Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Şehir Coğrafyası Açısından Karakoçan (Elazığ)/Karakoçan (Elazığ) From The Point Of View Of City Geography Öz   PDF
Ahmet Atasoy
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Sekizinci Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Derse Yönelik Güdülerine ve Bilgisayara ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi / The Effect of Computer Assisted Instruction on Students’ Motivations To Öz   PDF
Hasan Güner BERKANT, Yasemin ATMACA
 
Cilt 2, Sayı 4 (2005) Sektörel Bir Entegrasyon Olarak Türkiye ve Bazı Ortadoğu Ülkeleri Arasındaki Elektrik Enterkonnekte Sistemi Projesi Öz   PDF
Cem Doğru
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) SERİNYOL BİRİKİNTİ YELPAZESİNDE (HATAY) ANTROPOJENİK DEGRADASYON VE HİDROJEOMORFOLOJİK ETKİLERİ/ANTROPOGENIC DEGRADATION AND HYDROGEOMORPHIC EFFECTS ON SERİNYOL ALLUVIAL FAN (HATAY) Öz   PDF
Atilla KARATAŞ
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Servet-İ Fünûn Edebiyatı'nın Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı/The Importance of Using Visual Material in the Education of Servet-i Fünûn Literature Öz   PDF
Ömer Çakır
 
Cilt 5, Sayı 9 (2008) Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Comparing Reading Skills Of First Grade Students Who Learn Reading-Writing with Sound-Based Clause Method and Öz   PDF
Hayati Akyol, Turan Temur
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Seyahat Acentaları Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyi: Hatay Örneği/ Burnout Level Of Travel Agencıes' Employees: Hatay Sample Öz   PDF
Hüseyin Altay, Volkan Akgül
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Seyahat Acentelerinin Turist Rehberlerini Seçme ve İşe Alma Sürecindeki Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma/ An Investigation To Determine The Travel Agencies' Attitudes On The Process Of The Tourist Guides' Recruitment And Selection Öz   PDF ()
Özlem Köroğlu, Bilge Merter
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Sicill-i Ahval Kayıtlarına Göre Payaslı Memurlar/The Civil Servants from Payas According To Registration Circumstances Öz   PDF
Aydın Efe
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Sinif Öğretmeni Adaylarinin Bilimin Doğasi Kavramlari: Teori, Yasa ve Hipotez/Prospective Primary School Teachers' Concepts Of The Nature Of Science: Theory, Law And Hypothesis Öz   PDF
Erdal Tatar, Yunus Karakuyu, Cengiz Tüysüz
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Okuma Öz-Yeterliklerine İlişkin Algıları/ Prımary School Teachers' Crıtıcal Readıng Self-Effıcacy Perceptıons Öz   PDF
Nuri Karasakaloğlu, A. Seda Saracaloğlu, Serap Yılmaz Özelçi
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Öğretimi Dersine Bağlı Olarak Değişimi/The Change in Elementary Pre-Service Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs after Science Methods Course Öz   PDF
Sibel Kaya
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK ALGILARI İLE BİLİŞÖTESİ FARKINDALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Emin Kılınç, Mehmet Uygun
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uygulama Öğretmenleri Hakkındaki Özel Alan Yeterlikleri Algısı/Elementary Preservice Teachers' Perceptions Of Their Cooperating Teachers' Special Area Sufficiency Öz   PDF
Güney Hacıömeroğlu, Çavuş Şahin
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Model Önerisi / Inservice Training Model Suggestion for Classroom Teachers Öz   PDF
Ümran ŞAHİN, Adil TÜRKOĞLU
 
Cilt 13, Sayı 36 (2016) Sınıf Öğretmenlerinin 3. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşleri / Primary Teachers’ Opinions about Grade 3 Science Curriculum Öz   PDF
Cengiz TÜYSÜZ, Çiğdem BALIKÇI
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Özcan Palavan, Necati Gemalmaz, Derya Kurtoğlu
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonları İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Characteristics of Primary School Teachers and Their Motivations Öz   PDF
Cennet GÖLOĞLU DEMİR, Engin DEMİR, Yavuz BOLAT
 
