Cilt 12, Sayı 32 (2015)

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler / Table of Contents PDF
İçindekiler/ Table of Contents
Yüksek ve Orta Gelirli Ülkelerde Teknolojik Gelişmenin Enerji Yoğunluğu Üzerindeki Etkisi / The Effects of Technological Growth on Energy Intensity in High and Middle Income Countries PDF
Affan Hakan ÇERMİKLİ, İbrahim TOKATLIOĞLU
Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi, Ticari Serbestleşme ve Nüfus Yoğunluğunun Co2 Emisyonu Üzerindeki Etkileri: Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi / The Effects of Economic Growth, Energy Consumption, Trade Openness and Population Density on PDF
Cuma BOZKURT, İlyas OKUMUŞ
Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Maliye ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği / The Impact of Tax Conscious on the Tax Ethics: Department of Public Finance and Theology Students Sample PDF
Şahin Yeşilyurt
Osmanlı Devletinden Cumhuriyet Dönemine Yüksek Denetim Olgusu ve Gelişim Süreci / Supreme Audit Concept and Development Process from Ottoman Empire to Republic of Turkey PDF
Recep ÇALIŞKAN
The Province of Ozer (Özer İli) in Icmal Registry of 1521 / 1521 Tarihli İcmâl Defterine Göre Özer İli PDF (English)
Ahmet GÜNDÜZ
Türk-Sasani Askerî İttifakları ve Sasani Ordusunda Türkler / Turk-Sassanian Military Alliances and Turks in the Sassanian Army PDF
Cihad CİHAN
Kur’ân-I Kerîm’e Göre Ashâbü’l-Karye ve Habîb En-Neccâr / Ashaabe Karia and Habib Al-Najjâr in Accordance with the Qur’an PDF
Necmettin ÇALIŞKAN
Eş Seçme Stratejileri Envanteri Geliştirilmesi / The Development of Choosing Partner Strategies Inventory PDF
Serkan ALTUNTAŞ, Abdullah ATLİ
Kuantum Öğrenme Modelinin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması / The Effect of Quantum Learning Model on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study PDF
Sedat KANADLI, Kerim ÜNAL, Fazilet KARAKUŞ
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Okul Müdürlerinin Genel Profili ve Mesleki Gelişim Faaliyetlerine Katılım Düzeyleri / Demographic Characteristics of School Principals in the U.S.A. and Canada and Their Level of Participation in Professional Devel PDF
Emine GÜMÜŞ, Mehmet Şükrü BELLİBAŞ
Türkiye’deki Okul Öncesi Dönem Çevre Eğitimi Çalışmalarının İncelenmesi: 2000-2014 Yılları Arasındaki Tezlerin ve Makalelerin İncelenmesi / Investigating the Studies on Environmental Education in Preschool Period in Turkey: Investigating the Articles and PDF
Hülya GÜLAY OGELMAN, Hande GÜNGÖR
Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması / The Effect of Creative Drama on Students' Academic Achievement: A Meta-Analysis Study PDF
Özgür ULUBEY, Çetin TORAMAN
Yetersizliği Olan ve Normal Gelişim Gösteren Çocuğa Sahip Ailelerin Travma Sonrası Stres Belirti ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi / The Examination of Post-Traumatic Stress Symptom and Social Support Levels of the Families Having a Child with Di PDF
Seray OLÇAY-GÜL, Burcu OLGUNSOYLU, Yeşim ÜNAL
Lise Öğrencilerine Yönelik Yazma Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / The Writing Attitude Scale for High School Students: A Study of Validity and Reliability PDF
Şenol AKAYDIN, Hasan KURNAZ
Âşık Şiirinde Toplumsal Eleştiri / Social Critism in Minstrel Poetry PDF
Bülent ARI
Billûr Kalp Romanında Toplumsal Değişmeye ilişkin Unsurlar / The Elements about Social Evaluation in the Novel Billûr Kalp PDF
Yahya AYDIN
10. Sınıf Öğrencilerinin Dinî-Tasavvufi Türk Edebiyatına ilişkin Bilgi Düzeyleri ile Tutumları üzerine Bir İnceleme / A Study on Knowledge Level and Attitude of 10th Grade Students regarding Religious-Mystical Turkish Literature PDF
Zafer GÜRLER
Osmaniye Halk Hekimliğinde Ocaklar ve Bunlara Bağlı Uygulamalar / Ocaks and Their Applicatıons in Osmaniye Folk Medicine PDF
Ayhan KARAKAŞ
Yazma Eğitiminde Geri Bildirim Türleri ve Kullanımı / Types and Use of Feedback in Writing Education PDF
Eyyup COŞKUN, Mehmet TAMER
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenliğe ilişkin Öz-Yeterlik ve Metaforik Algıları: Mersin Üniversitesi Örneği / Pedagogical Formation Students’ Self-Efficacy and Metaforic Perceptions Related to Teaching Profession PDF
Halil Erdem ÇOCUK, Gürol YOKUŞ, Işıl TANRISEVEN
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanımına ilişkin Tutum ve Görüşleri / Attitudes and Opinions of Prospective Turkish Teachers Regarding Computer Use PDF
FARUK POLATCAN
Öğretmen Adayları için “Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öz Yeterlilik Ölçeği”nin Geliştirilmesi / Developing “Teaching Principles and Methods Cors Self-Efficacy Scale” for Pre Service Teachers PDF
Sekvan KUZU, Servet DEMİR
Jigsaw Tekniğinin 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi “Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?” Ünitesinin Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi / The Effect of Jigsaw Technique on Student Success the Teaching of 6. Grade Science and Technology Course "Earth's Crust is Ma PDF
Alev DOĞAN, Sevtap UÇAR, Ümit ŞİMŞEK
Fen Bilgisi Öğrencilerinin Asit ve Bazlarla ilgili Zihinsel Modellerinin Analizi / An Analysis of Science Students’ Mental Models of Acids and Bases PDF
Dilek ÇELİKLER, Gonca HARMAN
Küçük Yapı Düzeyindeki Değişimlerin Öğrencilerin Metni Anlamalarına ilişkin Görüşleri Üzerine Etkisi / The Effect of Changes in Microstructure Level on the Views of Students on Their Reading Comprehension PDF
Hakan İSKENDER, Fadime YİĞİT
Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri / Candidate Teachers Views Towards the Use of Interactive Board PDF
Ebru KORKMAZ, Celalettin KORKMAZ


ISSN: 1304-429X