Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Örgütsel Öğrenmede Grup Dinamizmi: Öğrenen Takımlar/Group Dynamısm İn Learnıng Organızatıons: Learnıng Teams Öz   PDF
Fatih Töremen, Dilek Pekince
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) Origami ile Matematik Öğretimi/Teaching Mathematic With Origami Öz   PDF
Seyat Polat
 
Cilt 5, Sayı 9 (2008) Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Kuşadası-Söke ve Aydın Merkez İlçe Örnekleri/The Management Of Middle Sized Urban Areas: The Cases of Kuşadası-Söke and Aydın Central District Öz   PDF
Neval Genç, Hüseyin Özgür
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Ortaçağ Anadolu'sunda Türk-İslam Medeniyetinin Oluşması (636-1100)/Creation Of Turk-Islam Civilization In The Anatolian Middle Age (636-1100 A.D.) Öz   PDF
Gürhan Bahadır
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) ORTAÇAĞDA BEHESNİ (BESNİ) / BAHASNA IN MEDIEVAL AGE Öz   PDF
Mustafa Alican
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okul İklimi ve Örgütsel Güven Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*A Study Of Relationship Between School Climate And Organizational Trust According To The Perceptions Of Secondary Schools Teache Öz   PDF
ahmet ayık, Mücella Savaş, Güliz Çelikel
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Derslerinde ve Günlük Hayatlarında Çeşitli Teknolojileri Kullanımları/ Secondary Students' Technology Usage In Geography Lessons And Their Daily Life Öz   PDF ()
Fikret Tuna, Murat Ateş
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Ortaöğretim Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Özerklik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / The Relation Between Value Tendency and Autonomy Levels of High School Students Öz   PDF
Çiğdem SESLİ, Semra DEMİR BAŞARAN
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Problemlerini Çözmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi/ Examining Secondary School Students' In Their Attitudes Towards Solving Problems Of Physics Öz   PDF ()
Hilal Aktamış, Serap Çalışkan, İbrahim Seyhan Aktamış
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Dönüşümsel Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi/ The Connectıon Between The Transformatıonal Leadershıp Of The Secondary School Dırectors And Organızatıonal Commıtment Of The Teachers Öz   PDF
Özhan Çetin, Bahri Aydın
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) ORTAOKUL 6-8. SINIFLAR TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KONU SIRALAMASI VE KONU TEKRARI Öz   PDF
Ahmet BALCI, Ayşegül ŞENYÜZ
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Webquestlerde Kullandıkları Bağlamların ve Bu Bağlamlarla Matematik Öğrenme Alanları Arasında Kurdukları İlişkilerin İncelenmesi / Investigating Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Use of Contexts and W Öz   PDF
H. Bahadır YANIK
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Ortaokul Öğrencilerinin Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi/An Analysis of Secondary School Students' Attitudes towards Trees and Environment Öz   PDF
Ufuk Zengin, Halil Kunt
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ Öz   PDF
Bilgin YİĞİT, İlhan KAÇİRE
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) Ortaokul Öğrencilerinin Güneş, Dünya ve Ay ile ilgili Zihinsel Modelleri / Mental Models of Middle School Students on Sun, Earth, Moon Öz   PDF
Gonca HARMAN
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) Ortaokul Öğretmenlerinin “Öğrenci” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları/Teachers' Perceptions of the Conceptt of Student: A Metaphoric Study Öz   PDF
Sevilay ÇIRAK
 
Cilt 13, Sayı 36 (2016) Ortaokul Sosyal Bilgiler ve Lise Tarih Ders Kitaplarında Hindistan’da Kurulan Türk Devletlerinin İşlenişi / Processing of the Turkish States Founded in India in Social Studies Books of Secondary Schools and History Books of High Schools Öz   PDF
Servet HALİ
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   PDF
Esra Nur Tiryaki
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Osmaniye Halk Hekimliğinde Ocaklar ve Bunlara Bağlı Uygulamalar / Ocaks and Their Applicatıons in Osmaniye Folk Medicine Öz   PDF
Ayhan KARAKAŞ
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Osmanlı Devleti'nde Türklerin Açtığı Özel Mektepler/ Private Islamic Schools In The Ottoman State Öz   PDF
Sogül Keçeci Kurt
 