Cilt 10, Sayı 24 (2013) Sınıf ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin 5E Öğrenme Modeliyle İlgili Bilgileri, Farkındalıkları ve Görüşleri/Class and Science Teachers ' Knowledge Awarenes and Opinions about the 5E Learning Model Öz   PDF
Eylem Yıldız Feyzioğlu, Niymet Demirci
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) Sivil Toplum Kuruluşlarının Turizm Sistemindeki İşlevleri Üzerine Bir İnceleme/ A Theoretical Review On Functions Of Non-Governmental Organizations In The Tourism System Öz   PDF
Serhat HARMAN
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD Ve AB Dış Politikaları'nda Ortaya Çıkan Temel Farklılıklar (1991-2001)/ The Fundamental Dıfferences Emergıng In The USA And The EU's Foreıgn Polıcıes Durıng The Post Cold War Perıod (1991-2001) Öz   PDF
Nazmi Üste, A. Sait Sönmez
 
Cilt 3, Sayı 6 (2006) Sorunlu Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasında İstanbul Yaklaşımı Öz   PDF
Gülhan Suadiye
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME SİSTEMİ AİLE FORMU'NUN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI Öz   PDF
Seviye Neslitürk
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Sosyal Bilgiler Eğitiminde Vatandaşlık Aktarımı Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşleri/Teachers Opınıons Related To Cıtızeshıp Transmıssıon Approach In Socıal Studıes Educatıon Öz   PDF
Cengiz Özmen
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Sosyal bilgiler öğretim programında (4. - 5. Sınıflar) önerilen tutum ve öz değerlendirme ölçme araçlarının geçerliği ve güvenirliği üzerine bir çalışma/A study towards to valıdıtıy and relıabılıty of attıtude and self assesment scale proposed ın socıal s Öz   PDF
Ali Arslan, Sadettin Şahiner
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Sosyal Medya, Televizyon ve Akran İletişiminin Materyalizm ve Gösteriş Tüketimi Üzerindeki Etkisi: Tüketici Sosyalleşmesi Perspektifi / The Impact of Social Media, Television, and Peer Communication on Materialism and Conspicuous Consumption Öz   PDF
Betül BALIKÇIOĞLU, Pelin VOLKAN
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Sosyal Politika ve Sosyal Haklar; Vatandaşlık Haklarının Yeniden Kavramsallaştırılması Arayışı/Socıal Polıcy And Socıal Rıghts; Pursuıtıng For Re-Conceptualızatıon Of Cıtızenshıp Rıghts Öz   PDF
Abdulkadir Şenkal, Mahmut Doğan
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Sosyal Projelerde Görev Alan Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerler Perspektifinden İncelenmesi/ Evaluatıon Of The Vıews Of Pre-Servıce Teachers Involved In Socıal Projects From The Perspectıve of Values Öz   PDF
Süleyman Yiğittir, Orhan Ercan
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Sosyo-Demografik Özellikler ile Cam Tavan Sendromu Arasındaki İlişki ve Farklılıkların İncelenmesi: Sağlık Çalışanları Örneği / The Research of Relationship and Differences Between Socio-Demographic Features and Glass Ceiling Syndrome Healthcare Professio Öz   PDF
Haydar HOŞGÖR, Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR, Kalbiye MEMİŞ
 
Cilt 10, Sayı 24 (2013) Sözlüklere Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması/ Dictionary Oriented Attitude Scale: Validity And Reliability Study Öz   PDF
Havva Yaman, Abdullah Dağtaş
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) STANDART TESTLERE YÖNELİK İNANÇ ÖLÇEĞİ'NİN (STYİÖ) TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Öz   PDF
Mustafa İlhan, Bayram Çetin, İsmail Kinay
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Stratejik Planlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Çorlu Belediyesi Örneği / A Comparative Study On Strategic Plans: Çorlu Municipality Case Öz   PDF
Recep BOZLAĞAN, Serpil HARAÇ
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN GÜLEK KASABASI YAYLALARI Öz   PDF
ismail Ege, Ali ÖZÇAĞLAR
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) Sürdürülebilir Toplumlar ve Metropollerin Baskılarından Kurtulmak İçin Alternatif Bir Yol: Sürdürülebilir Kentler/ Sustainable Communities And An Alternative Way to Escape The Pressures of Metropolis: Sustainable Cities Öz   PDF
Arzu Altuntaş
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Sürdürülebilirlik Kavramı Ve İşletmeler Açısından Sürdürülebilir Üretim Stratejileri/Concept Of Sustainability And Sustainable Production Strategies For Business Practices Öz   PDF
V. Alpagut Yavuz
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Tablet Bilgisayarların Fen Ve Teknoloji Derslerinde Kullanılmasıyla İlgili Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi/ Examınatıon Of Scıence Teachers' Opınıons Related To Tablet Pcs Usıng In Scıence And Technology Courses Öz   PDF ()
İkramettin Daşdemir, Ekrem Cengiz, Mustafa Uzoğlu, Aykut Emre Bozdoğan
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniği Ve İlköğretim 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Maddenin Değişimi Ve Tanınması Adlı Ünitede Kullanımı/ Dıagnostıc Branched Tree Technıque and Its Use In The Unıt Called Change And Dıagnosıs Of Matter In The Program of Scıen Öz   PDF
Mustafa Kocaarslan
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) TANRI ALGISI, DİNİ YÖNELİM BİÇİMLERİ VE ÖZNEL DİNDARLIĞIN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLA İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖRNEKLEMİ Öz   PDF
Emine Erdoğan
 
