Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Geleneksel Türk Sanat Müziği Dersinde Uygulanan Dizgeli Öğretim Yönteminin Öğrenci Erişisine ve Kalıcılığa Etkisi/ The Effect Of Systematic Instruction Method On The Achievements And Permanence Of Students In Traditional Turkish Art Music Öz   PDF
Abdurrahim Can Eldemir
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) Genel Ortaöğretimde Yapılan Öğretim Planlarının Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Evaluation of the Teaching Plans Prepared in the General Secondary Education According to the Opinions of Directors and Teachers Öz   PDF
Burhan Akpınar, Bayram Özer
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) Genre-Specific Semantic Prosody: The Case Of Pose/Türe Has Anlamsal Bürün: İngilizce Pose Sözcüğünün Durumu Öz   PDF
İhsan Ünaldı
 
Cilt 13, Sayı 36 (2016) Göreve Yeni Başlayan Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Zorluklar / The Challenges Facing Beginning Middle School Mathematics Teachers Öz   PDF
H. Bahadır YANIK, Osman BAĞDAT, Özlem GELİCİ, Mehtap TAŞTEPE
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının “Öğretmenlik” Kavramına İlişkin Metaforları/ Vısual Arts Teacher Candıdates' Metaphors Related To Concept Of "Teachıng" Öz   PDF ()
Raif Kalyoncu
 
Cilt 10, Sayı 24 (2013) Grup Rehberliği Programının Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerin Stres Düzeylerine Etkisi/The Effect Of A Group Guıdance Program On The Stress Levels Of Mothers Who Have Chıldren Wıth Mental Dısabled Öz   PDF
Osman Özokçu, Murat Canpolat
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) Gündem Oluşturma Kuramı: Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın İrfan Galip'inden Günümüz Medyasının Maya'larına/Agenda-Setting Theory: From Irfan Galip of Huseyin Rahmi Gurpinar to Mayas of The Present Media Öz   PDF
Ramazan Çelik, Sertaç Dalgalıdere
 
Cilt 11, Sayı 28 (2014) GÜNÜMÜZ OKUL MÜDÜRLERİ NASIL YETİŞTİRİLMELİ? VELİ GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Tuba YAVAŞ, Cemal AKÜZÜM, Çetin TAN, M. Berat UÇAR
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) Güzel Konuşma Kurslarında Verimliliği Artırmaya Yönelik Bir Alan Araştırması/A Scope Research on Related to Improve Prolificness in Eloquence Courses Öz   PDF
İlhan Erdem, Kemalettin Deniz
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Karşilaşilan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Öğretmenlerin Görüşleri/Problems In Fine Arts And Sport High School And Suggestions For Solutions: Opinions Of Teachers Öz   PDF
Abdullah Ayaydın
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) Halikarnas Balıkçısı'nın Turgut Reis Adlı Eserinin Tarihî Roman Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi/ The Evaluation Of “Turgut Reis” Novel Of Halikarnas Balikçisi In The Concept Of Historical Novel Öz   PDF
Evren Karataş
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Kamu Yönetimi Bölümü Üst Düzey Kamu İdarecileri Eğitimi Müdavimlerinin Türkiye ve Türk Algısı Üzerine Bir Çalışma/ A Study on perception of Turks and Turkey by the attendees in Harvard John F. Kennedy School of Gove Öz   PDF
Selahattin Ateş, Sıddık Arslan, İsmail Belen
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Hatay Velîlerinden Şeyh Ahmed Kuseyri/Sheikh Ahmed Kuseyri In Hatay's Saints Öz   PDF
Bülent Arı
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) Hatay'da İki Dillilik ve İki Dillilikten Kaynaklanan Dil Karışması/Bilingualism in Hatay And Interference due to Bilingualism Öz   PDF ()
Hüseyin Türk, Koray Cengiz
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) Havaalanı Gruplarının Analizi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) Özelleştirilmesi Konusunda Öneriler/Analysis Of Airport Group And Recommendations On The Privatization Of General Directorate Of State Airports Authority (DHMI) Öz   PDF
Kasım Kiracı, Ünal Battal, Selçuk Kayhan
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) HAYVAN SEMBOLLER VE MARKA MASKOTLARDA KULLANIMI Öz   PDF
Berna Özlem Özcan
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Hazırlık Sınıflarında Öğretilen Sözcük Bilgisi ve Bu Sözcük Bilgisinin Öğrencilerin Sonraki Akademik Yaşamlarındaki Kullanılabilirliği Öz   PDF
Banu İnan, Doğan Yüksel
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) HIZIRLA KIRK SAAT VE MODERNLEŞME VURGUSU Öz   PDF
Ensar Kesebir
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Hızlı Tüketim Malları (Htm) Perakendeciliği Sektöründe Perakendecilik Karmasına İlişkin Müşteri Algılamaları ile Demografik Özellikler Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması/The Relationships Between The Customers' Perceptions On Retail Mix in the Fast M Öz   PDF
İsmail Bakan, Burcu Erşahan, Ahmet Melih Eyitmiş, İsmail Hakkı Eraslan
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Hristiyanlığın Antakya'da Şekillenmesi ve Habib-i Neccar/The Formation of Christianity in Antioch and Habib Al-Najjar Öz   PDF
Gürhan Bahadır
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Hukuk Devletine Katkıları Bakımından Kamu Denetçiliği/Publıc Auditing And The Protection Of The Rule Of Law Öz   PDF
Mehmet Kahraman
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Hükümet Sistemi Tartışmaları Bağlamında Başkanlık Yada Yarı-Başkanlık Sistemlerinin Türkiye'de Uygulanabilirliği/ Polıtıcal Regıme Debates And The Possıbılıty Of Implementatıon Of Presıdentıal And Semı-Presıdentıal Regımes In Turkey Öz   PDF
Mehmet Kahraman
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Hüseyin Nihal Atsız'ın Romanlarında Fantastiğin İzleri/Traces of Fantastic in the Novels of Huseyin Nihal Atsiz Öz   PDF
Ahmet Evis
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ BELİRLEMESİNDEKİ ROLÜ Öz   PDF
Kayahan Tüm, Metin Reyhanoğlu
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata Ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alan Çalışması/ A Survey On The Role Of Internal Control Preventatıon Of Mıstakes And Frauds In Accountıng System Öz   PDF ()
Zeynep Hatunoğlu, Nurettin Koca, Mustafa Kıllı
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) İçindekiler Öz   PDF
İçindekiler Table of Contents
 
