Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 11, Sayı 28 (2014) Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinlediğini Özetleme Becerilerinin Değerlendirilmesi/Evaluation of Pre-Service Turkish Language Teachers’ Summarizing Skills for the Texts Listened Öz   PDF
Yusuf Doğan, Hüseyin Özçakmak
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stillerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi/The Evaluation of Turkish Teacher Candidates' Listening Styles In Terms Of Some Variables Öz   PDF
Gürkan Tabak
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Yeterlik Algıları/The Proficiency Perceptions of Pre-Service Turkish Language Teachers About Educational Planning, Application and Evaluation Öz
Eyyup Coşkun, İsmail Gelen, Emine Pınar Öztürk
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Hasan Basri Kansızoğlu, Erdoğan Şama
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatımlarında Deyim Kullanımı: Hatay Ve Sivas Örneği/Usage Of Idioms of Pre-Service Turkish Language Teachers in Their Compositions: The Sample of Hatay and Sivas Öz
Bilginer Onan, Bayram Baş
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme / An Investigation on the Pre-Service Turkish Teachers' Vocabulary in Writing Öz   PDF
Ferhat Ensar, Serkan Doğan
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerisine Yönelik Metaforik Algıları / Turkish Teacher Candidates’ Metaphorical Perceptions Related to Writing Skills Öz   PDF
Esra Nur TİRYAKİ, Aygül DEMİR
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Türkçe Öğretmenlerinin Drama Yöntemini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterlikleri/Self-Effıcacy Of Turkısh Teachers Related To Usıng Of Drama Method Öz   PDF
Sedat Maden
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Türkçe Öğretmenlerinin Duygu Dışavurum Tarzları Üzerine Bir İnceleme / An Investigation on the Emotional Expression Styles of Turkish Teachers Öz   PDF
Murat ŞENGÜL, Ahmet DEMİREL
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Türkçe Öğretmenlerinin Seviye Belirleme Sınavı ve Türkçe Sorularına İlişkin Görüşleri/Turkish Language Teachers' Views About Level Determination Exam and Turkish Lesson Questions Öz   PDF
Mehmet Akif Çeçen
 
Cilt 5, Sayı 9 (2008) Türkçede Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirme Yolları/The Developing Methods of Reading Comprehension Skills in Turkish Öz   PDF
Muamber Yılmaz
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Türkçede Örtülü Anlam Oluşturan Unsurlar ve Ana Dili Öğretimindeki İşlevleri/ The Factors Which Generate Implicit Meaning in Turkish And Their Functions in Mother Tongue Teaching Öz   PDF
Bilginer Onan, Esra Nur Tiryaki
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Akademik Yazma İhtiyacı/Need of Academic Writing in Teaching Turkish as a Foreign Language Öz   PDF
Mehmet Tok
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto Öz   PDF
Hamide Merve ALTIPARMAK, Şeyda ÖZCAN
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Yabancılar İçin Yazma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması/ The Development Of Wrıtıng Self-Effıcacy Scale For Foreıgners Learnıng Turkısh As A Second Language: A Valıdıty Öz   PDF
Kadir Kaan Büyükikiz
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN İRANLI ÖĞRENCİLERİN KONUŞMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Ülker Şen, Emrah Boylu
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Turkey And Azerbaijan: The Dream Versus The Reality Or The Reality Versus The Dream for “Two States And One Nation”/ Türkiye Ve Azerbaycan: İki Devlet Bir Millet Gerçeğine Karşı Bir Hayal Veya O Hayale Karşı Bir Gerçek Öz   PDF
Bülent aydın Ertekin
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Türkiye, Avrupa Birliği Ve Amerika Birleşik Devletleri Üniversite Yönetimlerinin Karşılaştırılması/ A Comparıson Of The Unıversıty Management Models In Turkey, European Unıon And Usa Öz   PDF
İbrahim Çankaya, Fatih Töremen
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Türkiye Selçuklu Devleti’nde Güçlü Bir Kadın: Gürcü Hatun Tamara / In Turkey Seljuk State a Strong Woman: Georgian Lady Tamara Öz   PDF
Ömer SUBAŞI
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Türkiye Türkçesi Ağızlarında Birden(Bire)Lik / Ansızlık Bildiren Sözler/The Statements Indicating Suddenness / Instantness In The Dialects Of Turkey Turkish Öz   PDF
Fevzi Karademir
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Türkiye Türkçesi Öğrenen Türkmenlerde Görülen Sesli Okuma Yanlışları ve Çözüm Önerileri / Oral Reading Mistakes Seen in Turkmen People Who Are Learning Turkey Turkish and Suggestions for Solutions Öz   PDF
Muammer NURLU, Neşe ÖZKAN
 
