Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) Düyûn-i Umûmiyye İdaresi'nin Kurulmasından Sonra Osmanlı'da Kozacılığın (İpekböcekçiliğinin) Gelişimine Dair/On The Development of Sericulture Production after the Establishment of Public Debts (Duyun-i Umumiyye) Institution Öz   PDF
Mehmet Ali Yıldırım
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) EBEVEYN YETKİNLİĞİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz   PDF
Sezai Demir
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Ebeveyn Yetkinlik Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları/Adaptation of the Parental Self–Efficacy Scale: The Study of Validity and Reliability Öz   PDF
Sezai Demir, Bülent Gündüz
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Katılım Düzeylerine İlişkin Algıları / Parents’ Perceptions on Their Involvement in Preschool Education Öz   PDF
Gamze YAVUZ KONOKMAN, Gürol YOKUŞ
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi/The Effectiveness of Teaching Practice Module in Opinions of Final-Year Student Teachers Öz   PDF
Adnan Karadüz, Yusuf Eser, Cemil Şahin, Azmi Bayram İlbay
 
Cilt 10, Sayı 24 (2013) Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretim Yöntemlerinin Farkında Olma ve Kullanma Düzeyleri/Education Faculty Last Year Students' Awareness And Using Levels Of Teaching Methods Öz   PDF
Bayram Özer
 
Cilt 10, Sayı 24 (2013) Eğitim Kurumlarında Stratejik Planlama Bilinç Düzeyi Ve Stratejik Yönetimde Karşılaşılan Sorunlar: Denizli İli Örneği/The Level of Consciousness in Strategic Planning in Educational Institutions and the Problems Experienced in Strategic Management: A samp Öz   PDF
Hakan Çetin
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Eklemeli Dil Yapısının Türkçe Öğretiminde Oluşturduğu Bilişsel (Kognitif) Zeminler/The Cognitive Backgrounds That Agglutinating Language Structure Form in Turkish Teaching Öz   PDF
Bilginer Onan
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Ekonomik Karlılığı Etkileyen Faktörler: İSO 500 Sanayi İşletmeleri Uygulaması / The Factors Affecting Economics Profitability: A Case Study of ISO 500 Industry Firms Öz   PDF
Mehmet KOCAMAN, Necati ALTEMUR, Seda ALDEMİR, Süleyman Serdar KARACA
 
Cilt 3, Sayı 5 (2006) Elektrik Sektöründe Bölgesel Entegrasyon Örneği: Avrupa Elektrik İletimi Koordinasyon Birliği (Ucte) Ve Türkiye'nin Birliğe Entegrasyonu Öz   PDF
Cem Doğru
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Eleştirel Düşünme Eğilimi, Genel Öz Yeterlik ve Umutsuzluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investıgatıon of the Relationship Between Critical Thinking Disposition, General Self-Efficacy and Hopelessness Öz   PDF
Fatih KEZER, Üzeyir OĞURLU, Osman Nejat AKFIRAT
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) Eleştirel Okuryazarlıkla İlişkilendirilmiş Türkçe Dersleriyle İlgili Öğrenci Algı ve Görüşleri Öz   PDF
AZİZ KILINÇ, ÖNDER POTUR
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) Elitlerin Yeni Yüzü, İslami Burjuvazi/The New Face of Elites, İslamic Borgeoisie Öz   PDF
Alper Mumyakmaz
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Encümen-i Daniş ve Osmanlı Aydınlanması/Encümen-i Daniş and Ottoman Enlightenment Öz   PDF
Fatih Arslan
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Entry Mode to Western Balkans: An Implementation in Albania and Kosovo Markets / Batı Balkanlara Giriş Şekli: Arnavutluk ve Kosova Pazarlarında Bir Uygulama Öz   PDF (English)
Emel KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU, Erhan GÜR
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Epistemolojik İnançlar: Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarını Yordayıcı Bir Değişken/ Epıstemologıcal Belıefs: As Predıctors Of Preservıce Teachers' Learnıng Aprroaches Öz   PDF
Çiğdem Şahin Taşkın
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Ergenlerde Benlik Saygısı Ve Öznel Dindarlık Algısının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi/ The Self-Esteem Of Adolescents And The Perception Of Subjective Religiosity In Terms of Certain Variables Öz   PDF
Nurten Kımter
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Ergenlerde Karar Verme Ölçeği'nin Ortaöğretim Öğrencileri İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması/ The Relıabılıty And Valıdıty Study Of Adolescent Decısıon Makıng Questıonnaıre For The Hıgh School Students Öz   PDF
Oğuzhan Çolakkadıoğlu
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) Ergenlerde Utangaçlık, Kendini Gizleme ve Sosyal Medya Tutumları İlişkisi / The Relationship Between Shyness, Self Concealing and Social Media Attitudes in Adolescents Öz   PDF
Binaz BOZKUR, Mehmet GÜNDOĞDU
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Ergenlerin Algılanan Sosyal Destek Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi/ Investıgatıon Of Adolescents' Perceıved Socıal Support And Traıt Anxıety Levels Öz   PDF
Zeynep Karataş
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Ergenlerin Öz-Yeterliklerinin Ve Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi/Adolescents' Self-Efficacy And Psychological Symptoms' Investigation Öz   PDF
Bülent Baki Telef, Rengin Karaca
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) Erinlerde Okula Bağlanmanın Yordayıcısı Olarak Sosyal Kaygı ve Depresif Belirtilerin İncelenmesi/An Examination of the Social Anxiety and Depressive Symptoms as the Predictors of School Attachment Among Early Adolescents Öz   PDF
Mehmet Ali YILDIZ, Mustafa KUTLU
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ BİLİM DERGİLERİNİN VİZYON VE MİSYONLARI Öz   PDF
Serhat KÜÇÜK
 
