Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) Antakya Ve İskenderun Otel Çalışanlarının Tükenmişliği Ve İş Tatmini Zerine Bir Araştırma/A Study on the Burnout and Job Satisfaction of Antakya and Iskenderun Hotels' Employees Öz   PDF
Hüseyin Altay
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) Antakya'da Ortaçağ'da Meydana Gelen Doğal Âfet ve Salgın Hastalıklara Bir Bakış/Contagious Diseases and Natural Disasters That Occured in Antioch in The Medieval Ages Öz   PDF
Selim Kaya, Rahime Kıyılı
 
Cilt 1, Sayı 2 (2004) Antakya'da Sıcak Demircilik Öz   PDF
Aylin Özkaya
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Antakya'nın Kent Kimliği Açısından İrdelenmesi/Examınatıon Of Antakya In Terms Of Urban Identıty Öz   PDF
Şafak Kaypak
 
Cilt 5, Sayı 9 (2008) Antakya-Kahramanmaras Graben Alanında Kurutulan Sulak Alanların (Amik Gölü, Emen Gölü ve Gavur Gölü Bataklığı) Modellerinin Oluşturulması/The Constitution of Models of the Dried Wetlands (Amik Lake, Emen Lake And Gavur Lake Swamp) in the Antakya-Kahramanm Öz   PDF
Hüseyin Korkmaz
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) Antakya-Kahramanmaraş Grabeninde Aktif Tektoniğe Ait Jeomorfolojik Gözlemler/Geomorphological Observations Related To Active Tectonic In Antakya-Kahramanmaraş Depression Öz   PDF
İsmail Ege
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Antecedents Of Employees' Trust In Supervisors, Management, and Organizations/ Çalışanın Bir Üst Yöneticisine, Yönetime ve Organizasyona Duyduğu Güvenin Belirleyicileri Öz   PDF
Adnan Özyılmaz
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) Antik Çağda Düşüncenin Kentsel Mekana Yansıması/The Reflection of the Thought to the Urban Space in Antique Ages Öz   PDF
Fikret Mazı
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Approaches To Interdisciplinary Ontological Evolution Of Dimensions Of Global Governance Theory/ Küresel Yönetişim Teorisinin Disiplinlerarasi Ontolojik Boyutlarina Yönelik Yaklaşimlar Öz   PDF
Hakan Altıntaş, Tan Baykal
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) ARAŞTIRMA SORGULAMAYA DAYALI ETKİNLİKLERİN ÇEVRE İLE İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARA ETKİSİ Öz   PDF
Filiz Gülhan, Mehtap Yurdatapan
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımlarının Üniversite Öğrencilerinin Genel Fizik Laboratuarı I Dersindeki Başarı ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi/Effect of Inquiry Based Learning Approaches on University Students' Academic Achievement and Science Pro Öz   PDF
Yunus Karakuyu, İbrahim Bilgin, Ahmet Sürücü
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye Yerel Yönetimleri Üzerine Bir İnceleme/ A Revıew of Local Governments in Albania, Greece And Turkey Öz   PDF ()
Hüseyin Kara, Tan Baykal
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Arnavutluk'taki Türkçe Öğretmenlerinin Türkçenin Etkili Öğretimi Üzerine Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması/The Investigation of Turkish Teachers' Views in Albania on Effective Turkish Teaching: A Case Study Öz   PDF
Esin Yağmur Şahin
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) Asi Nehri'nde Su Yönetimi ve Ortaya Çıkan Sorunlar/Water Management on the Asi (Orontes) River and Appeared Problems Öz   PDF   PDF
Hüseyin Korkmaz, Atilla Karataş
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Asi (Orontes) Nehri Deltasındaki (Hatay/Türkiye) Doğal Çevre Sorunlarına Coğrafi Bir Yaklaşım/A Geographıcal Approach At Natural Envıronment Problems In The Ası (Orontes) Rıver Delta (Hatay/Turkey) Öz   PDF
Emre Özşahin
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Âşık Edebiyatında Eleştiri/ Çukurovalı İki Aşığın (Âşık Feymanî Ve Âşık İmamî) Sözde Ermeni Soykırımı Yasasına Cevabı/ The Criticism In Minstrel Literature/ The Reply Of Two Ministrels In Çukurova (Ashik Feymanî And Ashik İmamî) To The So-Called Armanian Öz   PDF ()
Münir Cerrahoğlu
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Âşık Şiirinde Toplumsal Eleştiri / Social Critism in Minstrel Poetry Öz   PDF
Bülent ARI
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Assessing Metacognitive Awareness And Learning Strategies As Positive Predictors For Success In A Distance Learning Class /Uzaktan Eğitim Sınıfında Başarının Pozitif Yordayıcısı Olarak Bilişötesi Farkındalık Stratejisi Ve Öğrenme Stratejilerinin Değerlend Öz   PDF
Hidayet Tok, Habib Özgan, Bülent Döş
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Atasözleri Sadece Gerçek ve Mecaz Anlamlı Mıdır?/Do Proverbs Only Have Direct And Metaphoric Meanings? Öz   PDF
Saadettin Keklik
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Atasözleriyle Okuma-Yazma Öğretimi Üzerine Bir Çözümleme/ An Analıysıs On Lıteracy Teachıng Wıth Proverbs Öz   PDF
Namık Kemal Şahbaz
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) ATATÜRK'ÜN KENT VE KENTLEŞMEYE BAKIŞI; Öz   PDF
Şafak Kaypak
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Avrupa Birliği Bağlamında Türkiye-Almanya İlişkileri/ Turkey-Germany Relatıons In The Context Of The European Unıon Öz   PDF ()
İsmail Ermağan
 