Cilt 10, Sayı 24 (2013) İçindekiler Öz   PDF
İçindekiler Table of Contents
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) İçindekiler Öz   PDF
İçindekiler Table of Contents
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) İçindekiler / Table of Contents Öz   PDF
İçindekiler Table of Contents
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) İçindekiler / Table of Contents Öz   PDF
İçindekiler İçindekiler/Table of Contents
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) İçindekiler / Table of Contents Öz   PDF
İçindekiler/ Table of Contents
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) İçindekiler / Table of Contents Öz   PDF
İçindekiler/ Table of Contents
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) İçindekiler / Table of Contents Öz   PDF
İçindekiler/ Table of Contents
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) İçindekiler/ Table of Contents Öz   PDF
İçindekiler Table of Contents
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) İçindekiler/ Table of Contents Öz   PDF
İçindekiler/ Table of Contents
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) İçindekiler/Table of Contents Öz   PDF
İçindekiler Table of Contents
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) İçindekiler/Table of Contents Öz   PDF
İçindekiler Table of Contents
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) İçindekiler/Table of Contents Öz   PDF ()
İçindekiler Table of Contents
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) İçindekiler/Table of Contents Öz   PDF ()
İçindekiler Table of Contents
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) İçindekiler/Table of Contents Öz   PDF ()
İçindekiler Table of Contents
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) İçindekiler/Table of Contents Öz   PDF
İçindekiler Table of Contents
 
Cilt 5, Sayı 9 (2008) İçindekiler/Table of Contents Öz   PDF
İçindekiler Table of Contents
 
Cilt 11, Sayı 28 (2014) İçindekiler/Table of contents Öz   PDF
İçindekiler İçindekiler
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) İçindekiler/Table of Contents Öz   PDF
İçindekiler İçindekiler/Table of Contents
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) İçindekiler/Table of Contents Öz   PDF
İçindekiler/ Table of Contents
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) İçindekiler/Table of Contents Öz   PDF
İçindekiler/ Table of Contents
 
Cilt 5, Sayı 9 (2008) İçsel Pazarlama Anlayışı Bağlamında Kamu Sektörü Çalışanlarının Kurumsal Algılamalarının Değerlendirilmesi: Niğde Örneği/An Evaluation of the Institutional Perceptions of the Public Sector Workers Within the Context of Internal Marketing Approach: A Cas Öz   PDF
Emin İnal, Recep Çiçek, Murat Akın
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) İki Aşamalı Genetik Kavramlar Tanı Testi Geliştirme Ve Geçerlik Çalışması/Developing And Validating A Two Tier Mendel Genetics Diagnostic Test Öz   PDF
Mustafa Çakır, Begüm Aldemir
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) İkna Edici Yazma ve Karşılaştırmalı Bir Araştırma/Persuasive Writing and a Comparative Study (Example of Australian Native Language Teaching Materials and Turkish) Öz   PDF
Alpaslan Okur, Gökçen Göçen, Üzeyir Süğümlü
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) İl Genel ve Belediye Meclis Üyelerinin Yerel Yönetimler Konusunda Avrupa Birliğine İlişkin Yaklaşımları: Hatay Örneği/Approaches of The Councıl Members of Provıncıal And Munıcıpal About Local Government Under European Unıon Polıcıes: Sample of Hatay Öz   PDF
Uğur Yıldırım, Yakup Bulut, Şaban Tanıyıcı, Demet Dönmez Orhan
 
Toplam 713 ögeden 201 - 250 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


ISSN: 1304-429X