Cilt 4, Sayı 7 (2007) Ermeni Meselesi (1918-1923) Öz   PDF
Ülkü Ağırtaş
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Eş Seçme Stratejileri Envanteri Geliştirilmesi / The Development of Choosing Partner Strategies Inventory Öz   PDF
Serkan ALTUNTAŞ, Abdullah ATLİ
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Eşdizimlerin Saptanmasına ve Betimlenmesine Yönelik Kuram ve Yaklaşımlar / Theories And Approaches to Identify and Determine Collocations Öz   PDF
Tayyibe EKEN
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Eski Antakya Evlerinin İkamet Edenler Tarafından Günümüzde Kullanımı ve Anlamlandırılma Biçimleri/Current Usage And Interpretation Of Traditional Antakya Houses By Their Dwellers Öz   PDF
Alim Koray Cengiz
 
Cilt 13, Sayı 36 (2016) Esp Needs Analysis of University Preparatory School Students: Learning-Centred Approach / Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Özel Amaçlı İngilizce İhtiyaçları Analizi: Öğrenme Odaklı Yaklaşım Öz   PDF (English)
Fatma DEMİRAY AKBULUT
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Etik İlkeler ve Raporlama Zamanlılığının Risk Odakli İç Denetimin Başarisina Etkisi/ The Efficiency Of Ethical Principles And Timing Of Reporting On The Success Of Risk Based Internal Audit Öz   PDF ()
Fikret Çankaya, Engin Dinç, Mümine Kara
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Etkin bir yönetim için vizyoner liderliğin önemi: Hatay'daki kamu kurumları üzerinde bir uygulama/Importance Of Vısıonary Leadershıp For An Actıve Admınıstratıon: An Applıcaton In Publıc Instıtutıons In Hatay Öz   PDF
Yakup BULUT Bulut, Serdar Vural Uygun
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Etkinlik Tasarım Ve Uygulama Prensipleri Çerçevesinde 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Etkinliklerinin Değerlendirilmesi/An Evaluation Of The 7th Grade Mathematics Textbook Tasks Within The Framework Of Principles Of Task Design Öz   PDF
Abdulkadir Kerpiç, Ali Bozkurt
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Evaluatıon Of Student Teachers' Opınıons On The Natıve/Non-Natıve Dıchotomy/ Öğretmen Adaylarının Anadil Konuşuru Olan-Olmayan Ayrımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Meliha R. Şimşek
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) Evrenselleştirilmiş Sekülerleşme Teorisi / Universalized–Classical- Secularization Theory Öz   PDF
Volkan Ertit
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Fen Bilgisi Öğrencilerinin Asit ve Bazlarla ilgili Zihinsel Modellerinin Analizi / An Analysis of Science Students’ Mental Models of Acids and Bases Öz   PDF
Dilek ÇELİKLER, Gonca HARMAN
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi ve Akademik Başarıyla İlişki Düzeyinin İncelenmesi / Determination of Pre-Service Science Teachers’ Science Process Skills and Investigating of Relationship with General Aca Öz   PDF
İdris AKTAŞ, Erhan CEYLAN
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mikro-Öğretim Yöntemini Uygulamaları: Bir Eylem Araştırması/Pre-Service Science Teachers' Micro-Teaching Practices: An Action Research Öz   PDF
İsmail Marulcu, Ayşegül Dedetürk
 