Cilt 5, Sayı 9 (2008) Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye'de Laiklik/Secularism in the European Union Countries and Turkey Öz   PDF
Mehmet Kahraman
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Avrupa Birliği'nin Komşu Bölgelere Yönelik Siyasal Açılımı: Avrupa Komşuluk Politikası/The Polıtıcal Inıtıatıve Of The European Unıon Towards Neıghbourıng Regıons: European Neıghbourood Polıcy Öz   PDF
A. Sait Sönmez
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Avrupa Birliği'nin Yerel Kamu Şirketleri Stratejisi: Türkiye'de Hukuki Yapi Ve Istanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulamalari/European Unıon's Strategy For Local Publıc Companıes Legal Structure In Turkey And Istanbul Metropolıtan Munıcıpalıty Experıences Öz   PDF
Yüksel Demirkaya
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Türk Hukukunda Vicdani Ret/Conscıentıous Objectıon In Framework Of European Conventıon On Human Rıghts And Turkısh Law Öz   PDF
Sabahattin Nal
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Bağdaşıklık Araçlarını Kullanma Düzeyi İle Tutarlı Metin Yazma Arasındaki İlişki/The correlatıon between applıcatıon level of cohesıon And wrıttıng a coherent text Öz   PDF
Halit Karatay
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Uygun Etkinliklerin Öğrencilerin Fizik Konularını Anlamasına Ve Fizik Dersine Karşı Tutumuna Etkisi/ The Effects Of Hands On Activities Depend On Context-Based Learning Approach On Understanding Of Physics And Attitudes Öz   PDF
Necati Hırça
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Banka Yeri Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci ve Electre Metodu İle Belirlenmesi: Uşak İlçeleri Örneği Banka Yeri Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Electre Metodu İle Belirlenmesi: Uşak İlçeleri Örneği/Determining Of The Selection Of The Bank Locati Öz   PDF
Mustafa Soba
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Liderlik Stilleri/Leadership Styles of Physical Education Teachers Öz   PDF
Mehmet Güllü, Cengiz Arslan
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Beden Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Drama Algılarına Yönelik Bir Değerlendirme / Evaluation of Physical Education Teaching Students’ for Drama Perception Öz   PDF
Başak UYSAL
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Algılamalarının Değerlendirilmesi/Evaluation the Career Perception of Undergraduate High School of Physical Education and Sport Students Öz   PDF
Yavuz Selim Ağaoğlu, Hasan Eker, Sevilay Ağaoğlu
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Belçika'da Yaşayan Türk Çocuklarının Yazılı Anlatım Yanlışları Üzerine Tespitler / Detections on Erros in Written Expression of Turkish Children Living in Belgium Öz   PDF
Ülker ŞEN
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Belediye Yöneticilerinin Yerel Yönetim Reformları Hakkındaki Algıları/Attitudes Of Municipal Administrators Towards Local Government Reforms Öz   PDF
Veysel Eren
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Belirtili Ad Tamlamalarının Sahiplik (İyelik) Anlamı/ Possessıon (Possessıve) Meanıng In Determinative Noun Phrases Öz   PDF ()
Ahmet Benzer
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOMUT VE SOYUT KONULARDA YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Dilek Ceran, Süleyman Kordak
