Cilt 13, Sayı 34 (2016)

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler / Table of Contents PDF
İçindekiler/ Table of Contents
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sorumlulukların Öğrenen Özerkliği Bağlamında Değerlendirilmesi / Evaluating the Responsibilities of Students and Lecturers in Teaching Turkish as a Foreign Language in the Context of Learner Autonomy PDF
Cengiz ALYILMAZ, Nurşat BİÇER
Türkiye Türkçesi Öğrenen Türkmenlerde Görülen Sesli Okuma Yanlışları ve Çözüm Önerileri / Oral Reading Mistakes Seen in Turkmen People Who Are Learning Turkey Turkish and Suggestions for Solutions PDF
Muammer NURLU, Neşe ÖZKAN
Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinde Dinleme Stratejileri Öğretiminin Dinlediğini Anlama Becerilerine Etkisi / The Effect of Teaching Listening Strategies to Listening Comprehension Skills in Ninth Grade Students PDF
Aziz KILINÇ, Harun KESKİN, Turgay YALANIZ
Dil Eğitiminde Kullanılan Bilimsel Terminoloji Üzerine Bir Tasnif Çalışması / A Classification Study on Scientific Terminology Employed in Language Education PDF
Bilginer ONAN
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Yaşam Alanlarından Hareketle Bilgisayar Destekli Bir Kaynak Önerisi: Görsel Senaryo / A Computer-Aided Resource Recommendation Based On the Basic Life Spaces in Teaching Turkish as a Foreign Language: The Sto PDF
Hamide Merve ALTIPARMAK, Şeyda ÖZCAN
Konuşma Becerisinde Aşamalı Gelişim Modelinin Etkililiği Üzerine Bir Değerlendirme / An Assessment on the Effectiveness of the Gradual Development Model in Speaking Skill PDF
Mehmet TEMİZKAN, Arzu ATASOY
İlkokul ve Ortaokulda Yazı Tercihi: Öğrenci ve Öğretmenler Hangi Yazı Türünü Kullanıyor? / The Preference of Handwriting in primary and Secondary School: Which Handwriting Type Do the Students and Teachers Prefer? PDF
Pınar BULUT, Yasemin KUŞDEMİR, Demet ŞAHİN
Türkçe Öğretmenlerinin Duygu Dışavurum Tarzları Üzerine Bir İnceleme / An Investigation on the Emotional Expression Styles of Turkish Teachers PDF
Murat ŞENGÜL, Ahmet DEMİREL
Maysa ve Bulut İsimli Animasyon Çizgi Filmin Kültürel Ögeler Açısından İncelenmesi / The Evalutıon of the Cartoon Named Maysa and Bulut in terms of Cultural Elements PDF
Neslihan KARAKUŞ
İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Faaliyeti Olarak Mentörlük: Bir Üniversite Hazırlık Programı Örneği / Mentoring as a Professional Development Activity for EFL Teachers: A Case of a Tertiary Level English Preparatory Program PDF
Fadime YALÇIN ARSLAN, Emrah CİNKARA, Birsen BAĞÇECİ, Şule KERVANCIOĞLU
Sahip Oldukları Psikolojik Sermayenin Öğretmenlerin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi / The Effects of Psychological Capital on Teachers’ Intentions to Leave PDF
Fatih TÖREMEN, Selçuk DEMİR
Teacher Views on School-Based Curriculum Development Approach (An Analysis of Applicability in Turkey) / Okul Temelli Program Geliştirme Yaklaşımına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Türkiye’de Uygulanabilirlik Üzerine Bir İnceleme) PDF (English)
Erdal BAY, Ömer Faruk VURAL, RECEP KAHRAMANOĞLU, Zeynep AYDIN AŞK
Eleştirel Düşünme Eğilimi, Genel Öz Yeterlik ve Umutsuzluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investıgatıon of the Relationship Between Critical Thinking Disposition, General Self-Efficacy and Hopelessness PDF
Fatih KEZER, Üzeyir OĞURLU, Osman Nejat AKFIRAT
Öğretmen Adaylarının ve Öğretim Elemanlarının “Her Yerde Her Zaman” Eğitim İçin Mobil İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Dair Görüşleri / Prospective Teachers’ and Instructors’ Opinion on Mobile Communication Technology Use for “Anywhere Any Time Lear PDF
Volkan Lütfi PAN, Cenk AKAY
Ortaöğretim Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Özerklik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / The Relation Between Value Tendency and Autonomy Levels of High School Students PDF
Çiğdem SESLİ, Semra DEMİR BAŞARAN
Doğal Çevreye Duyarlılık Değerinin Aktarılmasında Kavram Karikatürleri ile Eğitici Çizgi Romanların Etkililiğinin Karşılaştırılması / A Comparison Between Impact of Concept Cartoons and Impact of Instructional Comics in Teaching Value of Sensation on Natu PDF
Yavuz TOPKAYA
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas PDF
Betül ÇELEBİ UZGUR, Necdet AYKAÇ
Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeyleri ile Teknolojiye Yönelik Algıları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / An Analysis of Relationship Between Computer Competencies and Perceptions of Pre-Service Teachers Toward PDF
Şenol SAYGINER
Açık-Düşündürücü ve Tarih Temelli Öğretimin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Anlayışları Üzerindeki Etkisi / Impact of Explicit-Reflective and History Based Instruction on Preservice Science Teachers' Understanding of Nature of Science PDF
Volkan GÖKSU, Oktay ASLAN, Murat ÖZEL, Tuba ŞENEL ZOR
2002-2015 Yılları Arasında Yayımlanan Fizik Eğitimi Makalelerinin İncelenmesi / The Investigation of Physics Education Articles Published Between the Years 2002 and 2015 PDF
Hacı Mustafa ÇAKMAK
Turist Rehberlerinin İletişim Becerilerinin Turistlerin Tur Deneyimi Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma / The Effect of Communication Skills of Tourist Guides on Tourısts’ Tour Experiences: A Research in Nevsehir PDF
Meral BÜYÜKKURU, Zeynep ASLAN
Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample) PDF
Yavuz AKÇİ, Özgün ULUIŞIK
Katılımlı Kentsel Dönüşüm Projelerinde Mahalle Derneklerinin Rolü: İzmir Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği Örneği / Role of Neighborhood Association in Participatory Urban Regeneration Projects: Izmir Karabaglar Urban Regeneration Claim See PDF
Mehmet AKALIN
Türkiye’deki Limanların İnternet Sitelerinde Yer Alan Misyon ve Vizyon Beyanlarının Verimlilik Odaklı İçerik Analizi / Productivity Based Content Analysis about Vision and Mission Statements in the Web Sites of Turkish Ports PDF
Alpaslan ATEŞ
Türk Siyasal Hayatında Devlet ve Hikmet-i Hükümet Geleneği / The State and Raison D’etat Tradition in Turkish Political Life PDF
Yavuz ÇİLLİLER
10. Yüzyıl İslam Coğrafyacılarına Göre Azerbaycan’da Coğrafî, İdarî ve İktisadî Durum / According to 10th Century Islamic Geographer Geographical, Administrative and Economic Situation in Azerbaijan PDF
Bayram Arif KÖSE


ISSN: 1304-429X