Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Türkiye’deki Edebiyat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation About Education of Literature in Turkey Öz   PDF
Sezgin DEMİR
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Türkiye’deki Limanların İnternet Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon Beyanlarının Verimlilik Odaklı İçerik Analizi / Productivity Based Content Analysis about Vision and Mission Statements in the Web Sites of Turkish Ports Öz   PDF
Alpaslan ATEŞ
 
Cilt 13, Sayı 36 (2016) Türkiye’deki Öğrencilerin Öğrenme Fırsatları ve Matematik Performansları Arasındaki İlişki / The Relationship Between Opportunity to Learn and Mathematics Performance in Turkey Öz   PDF
Serkan ARIKAN
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Türkiye’deki Okul Öncesi Dönem Çevre Eğitimi Çalışmalarının İncelenmesi: 2000-2014 Yılları Arasındaki Tezlerin ve Makalelerin İncelenmesi / Investigating the Studies on Environmental Education in Preschool Period in Turkey: Investigating the Articles and Öz   PDF
Hülya GÜLAY OGELMAN, Hande GÜNGÖR
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Türklerde Hukuk Devleti Anlayışının Tarihsel Gelişimi/The Development of the Rule of Law Throughout Turkish History Öz
Ali Kuyaksil, Ali Altunbaş
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Türk-Sasani Askerî İttifakları ve Sasani Ordusunda Türkler / Turk-Sassanian Military Alliances and Turks in the Sassanian Army Öz   PDF
Cihad CİHAN
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Uluslararası Bilgisayar Eğitimi Standartlarına Göre Öğretim Elemanlarının Bakış Açılarının Değerlendirilmesi / The Evaluation of International Computer Education Standards: A Qualitative Study Approach Öz   PDF
Fatma Nur KIRALİ, Hasan AYDIN
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Uluslararası denizcilik örgütü ve çevre: Türkiye'nin örgüt içindeki durumu/International maritime organization and the environment: Turkey's in status the organization Öz   PDF
Murat Ayan, Tan Baykal
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Uluslararası Ticarette Rekabet Gücü Elde Etmede Küçük Ve Orta Boy İşletmelerin Rolü Ve Önemi/The Role And Importance Of Small And Medium Enterprises Achieving Competitiveness In International Trade Öz   PDF
Murat Bayat
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TANRI ALGISININ (TA) DİNİ YÖNELİM BİÇİMLERİ İLE İLİŞKİSİ Öz   PDF
EMİNE ERDOĞAN
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı / The Future Anxiety of the University Students Öz   PDF
Kamile ŞANLI KULA, Turan SARAÇ
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Algıları: Metaforik Bir Analiz Çalışması / Career Perceptıons of University Students: A Metaphorical Analysis Öz   PDF
Ali KORKUT, İsmail KESKİN
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCILAŞMA İLE YALNIZLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ/THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS’ ALIENATION AND LONELINESS Öz   PDF
abdullah atli, gökay keldal, osman sonar
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) Üniversite Öğrencilerinin Zararlı Madde Kullanımına İlişkin Tutumları/The Attitudes of University Students on Substance Use Öz   PDF
Hilmi Süngü
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Üretme-Satın Alma Kararlarında Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi ve Kısıtlar Teorisi: Doğrusal Programlama İle Örnek Uygulama / Outsourcing Decisions with Activity Based Costing and Theory of Constraints: A Sample Application By Linear Programming Öz   PDF
Elif Nursun DEMİRCİOĞLU, Mert DEMİRCİOĞLU
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme Becerisine Yönelik Üstbiliş Düzeylerinin Belirlenmesi/Determination of Gifted Students' Metacognition Level about Problem Solving Skills Öz   PDF
Cengiz Tüysüz
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) Value-Driven Corporate Social Responsibility in Ports/Limanlarda Değer Odaklı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Öz   PDF (English)
Çimen Karataş Çetin, Gül Denktaş Şakar
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Venedik Krallığının Fatih Sultan Mehmet ve Bosna Sancakbeyi Ömer Bey'i Zehirleme Projesi/Le Projet D'empoisonnement De Mahomet Iı Et Du Pacha De Bosnie Ömer Bey Accueillis Par La République De Venise Öz   PDF
Yaşar Demir
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Maliye ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği / The Impact of Tax Conscious on the Tax Ethics: Department of Public Finance and Theology Students Sample Öz   PDF
Şahin Yeşilyurt
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Vertical Trust In Organizations: A Review Of Empirical Studies Over The Last Decade/Örgütlerde Dikey Güven: Son On Yillik Dönemdeki Ampirik Çalişmalarin Gözden Geçirilmesi Öz   PDF
Adnan Özyılmaz
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Web 2.0 Technologies Forge The Way For Global Citizenship/Web 2.0 Teknolojisinin Global Vatandaşliğa Etkisi Öz   PDF
Lauren Cıfuentes, Zahira Merchant, Ömer Faruk Vural
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Web Ortaminda Probleme Dayali Öğrenme Yönteminin Farkli Öğrenme Stiline Sahip Öğrencilerin Akademik Başarilarina Etkisi/ Effect Of Problem-Based Learnıng In A Web Envıronment On The Academıc Achıevement Of Students Wıth Dıfferent Learnıng Styles Öz   PDF
Beyza Karadeniz Bayrak, Hale Bayram
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Web Tabanlı Öğretimin Öğrenenlerin Üstbiliş Farkındalık Düzeyine Etkisi/The Effect Of Web Based Instruction On The Metacognition Awareness Levels Of Learners Öz   PDF
Mesut Baltacı, Burhan Akpınar
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) WEDDING TRADITIONS IN ANTAKYA AND RECEIVING CONGRATULATION RELATED WITH THE WEDDING CEREMONY Öz   PDF (English)
Bülent ARI
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Wrıtıng From A Socıocultural Theory Of Mınd Perspectıve/ Vygotsky'nin Sosyokültürel Teorisi Bakış Açısından Yazma Öğretimi Öz   PDF
Dogan Yüksel
 
