözde Akyüz
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Primary School Students' Motivation Levels For Science Learning Öz   PDF ()
Naim Uzun, Özgül Keleş
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) İlköğretim Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri İle Akademik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi/An Analysis Of Metacognitive Awareness Levels And Academic Achievement Of Primary School Students Öz   PDF
Birsen Bağçeci, Bülent Döş, Rabia Sarıca
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Konu Seçimleri Açısından İncelenmesi/Examınıng The Wrıtten Expressions Of Prımary School Graders As Regard To Their Choıce Of Topıcs Öz   PDF
Mehmet Kurudayıoğlu, Özay Karadağ
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) İlköğretim Öğrencilerinin “Fen Ve Teknoloji Dersi” ve “Fen Ve Teknoloji Öğretmeni” Kavramlarına Yönelik Metafor Durumları/ Metaphors Used By Prımary School Students To Descrıbe “Scıence And Technology Lesson” And “Scıence And Technology Teacher” Öz   PDF
Davut Sosyal, Özlem Afacan
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) İlköğretim Öğretmen Adaylarının Kültür Algılarının Kültür Alt Boyutlarına Göre İncelenmesi / Researching the Primary Education Candidate Teachers’ Cultural Perceptions According to the Cultural Lower Dimensions Öz   PDF
İhsan ÜNLÜ, Selçuk ILGAZ, Hakan ÖRTEN
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) İlköğretim Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerı ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları/Pre-Service Teachers' Learning Styles and Attitude towards Teaching Profession Öz   PDF
Mustafa Kahyaoğlu, Çetin Tan, Mehmet Fatih Kaya
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) İlköğretim Öğretmenlerin Bazı Değişkenlere Göre Yansıtıcı Düşünme Düzeyleri Ve Düşüncelerindeki Öğretmen Niteliklerinin Yansıtıcı Öğretmen Niteliklerine Uygunluğu/ Reflectıve Thınkıng Levels Of Prımary School Teachers Accordıng To Some Varıables And The R Öz   PDF ()
Şule Fırat Durdukoca, Mehmet Demir
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) İlköğretim Öğretmenlerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Yaşadıkları Psikolojik Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi/Intestigation of the Relationship Between the Emotional Intelligence Levels and Mobbing the Primary School Teachers Face in Schools Öz   PDF
Sümeyye Erdemir, Mehmet Murat
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) İlköğretim Öğretmenlerinin Kullandıkları Disiplin Türleri/Types Of Discipline That Primary School Teachers Practice Öz   PDF
Hurşit Hasan Erzurum, İbrahim Kır
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenci Merkezli Öğretime Yönelik Algıları/Primary School Teachers' Perceptions Of Student Centered Teaching Öz   PDF
Sedat Maden, Erhan Durukan, Ertan Akbaş
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) İlköğretim Okullarında Büyük Sınıfların Yönetiminde Karşılaşılan Sınıf İçi Sorunlara Öğretmen Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma/Research On Teacher Attıtude Concernıng In-Class Problems Encountered In The Management Of Upper Grades In Prımary Educatıon Scho Öz   PDF
Ayhan Seyfullahoğulları
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The View Of School Managers' About Crisis Management At Primary Schools Öz   PDF ()
İzzet Döş, Muhammed Cömert
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) İlköğretim Okullarındaki Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenleri ve Fiziki Altyapı Standartlarına Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi/A Study Into the Evaluation Of Conditions Related with Physical Infrastructure Standards And Visual Arts Teachers in Primary Sch Öz   PDF
Uğur Atan, Ahmet Dalkıran
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme/An Investıgatıon On The Elementary 7th Grade Students' Vocabulary In Wrıtıng Öz   PDF
Murat Özbay, Kadir Kaan Büyükikiz, Yusuf Uyar
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) İlköğretim Yüz Temel Eserin Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Temalar Açısından Analizi/Analysıs Of The “100 Basıc Books For Prımary Educatıon” Accordıng To The Themes In Turkısh Course Teachıng Program Öz   PDF
Bayram Baş
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması / Validity and Reliability of the Attitude Scale Towards Fourth-Grade Social Studies Course Öz   PDF
Özlem ULU KALIN, Yavuz TOPKAYA
 
