Cilt 13, Sayı 36 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Makaleler

Lise Öğretmenlerinin İş Doyumları ve Bireysel Performansları Arasındaki İlişki/ The Relatıonship Between High School Teachers’ Job Satisfaction and Individual Performance PDF
Aydan ORDU
Dolaşım Sistemi Konusunda Eğitsel Oyun Yönteminin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Fen Öğrenimi Motivasyonu Üzerine Etkisi / The Effect of the Educational Game Method on Academic Achievement and Motivation Towards Science Learning in Teach PDF
Emre YILDIZ, Ümit ŞİMŞEK, Hakan ARAZ
İlköğretim 1-5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi / Examination of the Texts of Turkish Textbooks in terms of Gendre and Thema at Primary School at 1-5 Grade PDF
Muamber YILMAZ, Canan KORKMAZ
Türkiye’deki Öğrencilerin Öğrenme Fırsatları ve Matematik Performansları Arasındaki İlişki / The Relationship Between Opportunity to Learn and Mathematics Performance in Turkey PDF
Serkan ARIKAN
Ortaokul Sosyal Bilgiler ve Lise Tarih Ders Kitaplarında Hindistan’da Kurulan Türk Devletlerinin İşlenişi / Processing of the Turkish States Founded in India in Social Studies Books of Secondary Schools and History Books of High Schools PDF
Servet HALİ
6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Sözvarlığı ve Sözcük Sıklığı Dağılımı Açısından İncelenmesi / Examination of Vocabulary and Distribution of Word Frequency of Writing Skills of Students in 6, 7 and 8 Grade PDF
Erkan ÇER, Hatice TURHAN AĞRELİM
Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Eğitim Fakültelerinde Almış Oldukları Öğretmenlik Eğitimine İlişkin Görüşleri / The Opinions of Beginning Teachers on Education and Training They Had at Faculties of Education PDF
Ahmet BOZAK, Talip ÖZDEMİR, Durmuş SERASLAN
Çözüm Odaklı Kısa Süreli Aile Danışmanlığı Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Evlilik Programının Çiftlerin Evlilik Uyumlarını Artırmadaki Etkisi / The Effects of Marital Program Developed in Accordance with Solution Focused Brief Family Counseling The PDF
Şenol BAYGÜL, Raşit AVCI
Göreve Yeni Başlayan Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Zorluklar / The Challenges Facing Beginning Middle School Mathematics Teachers PDF
H. Bahadır YANIK, Osman BAĞDAT, Özlem GELİCİ, Mehtap TAŞTEPE
Fen Bilgisi Öğretmenleri, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları ve Maarif Müfettişlerinin Fen Öğretimi ve Öğrenimine Yönelik İnanışlarının Karşılaştırılması / Comparisons of Science Teachers’, Pre-Service Science Teachers’ and Superintendents’ Beliefs Intended fo PDF
Hasan Özgür KAPICI, Hakan AKÇAY
Sınıf Öğretmenlerinin 3. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşleri / Primary Teachers’ Opinions about Grade 3 Science Curriculum PDF
Cengiz TÜYSÜZ, Çiğdem BALIKÇI
Esp Needs Analysis of University Preparatory School Students: Learning-Centred Approach / Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Özel Amaçlı İngilizce İhtiyaçları Analizi: Öğrenme Odaklı Yaklaşım PDF (English)
Fatma DEMİRAY AKBULUT
Reflectivity through the Analysis of Teacher Talk: The Case of Pre-Service English Language Teachers / Öğretmen Konuşması Analizi ile Yansıtıcılık: Hizmet Öncesi İngilizce Öğretmenlerinin Durumu PDF (English)
S. İpek KURU GÖNEN, Asuman AŞIK
A Comparison Study for Thinking Skills of Higher Education Students in terms of Visual Arts Education / Sanat Eğitimi Açısından Üniversite Öğrencilerinin Düşünme Becerilerinin Karşılaştırılması PDF
Kani ÜLGER
X ve Y Kuşağı Kadınlarının Karar Verme Tarzları Bakımından İncelenmesi / Analyzing Generation X and Y Females Based on Their Decision Making Styles PDF
Nil ENGİZEK, Ahmet ŞEKERKAYA
Bir Üretim Hattında Meydana Gelen Hataların Önem Derecelerinin İstatistiksel Proses Kontrol Tekniklerinden Pareto Analizi ile Belirlenmesi / The Determination of the Significance Level of the Mistakes, Occurred in a Production Line, by means of Pareto Ana PDF
Murat ÇAKIRKAYA, Ömer Emrah ACAR


ISSN: 1304-429X