Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) A Transnational Feminist Analysis of Kay Adshead’s The Bogus Woman (2001) / Kay Adshead’in The Bogus Woman (2001) Eserinin Transnasyonel Feminizm Baḡlamında Çözümlemesi Öz   PDF (English)
Nursen GÖMCELİ
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) 10. Sınıf Öğrencilerinin Dinî-Tasavvufi Türk Edebiyatına ilişkin Bilgi Düzeyleri ile Tutumları üzerine Bir İnceleme / A Study on Knowledge Level and Attitude of 10th Grade Students regarding Religious-Mystical Turkish Literature Öz   PDF
Zafer GÜRLER
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) 10. Yüzyıl İslam Coğrafyacılarına Göre Azerbaycan’da Coğrafî, İdarî ve İktisadî Durum / According to 10th Century Islamic Geographer Geographical, Administrative and Economic Situation in Azerbaijan Öz   PDF
Bayram Arif KÖSE
 
Cilt 11, Sayı 26 (2014) 1-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERİN ANNELİK BECERİLERİNDEKİ ÖZYETERLİKLERİ İLE MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
canan yıldız çiçekler, çağla girgin büyükbayraktar, rukiye konuk er, devlet alakoç pirpir
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) 14. Yüzyıl Bizans Dönemine Ait Minyatürlü Bir El Yazmasının İkonografi ve Üslup Açısından Değerlendirilmesi (Oxford University, Bodleian Library, MS. Gr. Th. f 1) / A Byzantine Illuminated Manuscript of the Work to be Consired Iconography and Stylistic Öz   PDF
Sabah SAHİLLİ
 
Cilt 5, Sayı 9 (2008) 1526 Tarihli Tahrir Defterine Göre Antakya ve Çevresindeki Türkçe Yer Adları Hakkında Bir Değerlendirme/Turkish Names of the Places in Antakya and Its Surroundings According to Tapu-Tahrir Register Book Dated 1526. Öz   PDF
Ahmet Gündüz
 
Cilt 9, Sayı 19 (2012) 1950-1960 Arası Türkiye'de Uygulanan Sosyo-Ekonomik Politikalar/ Socıo-Economıc Polıcıes Applıed In Turkey Between The Years Of 1950-1960 Öz   PDF
Osman Cenk Kanca
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) 1980 Sonrası Hatay İlinde Kamu Yatımları ve Kentleşmeye Etkisi: Nicel Bir Değerlendirme/The Public Investments and Its Effect On Urbanizatıon in Hatay After 1980: An Quantative Assesment Öz   PDF
Murat Tek
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) 1980-2000 Yılları Arasında Türk Romanında Çağdaşlaşma Eğitim Sorunu/Modernısatıon And Educatıon Problem Of Turkısh Novels Between 1980-2000 Öz   PDF
Orhan Oğuz
 
Cilt 9, Sayı 20 (2012) 1998 İle 2005 4-7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Yer Alan Türk Dünyası Konularının Karşılaştırılması/ A Comparıson Of The “Turkısh World” Subjects In The Socıal Studıes Currıculum And Course Books Of 4-7th Graders In 1998 Öz   PDF ()
Fatma Ünal, Cengiz Özmen
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) 20. Yüzyıl Antakyalı Şairlerden Yahya-Zade Âsaf'ın Şiirlerinde Divan Şiiri Geleneği Unsurları/Traditional Features of Divan Poetry in The Poems of the 20th Century Antiochian Poets Yahya-Zade Asaf Öz   PDF ()
Hüseyin Güfta
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) 2002-2015 Yılları Arasında Yayımlanan Fizik Eğitimi Makalelerinin İncelenmesi / The Investigation of Physics Education Articles Published Between the Years 2002 and 2015 Öz   PDF
Hacı Mustafa ÇAKMAK
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) 2009 Pisa Başarılarına Göre Ülkelerin Genel ve İnsani Gelişmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki/According To Pisa 2009 Relationship between Countries' General and Human Development Levels Öz   PDF
Celalettin Korkmaz, Münir Şahin
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) 21-Kapak/Cover Öz   PDF
Kapak Cover
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) 22-Kapak/Cover Öz   PDF
Kapak Cover
 