Cilt 9, Sayı 18 (2012) Osmanlı Devleti'nin İskan Siyaseti ve Yerleşim Birimleri Üzerine Bir Değerlendirme/ An Evaluatıon on Settlement Polıtıcs Of Ottoman State and Locatıons Öz   PDF
İsa Kalayccı, Oktay Kızılkaya
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Osmanlı Devletinden Cumhuriyet Dönemine Yüksek Denetim Olgusu ve Gelişim Süreci / Supreme Audit Concept and Development Process from Ottoman Empire to Republic of Turkey Öz   PDF
Recep ÇALIŞKAN
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Osmanlı Medreselerinde İktisat Eğitimi/ Educatıon of Economıcs in Ottoman Madrasas Öz   PDF ()
Harun Şahin
 
Cilt 11, Sayı 28 (2014) Osmanlı Tarihi’ndeki Bazı Savaşların Bir Yeniçeri Olan Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Şiirlerindeki Akisleri/The Reflection Of Some Wars In Ottoman History in The Verses of Janissary Yahya Bey from Taslica Öz   PDF
Mümine Çakır
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE YÖNETEN-YÖNETİLEN ETKİLEŞİMLERİ ÜZERİNE Öz   PDF
serdar vural uygun
 
Cilt 11, Sayı 28 (2014) OTEL ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ALGILARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ Öz   PDF
Yılmaz AKGÜNDÜZ, Anıl KALE, Gaye PAZARBAŞI
 
Cilt 5, Sayı 10 (2008) Otomobil Servislerinden Yararlanan Müşterilerin Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma/A Research on Customers' Satisfaction Using Automobile Services Öz   PDF
Mete Sezgin, Tugay Arat
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) Özgün İngilizce Dil Bilgisi Ders Kitabi Yaziminda Derlem Kullanimi: Türkiye Örneği/ Using Corpora In Writing Authentic English Grammar Textbooks: The Case Of Turkey Öz   PDF ()
Yunis Şahinkayası, Neşe Büyükaşık
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenliğe ilişkin Öz-Yeterlik ve Metaforik Algıları: Mersin Üniversitesi Örneği / Pedagogical Formation Students’ Self-Efficacy and Metaforic Perceptions Related to Teaching Profession Öz   PDF
Halil Erdem ÇOCUK, Gürol YOKUŞ, Işıl TANRISEVEN
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) Pepee Çizgi Filminin Ebeveyn Öğretmen Ve Çocuk Gözüyle Değerlendirilmesi/ Assesment Of Pepee Cartoon From Perspectives Of Parents Teachers And Children Öz   PDF
Ayşe Öztürk Samur, Tuğba Durak Demirhan, Sema Soydan, Lemis Önkol
 
Cilt 2, Sayı 3 (2005) Planlı Kalkınma Dönemlerinden Günümüze Türkiye'deki Gelir Dağılımının Genel Değerlendirmesi Öz   PDF
Yaşar Sarı
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Preparing Special Education Teachers For Family-Professional Partnership: The Perspective Of Families/Özel Eğitim Öğretmenlerinin Aile-Profesyonel İşbirliğine Hazırlanması: Engelli Çocukları Olan Ailelerin Görüşleri Öz   PDF
Suad Sakallı Gümüş, Gretchen BUTERA, Lisa Anne HUMPHREYS
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Probleme Dayalı Öğrenmenin Kimya Dersinde Öğrencilerin Başarı Ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi/ Effect Of The Problem Based Learning On Students' Achievement And Attitude In Chemistry Öz   PDF
Cengiz Tüysüz, Erdal Tatar, Mesut Kuşdemir
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Probleme-Dayalı Öğrenmenin Matematik Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Vektörler Konularındaki Başarıları Üzerindeki Etkisi/Effect Of Problem-Based Learnıng On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers' Achıevements In Measurement And Vectors Topıcs Öz   PDF
Gamze Sezgin Selçuk, Burak Karabey, Serap Çalışkan
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamasının, Bilişüstü Becerileri Ve Öz-Yeterlik Algıları İle Ürün Niteliği Üzerindeki Etkisi / An Effect Of The Project Based Learning On Metacognitive Skills, Self-Efficacy And Established Product Quality Öz   PDF
Betül Tonbuloğlu, Dolgun Aslan, Sertel Altun, Hasan Aydın
 
