Cilt 13, Sayı 35 (2016)

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler/ Table of Contents PDF
İçindekiler/ Table of Contents
Belçika'da Yaşayan Türk Çocuklarının Yazılı Anlatım Yanlışları Üzerine Tespitler / Detections on Erros in Written Expression of Turkish Children Living in Belgium PDF
Ülker ŞEN
Beden Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Drama Algılarına Yönelik Bir Değerlendirme / Evaluation of Physical Education Teaching Students’ for Drama Perception PDF
Başak UYSAL
Kuantum Öğrenme Döngüsü ile Desteklenen Harmanlanmış Öğrenmenin Öğretmen Adayları Perspektifinden Q Metodu ile İncelenmesi / Investigation of Blended Learning Supported by the Quantum Learning Design Framework from the Perspectives of Prospective Teachers PDF
Sevilay ÇIRAK
Türkçe Öğrenen Yabancılar Örneğinde Yansıtıcı Günlük Kullanma ve Yazma Öz Yeterliği Arasındaki İlişki / The Relation Between Reflective Diary Use and Writing Self-Efficacy: The Case of Foreigners who Learn Turkish as a Foreign Language PDF
Deniz MELANLIOĞLU, Tazegül DEMİR
The Effect of Task-Induced Involvement Load on Incidental Vocabulary Acquisition / Görev Kaynaklı Katılım Yükünün Rastlantısal Kelime Öğrenmeye Etkisi PDF (English)
Tuncay KARALIK, Ali MERÇ
Türkiye'de Akademik Başarı Değişkeni Alanında Yapılan Öğrenme Stilleriyle İlgili Çalışmaların İncelenmesi / Researching the Learning Styles in the field of Academic Achievement Variable in Turkey PDF
Orçun BOZKURT, Zülküf ORAK
Dramatizasyon Yöntemi ile Okul Öncesi Çocuklara Fen Konularının Öğretimine Yönelik Etkinlikler Oluşturulması / Preparing Activities for Teaching Science Subjects to Pre-School Children Through Dramatization Method PDF
Zeynep AKSAN, Dilek ÇELİKLER
Sekizinci Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Derse Yönelik Güdülerine ve Bilgisayara ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi / The Effect of Computer Assisted Instruction on Students’ Motivations To PDF
Hasan Güner BERKANT, Yasemin ATMACA
Kaynaştırma Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Performans Düzeyleri / The Performance Level of the Inclusion Students Towards the Social Studies Course PDF
Erhan GÖRMEZ
Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Fiziksel ve İlişkisel Saldırganlığın Ebeveyn Tutumları Açısından İncelenmesi / Examining Physical and Relational Agression of Preschool Children in terms of Parents’ Attitudes PDF
Selin İKİZ, Ayşe ÖZTÜRK SAMUR
Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitime Katılım Düzeylerine İlişkin Algıları / Parents’ Perceptions on Their Involvement in Preschool Education PDF
Gamze YAVUZ KONOKMAN, Gürol YOKUŞ
Okul Öncesi Öğretmenlerin ‘‘Teknoloji’’ Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelemesi / An Investigation of Preschool Teachers’ Perceptions on the Concept of “Technology” PDF
Fahrettin KORKMAZ, Serkan ÜNSAL
Çevre Okuryazarlığının Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi / Creative Drama Methods' Effect on Gaining the Environmental Literacy PDF
İren Özgün NALÇACI, Murtaza AYKAÇ
İş Motivasyonun Örgütsel Bağlılığa Olan Etkinin İncelenmesi: Sultangazi/İstanbul İlköğretim Okullarında Bir Araştırma / An Analysis of the Relationship Between Job Motivation and Organizational Commitment: A Research at Primary Schools in Sultangazi/Ista PDF
Feyza Çağla ORAN, Seyhan BİLİR GÜLER, Pervin BİLİR
Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi / Examination of Teachers’ Lifelong Learning Tendencies PDF
Muamber YILMAZ
Finansal Oranlar ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama / Financial Ratios - Stock Return Nexus: An Applicaton on BIST PDF
Songül KAKİLLİ ACARAVCI
Yatırım Projelerinin Gelir Grupları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Investment Projects with point of Stakeholders PDF
Alper DEMİRBUGAN
Sosyal Medya, Televizyon ve Akran İletişiminin Materyalizm ve Gösteriş Tüketimi Üzerindeki Etkisi: Tüketici Sosyalleşmesi Perspektifi / The Impact of Social Media, Television, and Peer Communication on Materialism and Conspicuous Consumption PDF
Betül BALIKÇIOĞLU, Pelin VOLKAN
Ekonomik Karlılığı Etkileyen Faktörler: İSO 500 Sanayi İşletmeleri Uygulaması / The Factors Affecting Economics Profitability: A Case Study of ISO 500 Industry Firms PDF
Mehmet KOCAMAN, Necati ALTEMUR, Seda ALDEMİR, Süleyman Serdar KARACA
Uluslararası Bilgisayar Eğitimi Standartlarına Göre Öğretim Elemanlarının Bakış Açılarının Değerlendirilmesi / The Evaluation of International Computer Education Standards: A Qualitative Study Approach PDF
Fatma Nur KIRALİ, Hasan AYDIN
Sosyo-Demografik Özellikler ile Cam Tavan Sendromu Arasındaki İlişki ve Farklılıkların İncelenmesi: Sağlık Çalışanları Örneği / The Research of Relationship and Differences Between Socio-Demographic Features and Glass Ceiling Syndrome Healthcare Professio PDF
Haydar HOŞGÖR, Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR, Kalbiye MEMİŞ
Stratejik Planlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Çorlu Belediyesi Örneği / A Comparative Study On Strategic Plans: Çorlu Municipality Case PDF
Recep BOZLAĞAN, Serpil HARAÇ
Devletin Mültezimlerle Uzlaşma Yöntemleri: XVIII. Yüzyılda Adana Sancağı Örneği / The Negotiation Methods Between the Taxman and the State: The Example of Adana Sanjak in XVIIIth Century PDF
İhsan Erdem SOFRACI, Mehtap ERGENOĞLU
XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti ile İskandinav Ülkeleri Arasındaki Ticari İlişkiler (İsveç ve Danimarka-Norveç) / Commercial Relationships Between Ottoman State and The Scandinavian Countries (Sweden and Denmark-Norway) in XVIII Century PDF
Serhat KUZUCU
Şair Osmanlı Padişahlarına Dair Bir Eser: Kelâmü’l-Mülûk Mülûkü’l-Kelâm / A Work about the Poet Ottoman Sultans: Kelâmü’l-Mülûk Mülûkü’l-Kelâm PDF
İsmail AVCI


ISSN: 1304-429X