Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Bir Roman, Bir Ağıtla Haçin'de Ermeni Olayları/ Wıth A Novel And A Lament Armenıan Incıdents İn Haçın Öz   PDF ()
Bülent Arı
 
Cilt 13, Sayı 36 (2016) Bir Üretim Hattında Meydana Gelen Hataların Önem Derecelerinin İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinden Pareto Analizi ile Belirlenmesi / The Determination of the Significance Level of the Mistakes, Occurred in a Production Line, by means of Pareto Ana Öz   PDF
Murat ÇAKIRKAYA, Ömer Emrah ACAR
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Bir Vakıf Üniversitesi Akademik Personelinin Bireysel Emeklilik Sistemine Bakış Açısının Değerlendirilmesi/ Evaluation Of A Foundation University Academic Personal Perspective To Private Pension System Öz   PDF
Özlem Özer, Evren Çınar
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) Bireysel Çalgı Dersine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi/Development of Attitude Scale about Individual Instrument Course Öz   PDF
Begüm Yalçınkaya, Abdurrahim Can Eldemir
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Birleşmiş Milletler Uluslararası Silah Ticareti Antlaşması / United Nations International Arms Trade Treaty Öz   PDF
Said Vakkas Gözlügöl
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI BİR OKULDA DRAMA YÖNTEMİYLE KESİR ÖĞRETİMİNDEN YANSIMALAR: BAYBURT ÖRNEĞİ Öz   PDF
Mesut ÖZTÜRK, Yaşar AKKAN, Gül KALELİ YILMAZ, Abdullah KAPLAN
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Birlikte Öğrenme Tekniğinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Alan Bilgisi Başarılarına Etkisi/The Effect of Learning Together Technique on the Achievement of Written Expression Pedagogical Content Knowledge of Prospective Primary Education Teach Öz   PDF
Mehmet Nuri Kardaş
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Bitkilerde Fotosentez Ve Solunum Kavramlarının Öğretiminde Tga (Tahmin Et-Gözle-Açıkla) Stratejisinin Kullanımı*/Usıng The Predict-Observe-Explain (Poe) Strategy To Teach Of Concetps Photosynthesıs And Respıratıon In Plants Öz   PDF
Kadir Bilen, Mustafa Aydoğdu
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Değerlendirilmesi/Evaluating Of Prospective Biology Teachers' Scientific Process Skills Öz   PDF
Olcay Sinan, Muhammet Uşak
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Bulanık Bir Modelle Firmaları Değerlendirme ve Optimal Portföy Oluşturma: Çimento Sektöründe Bir Uygulama/Assessing of Firms Using a Fuzzy Model and Optimal Portfolio Composing: an Application in Cement Industry Öz   PDF
Fatih Ecer, N.Serap Vurur, Latife Özdemir
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Çevre Eğitimi ve Alternatif Yöntemler – Literatür Taraması / Environmental Education and Its Alternative Methods – A Literature Review Öz   PDF
Emrah Özbuğutu, Serdar Karahan, Çetin Tan
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Çevre Okuryazarlığının Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi / Creative Drama Methods' Effect on Gaining the Environmental Literacy Öz   PDF
İren Özgün NALÇACI, Murtaza AYKAÇ
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) Chronotope In The Bildungsroman “A Portrait Of The Artist As A Young Man” And Its Use In EFL Classes/Bir Bildungsroman Olarak “A Portrait of The Artist as a Young Man”de Kronotop Kavramı ve İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretildiği Sınıflarda Kullanımı Öz   PDF
Banu İnan
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) ÇİZGİ DİZİLERİN BEŞİNCİ VE ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZ VARLIĞINA KATKISI Öz   PDF
Hamiyet BURSALI, fulya topçuoğlu ünal
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) Çocuk Hakları ve Medya Okuryazarlığı Eğitimi/Children's Rights and Media Literacy Öz   PDF
Ebubekir Çakmak
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) Çocuklarda Zekâ Ve Yaratıcılık İlişkisi Öz   PDF
Üzeyir Ogurlu
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Tutum ve Akademik Başarılarına Etkisinin Motivasyon Stillerine Göre Analizi/Analyze of Effect of Learning Method Based on the Multiple Intelligence Theory on Permanence of Students' Academic Succe Öz   PDF
Murat Kurt, İbrahim Gümüş, Aysel Temelli
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Competitive Strategies And Firm Performance: Case Study On Gaziantep Carpeting Sector/Rekabet Stratejileri Ve Firma Performansi: Gaziantep Hali Sektörü Üzerinde Bir Durum Çalişmasi Öz   PDF
Fatih Yaşar
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Corporate Social Responsibility: A Framework for The Sustainable Future Of Enlarged Europe / Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Genişleyen Avrupa'nin Sürdürülebilir Geleceği İçin Bir Çerçeve Öz   PDF
Duygu Türker, Ceren Altuntaş
 
