Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) THE CLASSIFICATION OF SOCIAL AND ECONOMIC LIFE IN ISTANBUL IN THE SECOND HALF OF THE EIGHTEENTH-CENTURY BY ISTANBUL AHKÂM REGISTERS (1755-1765) Öz   PDF (English)
Mehmet Burak Buluttekin
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) The Convergence of Perceived Efficacy Beliefs and Sciencing In Early Childhood Classrooms/Okulöncesi Eğitimde Özyeterlik Algısı ve Fen Uygulamaları İlişkisinin İncelenmesi Öz   PDF
Evrim Genç Kumtepe, Alper Tolga Kumtepe, Bülent Batmaz
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) The Determination Of Primary Education Mathematics Teachers' Literacy Level Of Measurement And Assessment/ İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme Okur-Yazarlik Düzeylerinin Belirlenmesi Öz   PDF
Hasan Hüseyin Aksu
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) The Effect of Dynamic Mathematics Learning Environment on the SOLO Understanding Levels for Equations and Inequalities of 8th Graders Öz   PDF
Tolga Kabaca, Meryem SARIHAN MUSAN
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) The Effect of Task-Induced Involvement Load on Incidental Vocabulary Acquisition / Görev Kaynaklı Katılım Yükünün Rastlantısal Kelime Öğrenmeye Etkisi Öz   PDF (English)
Tuncay KARALIK, Ali MERÇ
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) The Prime Minister and The President: A Comparative Analysis of the Heads of the Executive in Parliamentary and Presidential Systems in Terms of Their Powers / Başkan ve Başbakan: Parlamenter Sistemlerde ve Başkanlık Sisteminde Yürütmenin Başlarının Güç Öz   PDF (English)
Mehmet KAHRAMAN
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) The Province of Ozer (Özer İli) in Icmal Registry of 1521 / 1521 Tarihli İcmâl Defterine Göre Özer İli Öz   PDF (English)
Ahmet GÜNDÜZ
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) The Realistic Reasons for Unrealistic Solutions of Pre-Service Primary School Mathematics Teachers in Non-Standard Word Problems: The Example from Turkey / İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Standart Olmayan Dört İşlem Problemlerine Gerçekçi Olma Öz   PDF (English)
Çiğdem KILIÇ
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) The Relatıonshıp Between Candıdate Teachers' Mathematıcal Reasonıng Skılls And Theır Levels Of Usıng Metacognıtıve Learnıng Strategıes/ Öğretmen Adaylarının Matematiksel Muhakeme Becerileri ile Bilişötesi Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri Arasında Öz   PDF
Zehra Nur Ersözlü, Halil Çoban
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) The Validity And Reliability Study Of School Administrators' Ethical Leadership Scale/ Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalişmasi Öz   PDF
Celal Teyyar Uğurlu, Mehmet Sincar
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) Three Aliens Wandering on the Streets of New York / New York Sokaklarında Gezinen Üç Yabancı Öz   PDF
Alpaslan Toker
 
Cilt 2, Sayı 3 (2005) Titian'ın (1487-1576) ''Callisto ve Diana'' Adlı Resmine Yönelik Çözümleyici Bir Yaklaşım Öz   PDF
Seher Kurt
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) TOPLUMSAL YOZLAŞMANIN ROMANI “KUNDAKÇI” Öz   PDF
serdar Demircan
 
Cilt 4, Sayı 8 (2007) Torus Palatınus Bir Cinsiyet Özelliği Midir? Öz   PDF
Serpil Eroğlu Yılmaz, Yılmaz Selim Erdal
 
Cilt 4, Sayı 7 (2007) Tüketicileri Alışverişte Süpermarket Ve Bakkallara Yönelten Faktörler, Antakya'da İki Araştırmanın Sonuçları Işığında Bir Değerleme Öz   PDF
Cemal Yükselen, Sonyel Oflazoğlu, Esat M. Apaydın
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Tüketicilerin Beyaz Eşya Satın Alma Karar Sürecinde Marka Algılarına Yönelik Bir Araştırma/An Empırıcal Study Towards Consumers' Brand Perceptıons In The Decısıon-Makıng Process Of Purchasıng Whıte Goods Öz   PDF
Mehmet Oğuzhan İlban, Mehmet Emin Akkılıç, Özer Yılmaz
 