Cilt 10, Sayı 23 (2013) 23-Kapak/Cover Öz   PDF
Kapak Cover
 
Cilt 13, Sayı 36 (2016) 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Sözvarlığı ve Sözcük Sıklığı Dağılımı Açısından İncelenmesi / Examination of Vocabulary and Distribution of Word Frequency of Writing Skills of Students in 6, 7 and 8 Grade Öz   PDF
Erkan ÇER, Hatice TURHAN AĞRELİM
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) 6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for 6th and 7th Graders Öz   PDF
İsmail Marulcu, Aslı Saylan, Esra Güven
 
Cilt 11, Sayı 25 (2014) 7. Sınıf Öğrencilerinin Anlamını Bilmedikleri Kelimeler ve Türkçe Ders Kitaplarındaki Kelime Çalışmaları Bağlamında Kelime Öğretimi / Vocabulary Teaching Within the Context of Unknown Words for 7th Grade Students and Vocabulary Activities in the Turkish C Öz   PDF
Tuba Yılmaz, Yusuf Doğan
 
Cilt 10, Sayı 24 (2013) 7. Sınıf Öğrencilerinin Hazırlıksız Konuşma Becerileri/The Impromptu Speaking Skills of 7th Grade Students Öz   PDF
Özge Sağlam, Yusuf Doğan
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) 9. sınıf türk edebiyatı programı'nın eleştirel düşünme açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi/The Evaluatıon Of Turkısh Lıterature Currıculum For 9th Grade Accordıng To The Teachers' Perceptıons About Crıtıcal Thınkıng Öz   PDF
Mehmet Kurudayıoğlu, Gamze Çelik
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) A CASE STUDY ON RESOLVING THE CONCEPTUAL CONTRADICTION IN GRAMMAR TEACHING THROUGH QUESTIONS AND IMAGES Öz   PDF (English)
Jale Öztürk
 
Cilt 13, Sayı 36 (2016) A Comparison Study for Thinking Skills of Higher Education Students in terms of Visual Arts Education / Sanat Eğitimi Açısından Üniversite Öğrencilerinin Düşünme Becerilerinin Karşılaştırılması Öz   PDF
Kani ÜLGER
 
Cilt 9, Sayı 17 (2012) A Critical Theoretical Evaluation On Pro-Poor Tourism And Poverty Alleaviation/Yoksul-Yanlı Turizm ve Yoksulluğu Azaltma Üzerine Kritik Teorik İnceleme Öz   PDF
Zuhal Önez Çetin, Hüseyin Özgür
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) A Research Concernıng The Impact Of The Leader Manager Behavıor On The Busıness/ Lider Yönetici Davranışının İşletmeye Etkisine İlişkin Bir Araştırma Öz   PDF
Ayhan Seyfullahoğullari
 
Cilt 7, Sayı 13 (2010) Ab Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Çevre Politikasındaki Değişimler/Changes In Turkısh Envıronmental Polıcıes In The Process Of Turkey's Full Accessıon To European Union Öz   PDF
Uğur Yıldırım, Sevim Budak
 
Cilt 11, Sayı 27 (2014) ABD TARİH DERS KİTAPLARINDA YER ALAN SAVAŞLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME Öz   PDF
özgür aktaş
 
Cilt 13, Sayı 34 (2016) Açık-Düşündürücü ve Tarih Temelli Öğretimin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Anlayışları Üzerindeki Etkisi / Impact of Explicit-Reflective and History Based Instruction on Preservice Science Teachers' Understanding of Nature of Science Öz   PDF
Volkan GÖKSU, Oktay ASLAN, Murat ÖZEL, Tuba ŞENEL ZOR
 
Cilt 14, Sayı 37 (2017) Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına Katılan Ziyaretçilerin Algı ve Memnuniyetleri / The Satisfactions and the Perceptions of the Visitors Joining Adana International Orange Blossom Carnival Öz   PDF
Oya Berkay KARACA, Oya YILDIRIM, A. Celil ÇAKICI
 
Cilt 12, Sayı 31 (2015) AİLE İŞLEVSELLİĞİNİN MATEMATİK BAŞARISIYLA İLİŞKİSİ Öz   PDF
Mehmet Kerem Karaağaç, Hatice Nur Erbay
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Akademik Personelin Sosyo-Demografik Özelliklerinin Tükenmişlik Düzeyleri İle İlişkisi/Relatıonshıp Of Socıo-Demographıc Characterıstıcs Of Academıcıans Wıth Theır Burnout Levels Öz   PDF
Aycan Sağlam Çiçek Sağlam
 
