Cilt 13, Sayı 33 (2016)

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler / Table of Contents PDF
İçindekiler/ Table of Contents
Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Yazılı Taslak Metinlerine Yönelik Geribildirim Almaya İlişkin Beklentileri / Foreign Students’ Expectations in Relation to Receıve Feedback Towards Their Written Draft Texts in Turkish Learning Process PDF
Hakan ÜLPER, Gökhan ÇETİNKAYA
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerisine Yönelik Metaforik Algıları / Turkish Teacher Candidates’ Metaphorical Perceptions Related to Writing Skills PDF
Esra Nur TİRYAKİ, Aygül DEMİR
Eşdizimlerin Saptanmasına ve Betimlenmesine Yönelik Kuram ve Yaklaşımlar / Theories And Approaches to Identify and Determine Collocations PDF
Tayyibe EKEN
Türkiye’deki Edebiyat Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme / An Evaluation About Education of Literature in Turkey PDF
Sezgin DEMİR
Fen Eğitimi Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısıyla İlgili Anlamalarının Belirlenmesi / Determining Understandings Related to the Particulate Nature of Matter of Students at Science Education PDF
Oylum ÇAVDAR, Seda OKUMUŞ, Kemal DOYMUŞ
Öğrencilerin Alan Bağımlı/Bağımsız Bilişsel Stillerinin ve Bilimsel Düşünme Yeteneklerinin Maddenin Doğası Kavramlarını Anlamalarına ve Fen Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi / The Effects of the Students’ Cognitive Styles of Field Dependent/Independent PDF
Murat OZARSLAN, İbrahim BİLGİN
Fizik Öz-Yeterlilik Ölçeği’nin Geçerliliği ve Güvenirliliği / Examination of the Validity and the Reliability of Physics Self-Efficacy Scale PDF
Muhammet Mustafa ALPASLAN, Hakan IŞIK
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi ve Akademik Başarıyla İlişki Düzeyinin İncelenmesi / Determination of Pre-Service Science Teachers’ Science Process Skills and Investigating of Relationship with General Aca PDF
İdris AKTAŞ, Erhan CEYLAN
Öğretmenlerin Bireysel ve Örgütsel Değerleri ile İzlenim Yönetimi Taktikleri Seçimi Arasındaki İlişki Düzeyi / The Level of Relationship Between the Teachers' Individual and Organizational Values and Selection of Impression Management Tactics PDF
Mehmet KARAKUŞ, Sedat ALEV
Tarih Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Yönelik Özgüvenlerinin Belirlenmesi / Determination of Self-Confidence for Technological Pedagogical Content Knowledge of Pre-Service History Teacher PDF
Necati BOZKURT
İlköğretim Öğretmen Adaylarının Kültür Algılarının Kültür Alt Boyutlarına Göre İncelenmesi / Researching the Primary Education Candidate Teachers’ Cultural Perceptions According to the Cultural Lower Dimensions PDF
İhsan ÜNLÜ, Selçuk ILGAZ, Hakan ÖRTEN
Öğretmen Adaylarının Bilişim Suçlarına Yönelik Deneyimleri ve Bilişim Güvenliği Ders İçeriğine Yönelik Görüşleri / Teacher Candidates’ Experiences of Cyber Crime and Their Views for the Information Security Course Content PDF
Ömer Faruk GÖKMEN, Özcan Erkan AKGÜN
Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Algıları: Metaforik Bir Analiz Çalışması / Career Perceptıons of University Students: A Metaphorical Analysis PDF
Ali KORKUT, İsmail KESKİN
Akademisyenlerin İnceleme/Soruşturma Görev Zorluklarına İlişkin Görüşleri / Opinions Concerning Academicians' Investigation/ Query Assignment Difficulties PDF
Durdağı AKAN
Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı / The Future Anxiety of the University Students PDF
Kamile ŞANLI KULA, Turan SARAÇ
The Prime Minister and The President: A Comparative Analysis of the Heads of the Executive in Parliamentary and Presidential Systems in Terms of Their Powers / Başkan ve Başbakan: Parlamenter Sistemlerde ve Başkanlık Sisteminde Yürütmenin Başlarının Güç PDF (English)
Mehmet KAHRAMAN
Entry Mode to Western Balkans: An Implementation in Albania and Kosovo Markets / Batı Balkanlara Giriş Şekli: Arnavutluk ve Kosova Pazarlarında Bir Uygulama PDF (English)
Emel KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU, Erhan GÜR
Türkiye’de Belediyelerin Gelir Yapısı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Revenue Structure of Municipalities in Turkey: Problems and Solution Proposals PDF
Ülkü ARIKBOĞA
Türkiye’de Kadının İnsan Hakları ve Anayasal Yansıması / Women’s Human Rights and Constitutional Reflections in Turkey PDF
Şafak KAYPAK, Mehmet KAHRAMAN
Üretme-Satın Alma Kararlarında Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi ve Kısıtlar Teorisi: Doğrusal Programlama İle Örnek Uygulama / Outsourcing Decisions with Activity Based Costing and Theory of Constraints: A Sample Application By Linear Programming PDF
Elif Nursun DEMİRCİOĞLU, Mert DEMİRCİOĞLU
Mersin Limanında Ticaret (1870-1912) / Trade in Mersin Port (1870-1912) PDF
Sacit UĞUZ
14. Yüzyıl Bizans Dönemine Ait Minyatürlü Bir El Yazmasının İkonografi ve Üslup Açısından Değerlendirilmesi (Oxford University, Bodleian Library, MS. Gr. Th. f 1) / A Byzantine Illuminated Manuscript of the Work to be Consired Iconography and Stylistic PDF
Sabah SAHİLLİ
Türkiye Selçuklu Devleti’nde Güçlü Bir Kadın: Gürcü Hatun Tamara / In Turkey Seljuk State a Strong Woman: Georgian Lady Tamara PDF
Ömer SUBAŞI


ISSN: 1304-429X