Cilt 13, Sayı 36 (2016) Çözüm Odaklı Kısa Süreli Aile Danışmanlığı Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Evlilik Programının Çiftlerin Evlilik Uyumlarını Artırmadaki Etkisi / The Effects of Marital Program Developed in Accordance with Solution Focused Brief Family Counseling The Öz   PDF
Şenol BAYGÜL, Raşit AVCI
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesinde Gayrimüslim Kadınlar/ Non-Muslim Womens in Republic Period Turkish Story Öz   PDF
Ensar Kesebir
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Cumhuriyet Döneminde Yerel Bankacılık: Akhisar Tütüncüler Bankası Örneği/ Local Bankıng In Republıcan Era: The Case Of Akhisar Tobacco Bank Öz   PDF
Hamdi Doğan
 
Cilt 4, Sayı 7 (2007) Cumhuriyetten Günümüze Türkiye'de Uygulanan Para Politikaları Öz   PDF
Yaşar Sarı
 
Cilt 5, Sayı 9 (2008) Dağıtım Kanallarında Çatışma Nasıl Önlenebilir?/Prevention of Conflict in Distribution Channels Öz   PDF
Nuriye Güreş
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Daly-Miller'ın Yazma Kaygısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması/Adaptation Of Daly-Miller's Writing Apprehension Test To Turkish Öz   PDF
Murat Özbay, Kemal Zeki Zorbaz
 
Cilt 4, Sayı 7 (2007) Danıel Buren Öz   PDF
Melih Apa
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Daskyleion'da Doğu Yunan Ve Doğu Yunan Etkili Seramik İthalatı/The Importation Of East Greek Pottery And Pottery Under East Greek Influence In Daskyleion Öz   PDF
Aylin Koçak Yaldır
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Dede Korkut Hikayelerinde Kadın Ve Çocuk Eğitimi/Woman And Child Education In Dede Korkut Tales Öz   PDF
Bülent Arı, Ercan Karateke
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Demokrasi Bağlamında Sosyal Sermaye Ve Sivil Toplum İlişkisi/ Relationship Between Social Capital And Civil Society In The Context Of Democracy Öz   PDF ()
Seyfettin Aslan
 