Cilt 5, Sayı 9 (2008) Tarih Felsefesi Alanında Bir İnceleme: Varoluş Felsefesi ve Tarih Anlayışı/A Researching in the Domain of Philosophy of the History: The Existentialism and the History Conception Öz   PDF
Gülcan Sarıoğlu
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Tarih Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Özgüvenlerinin Belirlenmesi / Determination of Self-Confidence for Technological Pedagogical Content Knowledge of Pre-Service History Teacher Öz   PDF
Necati BOZKURT
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) Tarsus Rüşdiyesi'nden Misak-I Millî İlkokulu'na Bir Okulun Gelişimi ve Dönüşümü/From Rushdiye of Tarsus to Misak-i Milli Primary School Development and Transformation of a School Öz   PDF
Sacit Uğuz, Yakup Karataş
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Tartışmacı Metin Yapısı Ve Öğretimi/Argumentative Text Structure And Teaching It Öz   PDF
Eyyup Coşkun, Esra Nur Tiryaki
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Tartışmalı Ve Tabu Konuların İncelenmesi: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri/ Investıgatıon Into Controversıal Issues And Taboo Topıcs: Socıal Studıes Teachers' Perspectıves Öz   PDF
Kaya Yılmaz
 
Cilt 10, Sayı 24 (2013) Taslak-Örnek Makale / Sample Article Öz   WORD   PDF
Kemal Zeki Zorbaz
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Teacher Views on School-Based Curriculum Development Approach (An Analysis of Applicability in Turkey) / Okul Temelli Program Geliştirme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Türkiye’de Uygulanabilirlik Üzerine Bir İnceleme) Öz   PDF (English)
Erdal BAY, Ömer Faruk VURAL, RECEP KAHRAMANOĞLU, Zeynep AYDIN AŞK
 
Cilt 2, Sayı 3 (2005) Tedarik Zinciri Yönetiminde Simülasyon Kullanımı Öz   PDF
V.Alpagut Yavuz
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Tekstil İşletmelerinde Yönetici Adayları İçin Performans Değerleme Sistemi Kurulmasına Yönelik Bir Çalışma/A Study For The Development Of Performance Appraisal System For The Manager Candidates In The Textile Companies Öz   PDF   PDF
İsmail Bakan, Ahmet Melih Eyitmiş, Bircan Demir
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Televizyon Dizilerinin Tarih Bilinci Üzerine Etkisi "Muhteşem Yüzyıl Dizisi Örneği” / The Effect of Televısıon Serıes on Hıstory Awareness “Example of Magnıfıcıent Century Serıes” Öz   PDF
Cengiz Özmen, Harun Er, Fatma Ünal
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) Temel Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Müdürlerinin Liderlik Becerilerinin İncelenmesi / An Investigation into the Leadership Skills of School Principals at Elementary Educational Institutions Öz   PDF
Zehra KESER ÖZMANTAR, Yunus Emre ÇETİN
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) Temel Eğitime Başlayan İki Ve Tek Dilli Çocukların Türkçe Sözcük Dağarcığının Karşılaştırılması / A Comparison of Turkish Vocabulary Knowledge of Monolingual and Bilingual Children That Started Primary Study At First Grade Öz   PDF
Yasin Özkara
 
Toplam 713 ögeden 501 - 550 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


ISSN: 1304-429X