Cilt 13, Sayı 36 (2016) X ve Y Kuşağı Kadınlarının Karar Verme Tarzları Bakımından İncelenmesi / Analyzing Generation X and Y Females Based on Their Decision Making Styles Öz   PDF
Nil ENGİZEK, Ahmet ŞEKERKAYA
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) XVI. Yüzyılda Antakya Nahiyesi (1526-1584)/Antioch Sub-District in XVI. Century (1526-1584) Öz   PDF
Ahmet Gündüz, Erdinç Gülcü
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Amik Nahiyesi (1550-1584)/Amik Sub-District in the Second Half of XVI. Century (1550-1584) Öz   PDF
Ahmet Gündüz
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ile İskandinav Ülkeleri Arasındaki Ticari İlişkiler (İsveç ve Danimarka-Norveç) / Commercial Relationships Between Ottoman State and The Scandinavian Countries (Sweden and Denmark-Norway) in XVIII Century Öz   PDF
Serhat KUZUCU
 
Cilt 10, Sayı 24 (2013) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı İle İlgili Okutman ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi/Assessment of Instructors and Students' Opinions about Program for Teaching Turkish as a Foreign Language Öz   PDF
Mustafa Onur Kan, Betül Sülüşoğlu, Özcan Demirel
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KAVRAM HARİTALARININ OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ Öz   PDF
Ferdi Bülbül
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sorumlulukların Öğrenen Özerkliği Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluating the Responsibilities of Students and Lecturers in Teaching Turkish as a Foreign Language in the Context of Learner Autonomy Öz   PDF
Cengiz ALYILMAZ, Nurşat BİÇER
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ Öz   PDF
Necmi Aytan, Hayrettin Tunçel
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme/An Evaluation of Vocabulary Teaching On Turkish Teaching as a Foreign Language Öz   PDF
Kadir Kaan Büyükikiz, Sevil Hasırcı
 
Cilt 11, Sayı 28 (2014) Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yönelik Motivasyon Algısı Öz   PDF
hayrettin tunçel
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULLARINDA GÖREV YAPAN İNGİLİZCE OKUTMANLARININ SORUNLARI Öz   PDF
Hüsameddin Demir, Kenan Kapukaya, Burhan Özfidan
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme/An Investigation on Graduate Dissertations Written on Turkish Teaching as a Foreign Language Öz   PDF
Kadir Kaan Büyükikiz
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karikatür Kullanımı/ The Use Of Cartoons in Teachıng Turkısh as a Foreıgn Language Öz   PDF
Deniz Melanlıoğlu, Esra Karakuş Tayşi, Banu Özdemir
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) YAĞLI TOHUMLAR VE BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL ANALİZİ: HATAY İLİNDE BİR UYGULAMA/THE FINANCIAL ANALYSIS OF OIL SEEDS AND VEGETABLE OIL SECTOR: AN APPLICATION ON HATAY Öz   PDF
Songül Kakilli Acaravcı, Onur Cenk Ergüven
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Yahya Kemal Ve Ev İmgesi/Yahya Kemal And Home Image Öz   PDF
Ahmet Ağır
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Yakınçağlarda Osmanlı-Fransa İlişkileri ve Fransa'nın Orta-Doğu Diplomasisi/Ottoman - France Relations at Nearages And France's Middle East Diplomacy Öz   PDF
Olcay Özkaya Duman
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Yalanlamalı Destanlar İle Masal Tekerlemeleri Arasındaki Benzerlikler/Similiraties Between The Declaring Epies And Fairy Repartee Öz   PDF
Münir Cerrahoğlu
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Yapılandırmacı Paradigma Bağlamında Türkçe Derslerinde Öğrenme Ortamları/Paradıgm Of Constructıvıst Learnıng Envıronments In The Context Of Turkısh Lessons Öz   PDF
Adnan Karadüz
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Yapılandırmacı Programın Öğrencileri Fen ve Teknoloji Okuryazarı Yapma Rolü ve Programın Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi/Examination of Teachers' Views about Purpose of Constructivist Program Makes Students Science and Technology L Öz   PDF
Yakup Doğan, Mehmet Yılmaz
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması / The Effect of Creative Drama on Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis Study Öz   PDF
Özgür ULUBEY, Çetin TORAMAN
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Yaşam olayları ve Olumlu Dini Başa Çıkma/Life Events and Positive Religious Coping Öz   PDF
Sema Eryücel
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Yatırım Projelerinin Gelir Grupları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Investment Projects with point of Stakeholders Öz   PDF
Alper DEMİRBUGAN
 
Cilt 10, Sayı 24 (2013) Yazım Kuralları Öz   Word   PDF
Kemal Zeki Zorbaz
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Yazma Eğitiminde Geri Bildirim Türleri ve Kullanımı / Types and Use of Feedback in Writing Education Öz   PDF
Eyyup COŞKUN, Mehmet TAMER
 
Cilt 1, Sayı 2 (2004) Yeni Ekonomi, Değişen Rekabet ve Yeni Devlet Biçimi Üzerine Teorik Arayışlar Freıburg Okulu ve Üçüncü Yol Öz   PDF
Zeynep Ökten
 
Toplam 713 ögeden 651 - 700 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


ISSN: 1304-429X