Cilt 13, Sayı 33 (2016) Akademisyenlerin İnceleme/Soruşturma Görev Zorluklarına İlişkin Görüşleri / Opinions Concerning Academicians' Investigation/ Query Assignment Difficulties Öz   PDF
Durdağı AKAN
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) Akıcı Okumaya Yönelik Öğretmen Bilgisi, Teacher Knowledge on Reading Fluency Öz   PDF
Kasım Yıldırım, Çetin Çetinkaya, Seyit Ateş
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) Akıllı Tahtalar Ve Öğretim Uygulamaları/Smart Boards And Their Instructional Uses Öz   PDF
Tufan Adigüzel, Neşe Gürbulak, Hakan Sariçayir
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) Akran Değerlendirmenin Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi Üzerindeki Etkisi/The Effect of Peer Assessment on the Development of Speaking Skill Öz
Mehmet Temizkan
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) Alalakh'dan Antıokheıa'ya Hatay'da Kentleşme Süreci/Urbanization Process in Hatay From Alalakh To Antioch Öz   PDF ()
Hatice Pamir
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) Alanya Bölgesi Otellerinin Göreli Etkinliğinin Belirlenmesi: Bir Veri Zarflama Analizi Tekniği Uygulaması/Research of Alanya Region Hotels' Relative Efficiency: An Application of Data Envelopment Analysis Technique Öz   PDF ()
Adem Babacan, Selami Özcan
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) ALAWISM - BEKTASHISM AND THE IMPACT OF BEKTASHISM ON KARACAOGLAN Öz   PDF (English)
Bülent Arı
 
Cilt 10, Sayı 21 (2013) Alımlama Estetiği Kuramı Doğrultusunda Okurun Beklenti Ufkunun Tespit Edilmesi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma/Exploring the Expectation Horizon of Readers in Reception Theory: A Practical Study Öz   PDF
Sait Tüzel, Mehmet Kurudayıoğlu
 
Cilt 7, Sayı 14 (2010) Almanca Derslerinde Tekrarlı Okumanın Okuduğunu Anlamaya Etkisi/The Effect Of Repeated Readıng Comprehensıon In German Lessons Öz   PDF
Bülent Kırmızı
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi/The Evaluation of Classroom Teachers' Opinions on the Alternative Assessments Techniques Öz   PDF ()
Kezban Kuran, Fikriye Kanatlı
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) Altınözü'nden Ermence Fıkraları/Anecdotes of Ermence from Altınozu Öz   PDF ()
Bülent Arı
 
Cilt 12, Sayı 32 (2015) Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Okul Müdürlerinin Genel Profili ve Mesleki Gelişim Faaliyetlerine Katılım Düzeyleri / Demographic Characteristics of School Principals in the U.S.A. and Canada and Their Level of Participation in Professional Devel Öz   PDF
Emine GÜMÜŞ, Mehmet Şükrü BELLİBAŞ
 
Cilt 6, Sayı 11 (2009) Amik Ovası'nda Kurak Devre ile Buğday, Pamuk ve Mısır Tarımı Arasındaki İlişki/The Relationship Between the Arid Period and the Agriculture of Wheat, Cotton and Crop in the Amik Plain Öz
Hüseyin Korkmaz
 
Cilt 8, Sayı 15 (2011) An Investigation On College Students' Conceptual Understanding Of Quantum Physics Topics/Üniversite Öğrencilerinin Quantum Fiziğini Kavramsal Anlamaları Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Bayram Akarsu, Hilal Coşkun, İ. Afşin Kariper
 
Cilt 8, Sayı 16 (2011) Anadolu'da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları/Contributions Of Universities Established In Anatolia To The Socio-Economic Structure Of The Cities Öz   PDF
Salih Öztürk, İshak Torun, Yıldız Özkök
 
Cilt 12, Sayı 29 (2015) ANLAMA BECERİLERİNE YÖNELİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMALARININ İNCELENMESİ Öz   PDF
Kemalettin Deniz, Betül Keray
 
Cilt 10, Sayı 22 (2013) Antakya Ağzında Alkışlar/Regard in Antakya Accent Öz   PDF
Jale Öztürk
 
Cilt 1, Sayı 2 (2004) Antakya Geleneksel Yemek Kültürü Öz   PDF
Hüseyin Türk, Kadriye Şahin
 
Cilt 6, Sayı 12 (2009) Antakya ve Çevresinde El Zanaatları/Handcraft in And Around Antioch Öz   PDF
Aylin Eraslan
 
Toplam 713 ögeden 1 - 50 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


ISSN: 1304-429X