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Televizyon Reklamlarına Yönelik Alımlamalarının Eleştirel Düşünme Düzeylerine Göre Karşılaştırılması / A Comparison of Reception of 5th Grade Students on Television Commercials With Respect To Their Critical Thinking Levels Öz   PDF
Cenk Akbiyik, Adnan Karadüz
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Biber Gazının İnsan Üzerinde Etkileri ve İnsan Hakları Yönünden Değerlendirilmesi: Hatay Polis Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama/Effects of Pepper Gas on Humans and Its Evaluation According to Human Rights: An Application in Hatay Police Vocational Colle Öz   PDF
Yakup Bulut, Mehmet Kara
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) Bilecik Bölgesi Mermer Sektörünün Uluslar Arası Rekabetçilik Analizi: Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri/An Analysis of the International Competiveness of the Marble Industry in Bilecik Region: Problems and Recommendations Öz   PDF
Hakkı Eraslan, İsa İpçioğlu, Gürkan Haşit, Burcu Erşahan
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) Bilgi Çağında Bir Yönetsel Dönüşüm Yaklaşımı: E-(Yerel) Yönetim/An Administrative Transformation Approach in the Age Of Information: E-(Local) Government Öz   PDF
Ufuk Durna, Mehmet Özel
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Dersinde Dinamik Matematik Yazılımının Kullanımı/The Use of Dynamic Mathematics Software in Computer Assisted Mathematics Instruction Course Öz   PDF
Yılmaz Zengin, Türkan Berrin Kağızmanlı, Enver Tatar, Tevfik İşleyen
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Bilim Sanat Merkezinin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarılarına Sağladığı Katkılara İlişkin Velilerin Görüşleri/Parents' Views Toward Contribution of Science and Art Center To Students Success in Science and Technology Lesson Öz   PDF
Muamber Yılmaz, Burak Çaylak
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Bilimin Doğası Dersinde Örnek Bir Uygulama: Kart Değişim Oyunu/ A Sample Applıcatıon In Nature of Scıence Course: The Game Card Exchange Öz   PDF
Kadir Bilen
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Bilimsel Bilginin Teoriye Bağlı Öznel Yapısı: “Evrim Teorileri” Etkinliği Ve Sonuçları/The Structure Of Subjectivity With Theory-Laden Of Scientific Knowledge: The “Evolution Theories” Activity And Its Results Öz   PDF
Sinan Özgelen, Özgül Yılmaz Tüzün
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas Öz   PDF
Betül ÇELEBİ UZGUR, Necdet AYKAÇ
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Billûr Kalp Romanında Toplumsal Değişmeye ilişkin Unsurlar / The Elements about Social Evaluation in the Novel Billûr Kalp Öz   PDF
Yahya AYDIN
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Bir İngiliz Hanımefendisi'nin - Lady Montegu- Gözüyle Osmanlı Kadını/Ottoman Women From Point Of View Of An English Aristocrat -Lady Montegu Öz   PDF
Songül Çolak
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Bir Kültürel Liderlik Paradoksu: Paternalizm/A Cultural Leadership Paradox: Paternalism Öz   PDF
Onur Köksal
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Bir Metin Yapısı Örneği: Evrensel Dünya Problemlerine İlişkin Problem Çözüm Yapısı/A Text Stucture Pattern: Problem Solution Structure On Universal World Problems Öz   PDF
Emine Rüya Özmen
 
Cilt 3, Sayı 5 (2006) Bir Orta-Doğu Buhranı Cebel-i Lübnan Olayları (1860-61) Öz   PDF
Olcay Özkaya Duman
 
Toplam 713 ögeden 51 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


ISSN: 1304-429X