Cilt 1, Sayı 1 (2004) Tükiye'de 1980 Sonrası Devletin Dönüşümü ve Politika-Bürokrasi İlişkisi Sürecinde Milletvekili Danışmanları Öz   PDF
Muharrem Güneş
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Turist Rehberlerinin İletişim Becerilerinin Turistlerin Tur Deneyimi Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma / The Effect of Communication Skills of Tourist Guides on Tourısts’ Tour Experiences: A Research in Nevsehir Öz   PDF
Meral BÜYÜKKURU, Zeynep ASLAN
 
Cilt 3, Sayı 5 (2006) Turistik ürün çeşitlendirmesi: Kültür ve turizm müdürleri görüşlerine dayalı bölgesel yaklaşımlar Öz   PDF
Meryem Akoğlan Kozak, İsmail Kızılırmak
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Turizm İşletmelerinde Tutundurma Faaliyetlerinin Belirlenmesine Yönelik Bodrum Yöresinde Bir Araştırma/ Evaluatıng The Promotıon Actıvıtıes Employed By Tourısm Fırms In Bodrum Regıon Öz   PDF
Emin İnal, Ruhan İri, Mete Sezgin
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Şevket YİRİK, Burcu ILGAZ YILDRIM
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Türk Anayasalarında Kadın Hakları ve Gelişimi/Women Rights and Its Development in the Turkish Constitutions Öz   PDF
Ali Kuyaksil
 
Cilt 11, Sayı 28 (2014) TÜRK ATASÖZLERİNDE BORÇ ve BORÇLULUK Öz   PDF
Cevdet Avcı
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) TÜRK ATASÖZLERİNDE ÇOCUK İMGELERİ Öz   PDF
Recep Ercan
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Türk Demokrasisine Müdahaleler/ Interventions To Turkish Democracy Öz   PDF
Asena Boztaş
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) Türk Efsanelerinin Değerler Eğitimi Bakımından İncelenmesi / Investigation of Turkish Legends In Terms of Values Education Öz   PDF
Ahmet Zeki Güven
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Türk Halk Müziği Kültüründe Birleştirici Unsur Olarak Hüseyni Dizisi Ve Hüseyni Türküler/Huseyni' Mode And 'Huseyni' Songs As A Uniting Attribute In Turkish Folkloric Music Öz   PDF   PDF
Mehmet Kınık
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Türk Havacılığının Kuruluşunda Emniyet Teşkilatının Yardımları/The Aid of Security Service in the Foundation of Turkish Aviation Öz   PDF
Şakir Batmaz
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) Türk Öğretmenlerin Gözüyle Eğitim Araştırmalarının Uygulamaya Yansıma Durumu Öz   PDF
Seyit Ateş, Kasım Yıldırım
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Türk Sinemasında Rüya Gerçeği: Semih Kaplanoğlu ve Yusuf Üçlemesi / Dream Reality in Turkish Cinema: Semih Kaplanoglu and Yusuf Triology Öz   PDF
Yavuz Selim Söylemez
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Türk Siyasal Hayatında Devlet ve Hikmet-i Hükümet Geleneği / The State and Raison D’etat Tradition in Turkish Political Life Öz   PDF
Yavuz ÇİLLİLER
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Türk ve Amerikan 3. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Hızlarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması/ Comparıson Of Wrıtıng Speed Of Turkısh And Amerıcan 3rd Grade Students In Terms Of Certaın Varıables Öz   PDF
Turan Temur
 