Cilt 1, Sayı 1 (2004) Demokrasi ve Ekonomik Büyüme Öz   PDF
Ünal Arslan, Cem Doğan
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Demokrat Parti Döneminde Elazığ'da Ekonomik ve Sosyal Hayat (1954-1957)/Economic and Social Life in Elazig during the Democratic Party Rulership (1954-1957) Öz   PDF
Emine Pancar
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) Ders Kitaplarına Metin Seçimi Açısından Türkçe Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi/Evaluation of Turkish Curriculums in Terms of Text Selection for Textbooks Öz   PDF
Eyyup Coşkun, Seda Taş
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Determınatıon Of The Relatıon Shıp Between Candıdate Teachers' Thınkıng Styles And Personalıtıes Öğretmen Adaylarının Kişilikleri İle Düşünme Stilleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi/ Öz   PDF
Hasan Said Tortop, Gülşah Çalışkan, Mine Dinçer
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Devletin Mültezimlerle Uzlaşma Yöntemleri: XVIII. Yüzyılda Adana Sancağı Örneği / The Negotiation Methods Between the Taxman and the State: The Example of Adana Sanjak in XVIIIth Century Öz   PDF
İhsan Erdem SOFRACI, Mehtap ERGENOĞLU
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KAVRAM HARİTALARININ KULLANIMI Öz   PDF
Jale Öztürk, Ali Ferhat Ömeroğlu
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Dil Bilgisi ve Sözcük Öğretiminde Alt Eylemler / Subevents in Grammar and Word Teaching Öz   PDF
Gökhan Arı
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Dil Eğitiminde Kullanılan Bilimsel Terminoloji Üzerine Bir Tasnif Çalışması / A Classification Study on Scientific Terminology Employed in Language Education Öz   PDF
Bilginer ONAN
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Dil Eğitiminin Dil Bilimsel Temelleri: Ferdinand De Saussure'ün Genel Dilbilim Kuramında Dil Eğitimiyle İlgili Bulgular/ Linguistic Grounds of Language Education: Findings About Language Education In General Linguistics Theory Of Ferdinand De Saussure Öz   PDF
Bilginer Onan
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Dil Öğretim Yaklaşımları Ve Türkçe Öğretimindeki Uygulamalar/Language Teachıng Approaches And Theır Applıcatıons In Teachıng Turkısh Öz   PDF
Firdevs Güneş
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) Dilde Sadeleşme Tartışmaları: 1970 Yılı “Türk Dili” Dergisinde Arapça, Farsça Ve Batı Dillerinden Gelen Kelimelere Karşı Takınılan Tavır/Discussion Of Language Simplification: Developing Attitude Towards Words Originating From Arabic, Persian And Western Öz   PDF
Mehmet Özdemir, Abdullah Dağtaş
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Dinleme Öncesi ve Dinleme Sonrası Verilen Soruların 5. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediğini Anlama Beceri Düzeyine Etkisi/The Effects of Pre and Post Lıstenıng Questıons on the Lıstenıng Comprehensıon Levels of 5th Grade Students Öz   PDF
Sait Tüzel, Erdal Keleş
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Dış Kapak Öz   PDF ()
Dış Kapak
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Diz Kuvveti ve Beden Kitle İndeksinin 30 Metre ve 1500 Metre Koşu Performansına Etkisinin Araştırılması/Effect Of Knee Strength And Body Mass Index On 30 M And 1500 M Running Performance Öz   PDF
Yavuz Selim Ağaoğlu, Hasan Eker, Osman İmamoğlu
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Doğal Çevreye Duyarlılık Değerinin Aktarılmasında Kavram Karikatürleri ile Eğitici Çizgi Romanların Etkililiğinin Karşılaştırılması / A Comparison Between Impact of Concept Cartoons and Impact of Instructional Comics in Teaching Value of Sensation on Natu Öz   PDF
Yavuz TOPKAYA
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinde Dinleme Stratejileri Öğretiminin Dinlediğini Anlama Becerilerine Etkisi / The Effect of Teaching Listening Strategies to Listening Comprehension Skills in Ninth Grade Students Öz   PDF
Aziz KILINÇ, Harun KESKİN, Turgay YALANIZ
 
Cilt 13, Sayı 36 (2016) Dolaşım Sistemi Konusunda Eğitsel Oyun Yönteminin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Fen Öğrenimi Motivasyonu Üzerine Etkisi / The Effect of the Educational Game Method on Academic Achievement and Motivation Towards Science Learning in Teach Öz   PDF
Emre YILDIZ, Ümit ŞİMŞEK, Hakan ARAZ
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Dramatizasyon Yöntemi ile Okul Öncesi Çocuklara Fen Konularının Öğretimine Yönelik Etkinlikler Oluşturulması / Preparing Activities for Teaching Science Subjects to Pre-School Children Through Dramatization Method Öz   PDF
Zeynep AKSAN, Dilek ÇELİKLER
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Dramayla Öykü Oluşturma Yönteminin Türkçe Dersi İkinci Kademe Öğrencilerinin Tutumlarına Etkisi/The Effect Of Method of Story Formation With Drama On The Attitude of The Secondary School Students in Turkish Lessons Öz   PDF
Ömer Tuğrul Kara
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Dulkadirli Beyliği'nin Eratnalılar ile Münasebetleri / Relations With Dulkadirli Principality Eratnalilar Öz   PDF
Abdullah Kaya
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Duygusal Zeka Açısından Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar)/ Turkish Curriculum (6, 7, And 8th Grades) In Accordance With Emotional Intelligence Öz   PDF
Özay Karadağ
 
Toplam 713 ögeden 101 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


ISSN: 1304-429X