Cilt 10, Sayı 24 (2013) Türkiye ve Finlandiya'daki Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması / Comparison of Science Teacher Education Programmes in Turkey and Finland Öz   PDF
Murat Çetinkaya, Erol Taş, Mustafa Ergun
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Türkiye'de 2011 Genel Seçimleri Öncesi Manşet Haberlerin Siyasi Olayları Yansıtma Düzeyi Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme/ An Investigation About The Level Of Reflection On Political Circumstances Of The Headline News Before Of The 2011 General Electi Öz   PDF
Nural İmik Tanyıldızı
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Türkiye'de 2011 Genel Seçimleri Sürecinde Yazılı Basının Siyasal İletişim Yönünden İncelenmesi/The Analysis of the Press in Terms of Political Communication in the 2011 General Election Process in Turkey Öz   PDF
Mehmet Özçağlayan, Dilhan Öztamur
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Türkiye'de Akademik Başarı Değişkeni Alanında Yapılan Öğrenme Stilleriyle İlgili Çalışmaların İncelenmesi / Researching the Learning Styles in the field of Academic Achievement Variable in Turkey Öz   PDF
Orçun BOZKURT, Zülküf ORAK
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi Bilgi Düzeyi ve BES'e Katılımda Devlet Katkısının Etkisi Üzerine Bir Araştırma/Knowledge on Individual Pension System in Turkey and The Effect of Government Support in Participation to Pension System Öz   PDF
AHU COŞKUN ÖZER, Hayrünisa GÜREL
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Türkiye'de Bölge Planlamasi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri/ Regional Planning in Turkey: Problems And Solutions Öz   PDF ()
Ahmet Kayan
 
Cilt 4, Sayı 8 (2007) Türkiye'de Bölgesel Alanda Uygulanan İktisadi Politikalar (Yatırım Teşvikleri-İstihdam Analizi 1980-2006) Öz   PDF
İbrahim Arslan
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Türkiye'de Çevre Sorunlarinin Çözümünde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Önemi/ The Roles And Importance of Local Governments In The Solution Of Environmental Problems In Turkey Öz   PDF ()
Rüveyda Kızılboğa, Salih Batal
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Türkiye'de Çevre Yönetim Sisteminin Yerel Örgütlenmesi/The Local Organızatıon Of The Envıronmental Management System In Turkey Öz   PDF
Tan Baykal
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Türkiye'de Çocuk Edebiyatı Üzerine Hazırlanan Lisansüstü Tezler Hakkında Bir Meta-Analiz Çalışması/A Meta-Analysis Study On Post-Graduate Theses Written On Children's Literature In Turkey Öz   PDF
Ahmet Balcı
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Türkiye'de İç Turizm Pazarı Analizi Ve Pazarı Canlandırmaya Yönelik Alternatif Turizm Olanakları/Domestic Tourism Analysis In Turkey And Alternative Tourism Opportunities To Vitalize The Domestic Tourism Market Öz   PDF
Özlem Güzel
 