Cilt 11, Sayı 28 (2014) Propagandada İknanın Yeri/ The Place of Persuasion in Propaganda Öz   PDF
Sevda Deneçli, Ceyda Deneçli
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Psikolojik Sermaye Konusunda 2003-2011 Yıllarında Yapılan Çalışmaların Kategorik Olarak İncelenmesi/ Categorıcal Investıgatıon Of Researches In Psychologıcal Capıtal Between 2003-2011 Years Öz   PDF
Turhan Erkmen, Emel Esen
 
Cilt 13, Sayı 36 (2016) Reflectivity through the Analysis of Teacher Talk: The Case of Pre-Service English Language Teachers / Öğretmen Konuşması Analizi ile Yansıtıcılık: Hizmet Öncesi İngilizce Öğretmenlerinin Durumu Öz   PDF (English)
S. İpek KURU GÖNEN, Asuman AŞIK
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Reliability Of Raters For Writing Assessment: Analytic - Holistic, Analytic - Analytic, Holistic – Holistic/Kompozisyon Değerlendirmesinde Değerlendiricilerin Güvenirliği: Analitik - Holistik, Analitik - Analitik, Holistik – Holistik Öz   PDF
Yakup Çetin
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) RÖNESANS GİTARINDAN KLASİK GİTARA SAĞ EL TEKNİĞİNİN GELİŞİMİ Öz   PDF
Soner Uluocak
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) Sağlık Bilimleri Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması/Comparison Of The Hopelessness Levels Among The Fourth Grade Students At Faculty Of Health Science Öz   PDF
Saba Yalçın, İnci Açıkgöz
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) SAĞLIK KURUMLARINDA İMAJ ÇALIŞMASI: ANKARA'DA BİR ÜNİVERSİTE VE BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Gamze BAYIN, Ömer Rıfkı ÖNDER
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) Sağlık Sektöründe Çalışanların Demografik Özellikleri, Kişilik Özellikleri ve Kültürel Değerleri Üzerine Bir Çoklu Durum Çalışması/ A Study Of Demographıc Traıts, Personalıty Traıts And Cultural Values of Workers in Health Sector Öz   PDF
Kubilay Özyer, Ufuk Orhan, Demet Dönmez Orhan
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MOBBING: HASTANE YÖNETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA/ MOBBING IN HEALTHCARE: AN APPLICATION TO HOSPITAL MANAGERS Öz   PDF
Seda Karsavuran
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Sahip Oldukları Psikolojik Sermayenin Öğretmenlerin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi / The Effects of Psychological Capital on Teachers’ Intentions to Leave Öz   PDF
Fatih TÖREMEN, Selçuk DEMİR
 
Cilt 13, Sayı 35 (2016) Şair Osmanlı Padişahlarına Dair Bir Eser: Kelâmü’l-Mülûk Mülûkü’l-Kelâm / A Work about the Poet Ottoman Sultans: Kelâmü’l-Mülûk Mülûkü’l-Kelâm Öz   PDF
İsmail AVCI
 
Cilt 12, Sayı 30 (2015) Saldırgan Davranışları Önleme Ebeveyn Eğitim Programının (SADEP) 48-72 Ay Arası Çocukların Davranışları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Öz   PDF
Utku Sayın, Emine Nilgün Metin
 
Cilt 3, Sayı 6 (2006) Sanat Eleştirisinde Ölçüt Sorunu Öz   PDF
Nami Eren Beştepe
 
Cilt 1, Sayı 1 (2004) Sanatın Kendini Gerekçelendirme Aşamalarına Genel Bir bakış Öz   PDF
Seher Kurt
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) Secondary School Students’ Perceptions About Scientist:Metaphorical Analysis Öz   PDF (English)
Sedat Karaçam
 
Toplam 713 ögeden 451 - 500 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


ISSN: 1304-429X