Cilt 10, Sayı 24 (2013) Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Çocuğa Göreliği/The Appropriateness of the Poems in Turkish Textbooks to Children Öz   PDF
Aslıhan Küçükavşar, Sevil Hasırcı
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Türkçe Ders Kitaplarındaki “Hak ve Özgürlükler” Temasının Demokrasi Eğitimi Açısından İncelenmesi/ Investıgatıng The Theme of “Rıghts And Freedom” In Turkısh Course Books In Terms Of Democracy Educatıon Öz   PDF
Aziz Kılınç, Gamze Tunçbilek
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Türkçe Dersi Öğrenme Alanları Açısından Nasrettin Hoca Fıkralarının Kullanılabilirliği/ The Usabılıty of The Nasreddın Hodja Storıes In Terms Of Teachıng Areas Of Turkısh Course Öz   PDF
Keziban Tekşan
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Türkçe Dersi Öğretim Araçlarında Yapılandırmacılık: MetinlerarasılıkTürkçe Dersi Öğretim Araçlarında Yapılandırmacılık: Metinlerarasılık/Consructıvısm In The Turkısh Coursebooks: Intertextualıty Öz   PDF
Halit Karatay
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Türkçe Dersinde Öğrenci Günlüklerinin Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılması/Using Student Journals As An Assessment Tool For Turkish Lesson Öz   PDF
Derya Arslan, Havva Ilgın
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Türkçe Derslerindeki Performans Ödevleri Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi/Evaluation of Teachers and Students' Opinions About Performance Assignments Given In Turkish Courses Öz
Eyyup Coşkun, İsmail Gelen, Mustafa Onur Kan
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Çözümleme Yönteminin Kullanımı/Usage of Analysis Method in Turkish Grammar Education Öz   PDF
Ali Göçer
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Türkçe Eğitiminde Hermeneutiğin Kullanım Gerekçesi ve Sonuçları/Reason and Results for Use of Hermeneutics in Turkish Language Education Öz   PDF
Gıyasettin Aytaş
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Türkçe Eğitiminde Yaratıcı Yazma Becerisini Geliştirme ve Küçürek Öykü/ Development Of Creatıve Wrıtıng Skılls In Turkısh Educatıon and Short Story Öz   PDF
Tazegül Demir
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Yazılı Taslak Metinlerine Yönelik Geribildirim Almaya İlişkin Beklentileri / Foreign Students’ Expectations in Relation to Receıve Feedback Towards Their Written Draft Texts in Turkish Learning Process Öz   PDF
Hakan ÜLPER, Gökhan ÇETİNKAYA
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Türkçe Öğrenen Yabancılar Örneğinde Yansıtıcı Günlük Kullanma ve Yazma Öz Yeterliği Arasındaki İlişki / The Relation Between Reflective Diary Use and Writing Self-Efficacy: The Case of Foreigners who Learn Turkish as a Foreign Language Öz   PDF
Deniz MELANLIOĞLU, Tazegül DEMİR
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Türkçe Öğretiminde Günümüz Gelişmeleri ve Yapılandırıcı Yaklaşım/The New Developments In Teaching of Turkish and Constructivist Approach Öz   PDF
Firdevs Güneş
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Düşünmeyi Geliştirme Bakımından Nasreddin Hoca Fıkraları/Nasreddin Hodja Stories In Terms Of Improving Creative Thinking In Turkish Language Teaching Öz   PDF ()   PDF
Mehmet Temizkan
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Türkçe Öğretiminin Tarihî Kaynakları / Historical Roots of Turkish Language Education Öz   PDF
Ferhat Ensar, Bayram Baş, Selim Tiryakiol
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Türkçe Öğretmen Adaylarının Metin Algıları / Turkish Teacher Candidates' Text Perceptions Öz   PDF
Mehmet Tok, Eren Yılmaz
 
Cilt 10, Sayı 24 (2013) Türkçe Öğretmeni Adaylarına Göre Yazma Becerisinin Edinimi ve Gelişiminde Etkili Olan Unsurlar/The Factors Effective In the Acquisition and Development of Writing Skills According To Turkish Students Teachers Öz   PDF
Ali Göçer
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AMACA UYGUN METİN YAZMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Hatice Coşkun
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanımına ilişkin Tutum ve Görüşleri / Attitudes and Opinions of Prospective Turkish Teachers Regarding Computer Use Öz   PDF
FARUK POLATCAN
 
Toplam 713 ögeden 551 - 600 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


ISSN: 1304-429X