Cilt 3, Sayı 6 (2006) Türkiye'de Kent-Köy Ve Kentli-Köylü Algısı Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Hacı Kurt
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Türkiye'de Kırsal Göçün Aile Üzerine Etkisi/ The Effect On Famıly Of Rural Mıgratıon In Turkey Öz   PDF
Ertuğrul Güreşci
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Türkiye'de Liman Özelleştirmeleri İskenderun Liman Örneği / Port Privatization in Turkey: Example of Iskenderun Port Öz   PDF
Alpaslan Ateş
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Türkiye'de Rüzgar Enerjisi İçin Bir Durum Değerlendirmesi: A'wot Uygulaması/ An Assessment Of Turkey's Wınd Energy Sector: An A'wot Applıcatıon Öz   PDF ()
İbrahim Arslan, Fatma Ağpak
 
Cilt 1, Sayı 2 (2004) Türkiye'de Seyahat Acenteleri Yöneticilerinin İş Alanlarıyla İlgili Beklentileri: Arakesitsel Bir Çalışma Öz   PDF
Nazmi Kazak
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Türkiye'de Siyasi Partilerin Yerel Özerkliğe Bakışı/ Polıtıcal Party Polıcıes About Local Autonomy In Turkey Öz   PDF
Veysel Eren, Yakup Bulut, Yakup Bulut, Şaban Tanıyıcı
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Türkiye'deki Drama Ağırlıklı Matematik Öğretimi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme/ An Evaluatıon of Drama Orıented Mathematıcs Teachıng Studıes In Turkey Öz   PDF
Hüseyin Cahit Kayhan
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) Türkiye'ki Suriyeli Mültecilere Yapılan Sağlık Yardımların Yasal ve Etik Temelleri/The Legal and Ethical Foundations of Health Assistances to Syrian Refugees in Turkey Öz   PDF
Ömer Yavuz
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Türkiye'nin Ulusal Kültürel Özellikleri ve Yenilikçilik Potansiyeli Arasındaki İlişki Açısından Bir Değerlendirme/An Avaluatıon On The Relatıonshıp Between Turkısh Natıonal Cultural Characterıstıcs And Its Innovatıon Potentıal Öz   PDF
Salih Yeşil
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Türkiyede Tarih Öğretiminin Sorunları Ve Çözüm Yolları Konusunda Öğretmen Adayı Ve Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırılması/A Comparıson Of Vıews Of In-Servıce And Pre-Servıce Teachers On Problems Of Hıstory Teachıng And Solutıons For These Problems Öz   PDF
Mehmet Suat Bal
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) TÜRKİYE’DE ADALET EĞİTİMİ VE ADALET MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Feyzullah Ezer, Sami Çelik
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Türkiye’de Belediyelerin Gelir Yapısı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Revenue Structure of Municipalities in Turkey: Problems and Solution Proposals Öz   PDF
Ülkü ARIKBOĞA
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) TÜRKİYE’DE BOŞ KONTEYNERLERİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI SORUNU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA/REPOSITIONING OF EMPTY CONTAINERS PROBLEM IN TURKEY: A QUALITATIVE APPROACH Öz   PDF
Tuğçe Çağlar, Soner Esmer
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ, REEL GELİR VE DIŞA AÇIKLIK ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ VE NEDENSEL İLİŞKİLER Öz   PDF
Ali ACARAVCI, Sinan ERDOĞAN
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi, Ticari Serbestleşme ve Nüfus Yoğunluğunun Co2 Emisyonu Üzerindeki Etkileri: Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi / The Effects of Economic Growth, Energy Consumption, Trade Openness and Population Density on Öz   PDF
Cuma BOZKURT, İlyas OKUMUŞ
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) TÜRKİYE’DE İLKOKUL HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ALANINDA YAPILAN VE ULUSAL İNDEKSLİ DERGİLERDE YAYINLANAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME Öz   PDF
Birsen Berfu Akaydın, Sibel Kaya
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması / Women’s Human Rights and Constitutional Reflections in Turkey Öz   PDF
Şafak KAYPAK, Mehmet KAHRAMAN
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) Türkiye’de Orta Sınıfın Temsilcileri: Çelişkili Bir Sınıf Konumu olarak Bankacılar ve Yatırım Bankacılığı Danışmanlarına Dair Bir Alan Araştırması Örneği Öz   PDF
Hande Şahin
 
Toplam 713 ögeden 601 - 650 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


ISSN: 1304-429X