Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) Yerel Gazetelerin Çalışan Sayısı Ve Niteliği Bağlamında: Hatay Yerel Basın Örneği/In Context Of Employee Number And Quality Of Local Newspapers An Example Of Local Press In Hatay Öz   PDF
Sertaç Dalgalıdere, Ramazan Çelik
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Yerel Medya Çalışanlarının Sosyo-Demografik Özellikleri Ve Sektör Sorunlarına Bakışı: Kayseri Ve Nevşehir Yerel Medyasına Yönelik Alan Araştırması/ Socıo-Demographıc Sıtuatıon Of Local Medıa Employees And Outlook Of Local Medıa Problems: A Study In Kayser Öz   PDF
Mustafa Temel, Ali Korkmaz, Burak Somuncu, Kenan Şilen
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Yerel Temsil Ve Katılım Bağlamında Belediye Meclisleri: Kahramanmaraş Ve Sivas Örnekleri/Munıcıpal Councıls In Terms Of Local Representatıon And Partıcıpatıon: The K.Maraş And Sivas Munıcıpal Councıls Öz   PDF
Uğur Yıldırım, Şerif Öner, Hüseyin Aksu, Sabire Melike Tatlı
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Yetersizliği Olan ve Normal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Ailelerin Travma Sonrası Stres Belirti ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi / The Examination of Post-Traumatic Stress Symptom and Social Support Levels of the Families Having a Child with Di Öz   PDF
Seray OLÇAY-GÜL, Burcu OLGUNSOYLU, Yeşim ÜNAL
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Yoksulluk, Yapısal Uyum Programları Ve Sahra Altı Afrika Ülkeleri/Poverty, Structural Adjustment Programs And Sub-Saharan Afrıca Countrıes Öz   PDF
Hasan Memiş, Mehmet Kara, Lütfü Tayfur
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) Yoksullukla Mücadelede Gönüllü Rehberlik Organizasyonları/Voluntary Organizations of Guidance in the Fight against Poverty Öz   PDF
Ruhat Yaşar
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATİON OF SUPERVİSORS’ SPEAKİNG SKİLLS ACCORDİNG TO COMMENTS OF PRİNCİPLAS AND TEACHERS Öz   PDF
DERYA ÇİNTAŞ YILDIZ
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Yöneticiler Ve Öğretmenler Arasındaki Güç Mesafesi/ Power Dıstance Between Managers And Teachers Öz   PDF
Erkan Yaman, Yasin Irmak
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) Yozgat’ta Öğrenci Başarısı: Başarı Engelleri ve Başarıyı Artırmak için Yapılabilecekler / Student Success at Yozgat: Success Barrier and to Do for Success Öz   PDF
Emine BABAOĞLAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2004) Yukarı Büyük Menderes Havzasının Bitki Coğrafyası(Bitki Örtüsünün Coğrafi Şartları) Öz   PDF
Sevda Çetinkaya
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Yüksek ve Orta Gelirli Ülkelerde Teknolojik Gelişmenin Enerji Yoğunluğu Üzerindeki Etkisi / The Effects of Technological Growth on Energy Intensity in High and Middle Income Countries Öz   PDF
Affan Hakan ÇERMİKLİ, İbrahim TOKATLIOĞLU
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Zorunlu Rotasyon Uygulamaları Konusunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri/ Headmasters' Opinion about Obligatory Rotation Applications Öz   PDF
İ. Bakır Arabacı, Hakan Sağlam
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) Zuhuri Danışman'ın Endülüs'le İlgili Romanlarında Fetih ve Reconquista Kavramlarının Mukayesesi/Comparison of the Concetps of Fetih (Conquest) and Reconquista in Novels on Andalusia By Zuhuri Danışman Öz   PDF
Orhan Oğuz
 
Toplam 713 ögeden 701 - 713 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


ISSN: 1304-429X