Cilt 11, Sayı 28 (2014) İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ RESİM-METİN İLİŞKİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
BAYRAM BAŞ, Funda İnan Yıldız
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Savaş ve Barış Kavramlarına Yönelik Metaforik Algıları / Analysis of the War and Peace Concept Through the Perspectives of Elementary School Students Via Metaphors Öz   PDF
Fikriye KANATLI, Sinan SCHREGLMANN
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) İlkokul ve Ortaokulda Yazı Tercihi: Öğrenci ve Öğretmenler Hangi Yazı Türünü Kullanıyor? / The Preference of Handwriting in primary and Secondary School: Which Handwriting Type Do the Students and Teachers Prefer? Öz   PDF
Pınar BULUT, Yasemin KUŞDEMİR, Demet ŞAHİN
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) İLKOKUL VE ORTAOKULLARDAKİ BİTİŞİK EĞİK YAZI UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Eyyup Coşkun, Hatice Coşkun
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) İnanç Turizmi Kapsamında Aziz Pavlus Evinin Önemi Ve Tanıtım Faaliyetlerine İlişkin Ziyaretçi Görüşlerinin Değerlendirilmesi/ The Importance Of St. Paul's House Within The Scope Of The Religious Tourism And Evaluation Of The Visitors' Views Related To The Öz   PDF
Furkan Başer, Ayhan Başçı
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) İNANÇLARIN VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI ANLATIM ÖĞRETİMİ UYGULAMALARINA ETKİSİ Öz   PDF
Demet Seban, Hasan Çakır
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ İLETİŞİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Elif Öztürk Yılmaztekin
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Faaliyeti Olarak Mentörlük: Bir Üniversite Hazırlık Programı Örneği / Mentoring as a Professional Development Activity for EFL Teachers: A Case of a Tertiary Level English Preparatory Program Öz   PDF
Fadime YALÇIN ARSLAN, Emrah CİNKARA, Birsen BAĞÇECİ, Şule KERVANCIOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) İngilizce Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Ders Planı Hazırlamaya İlişkin Görüşleri/Prospective English Teachers' Views About Preparing Lesson Plans Öz
Aytunga Oğuz
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) İNGİLTERE’DE YAŞAYAN KIBRISLI TÜRKLERİN KÜLTÜREL BELLEKLERİNİ KORUMA VE AKTARIM BAĞLAMLARI/CONTEXTS FOR PROTECTING AND TRANSMITTING CULTURAL RECOLLECTION OF TURKISH CYPRIOTS WHO LIVE IN ENGLAND Öz   PDF
Gönül Reyhanoğlu
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Investıgatıng The Problem Posıng Reasons Of Pre-Servıce Prımary School Teachers In Dıfferent Problem Posıng Contexts/ Sinif Öğretmeni Adaylarinin Farkli Problem Kurma Durumlarindaki Problem Kurma Nedenlerinin Araştirilmasi Öz   PDF ()
Çiğdem Kılıç
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BAŞARI, TUTUM VE UYGULAMALARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİYLE İLİŞKİSİ Öz   PDF
Mehmet Nuri Kardaş, Seda Cemal
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) İş Motivasyonun Örgütsel Bağlılığa Olan Etkinin İncelenmesi: Sultangazi/İstanbul İlköğretim Okullarında Bir Araştırma / An Analysis of the Relationship Between Job Motivation and Organizational Commitment: A Research at Primary Schools in Sultangazi/Ista Öz   PDF
Feyza Çağla ORAN, Seyhan BİLİR GÜLER, Pervin BİLİR
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) İşbirlikli Tartışma Sorgulama (İTS) Stratejisinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi / The Effects of Cooperative Discussion Questioning Strategy On Student's Reading Comprehension Achievement in Primary School 4th Class Öz   PDF
Muamber Yılmaz, Mustafa Burak Top
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Islah-I Sanayi Komisyonu ve Şirketlerin Teşekkülü: Debbağ Şirketi Örneği/ The Establısment of Islah-ı Sanayi Comıssıon and Corporatıons: Example of Debbağ Öz   PDF
İhsan Satış
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) İşletmelerdeki Verimliliğin Tahmin Edilebilmesi ve Bu Verimliliği Etkileyen Faktörlerin Mlp Tipi Yapay Sinir Ağları Tekniği ile Belirlenmesi/Predicting Productivity of Businesses and Identifying the Factors, Which Affect Productivity with The Mlt Type Art Öz   PDF
Ahmet Ergülen, Derviş Topuz
 
Toplam 713 ögeden 251 - 300 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


ISSN: 1304-429X