Cilt 13, Sayı 36 (2016) Fen Bilgisi Öğretmenleri, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları ve Maarif Müfettişlerinin Fen Öğretimi ve Öğrenimine Yönelik İnanışlarının Karşılaştırılması / Comparisons of Science Teachers’, Pre-Service Science Teachers’ and Superintendents’ Beliefs Intended fo Öz   PDF
Hasan Özgür KAPICI, Hakan AKÇAY
 
Cilt 10, Sayı 24 (2013) Fen Bilimleri Dersinin Öğretiminde Jigsaw II Tekniğinin Etkisi/ The Effects of The Jigsaw II in Teaching of Science Lesson Öz   PDF
Yasemin Koç
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Fen Eğitimi Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısıyla İlgili Anlamalarının Belirlenmesi / Determining Understandings Related to the Particulate Nature of Matter of Students at Science Education Öz   PDF
Oylum ÇAVDAR, Seda OKUMUŞ, Kemal DOYMUŞ
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Fen Eğitiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi/ Effect of Inquıry-Based Learnıng Approach On Students' Academıc Success And Scıence Process Skılls In Scıence Educatıon Öz   PDF
Orçun Bozkurt
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON BİLİMSEL YARATICILIĞI ETKİLER Mİ?/DOES MOTIVATION TOWARD SCIENCE LEARNING AFFECT THE SCIENTIFIC CREATIVITY? Öz   PDF
Huriye Deniş Çeliker, Aycan Tokcan, Seda Korkubilmez
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Biyoloji Özyeterlilik Algıları ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki/ The Relationships Among Pre-Service Science And Technology Teachers' Biology Self-Efficacy Perceptions And Epistemological Beliefs Öz   PDF
Sacit Köse, Sefa Dinç
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı: Mobilim Eğitim/ In-Service Education Program for Laboratory Applications of Science And Technology Teachers: Mobilim Educatıon Öz   PDF
Semra Demir, Uğur Böyük, Mustafa Erol
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Finansal Oranlar ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama / Financial Ratios - Stock Return Nexus: An Applicaton on BIST Öz   PDF
Songül KAKİLLİ ACARAVCI
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Finansman Sorunlarına Göre Kredi Kullanım Oranları ve Yatırımlarda Kredilerin Etkisi Üzerine Araştırma/ Research About The Usıng Credıt Rates by Level of The Fınancıal Problems and the Effect of Credıts on Investments Öz   PDF
Ahu Coşkun
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) Fizik Öğretmenlerinin Fizik Eğitiminde Karşılaştığı Sorunlar: Afyonkarahisar Örneği/Problems of Physics Teachers in Physics Education: Afyonkarahisar Sample Öz   PDF
Yunus Karakuyu
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Fizik Öz-Yeterlilik Ölçeği’nin Geçerliliği ve Güvenirliliği / Examination of the Validity and the Reliability of Physics Self-Efficacy Scale Öz   PDF
Muhammet Mustafa ALPASLAN, Hakan IŞIK
 
Cilt 3, Sayı 5 (2006) Fîzyonomik İfadenin Resim Sanatında Çözümlenmesi Öz   PDF
necmi Karkın
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Fransa'da Yerinden Yönetim Politikalarının Belediye Yönetimine Etkileri/ Effects Of Decentralization Policies On Municipality Administrations In France Öz   PDF
Ramazan Şengül
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Geç Ortaçağ'da Avrupa'daki Üniversiteler Ve Eğitim/The Unıvercıtıes And Educatıon In Europe In The Late Mıddle Ages Öz   PDF
Pınar Ülgen
 
Toplam 713 ögeden 151 - 200 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


ISSN: 1304-429X