Cilt 11, Sayı 25 (2014)

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler / Table of Contents PDF
İçindekiler Table of Contents
Namık Kemal'in 'Hürriyet Kasidesi'nde Metin ve Bağlam İlişkisi / The Relation of Text and Context in Namik Kemal's Hürriyet Kasidesi PDF
Gıyasettin Aytaş
Hüseyin Nihal Atsız'ın Romanlarında Fantastiğin İzleri/Traces of Fantastic in the Novels of Huseyin Nihal Atsiz PDF
Ahmet Evis
Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesinde Gayrimüslim Kadınlar/ Non-Muslim Womens in Republic Period Turkish Story PDF
Ensar Kesebir
Maksadi'nin Yenice ve İştip Şehrengizleri / Shahrangizs of Yenice and Ishtip of Maksadi PDF
Murat Öztürk
Dulkadirli Beyliği'nin Eratnalılar ile Münasebetleri / Relations With Dulkadirli Principality Eratnalilar PDF
Abdullah Kaya
Kurumsallaşma Sürecinde Bulgar Millî Meclisi (1879-1885) / The National Assembly of Bulgarian In the Process of Institutionalization (1879-1885) PDF
Tuğrul Özcan
Kosova Vilayetinde Meydana Gelen Adlî Olaylar (1876-1880) / Judical Events in Kosovar Province (1876-1880) PDF
Ahmet Caner Çatal, İsa Kalaycı
Eski Antakya Evlerinin İkamet Edenler Tarafından Günümüzde Kullanımı ve Anlamlandırılma Biçimleri/Current Usage And Interpretation Of Traditional Antakya Houses By Their Dwellers PDF
Alim Koray Cengiz
Türk Sinemasında Rüya Gerçeği: Semih Kaplanoğlu ve Yusuf Üçlemesi / Dream Reality in Turkish Cinema: Semih Kaplanoglu and Yusuf Triology PDF
Yavuz Selim Söylemez
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Televizyon Reklamlarına Yönelik Alımlamalarının Eleştirel Düşünme Düzeylerine Göre Karşılaştırılması / A Comparison of Reception of 5th Grade Students on Television Commercials With Respect To Their Critical Thinking Levels PDF
Cenk Akbiyik, Adnan Karadüz
Dil Bilgisi ve Sözcük Öğretiminde Alt Eylemler / Subevents in Grammar and Word Teaching PDF
Gökhan Arı
Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme/An Investigation on Graduate Dissertations Written on Turkish Teaching as a Foreign Language PDF
Kadir Kaan Büyükikiz
Türkçe Öğretiminin Tarihî Kaynakları / Historical Roots of Turkish Language Education PDF
Ferhat Ensar, Bayram Baş, Selim Tiryakiol
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme / An Investigation on the Pre-Service Turkish Teachers' Vocabulary in Writing PDF
Ferhat Ensar, Serkan Doğan
Türkçe Öğretmen Adaylarının Metin Algıları / Turkish Teacher Candidates' Text Perceptions PDF
Mehmet Tok, Eren Yılmaz
Temel Eğitime Başlayan İki Ve Tek Dilli Çocukların Türkçe Sözcük Dağarcığının Karşılaştırılması / A Comparison of Turkish Vocabulary Knowledge of Monolingual and Bilingual Children That Started Primary Study At First Grade PDF
Yasin Özkara
7. Sınıf Öğrencilerinin Anlamını Bilmedikleri Kelimeler ve Türkçe Ders Kitaplarındaki Kelime Çalışmaları Bağlamında Kelime Öğretimi / Vocabulary Teaching Within the Context of Unknown Words for 7th Grade Students and Vocabulary Activities in the Turkish C PDF
Tuba Yılmaz, Yusuf Doğan
Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / The Adaptation of The Learner Empowerment Scale: Validity and Reliability Studies PDF
S. Gülfem Çakır, Mehmet Erdoğan
Ebeveyn Yetkinlik Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları/Adaptation of the Parental Self–Efficacy Scale: The Study of Validity and Reliability PDF
Sezai Demir, Bülent Gündüz
İlköğretim Öğretmenlerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Yaşadıkları Psikolojik Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi/Intestigation of the Relationship Between the Emotional Intelligence Levels and Mobbing the Primary School Teachers Face in Schools PDF
Sümeyye Erdemir, Mehmet Murat
6. ve 7. Sınıf Öğrenciler İçin Gerçekleştirilen “Küçük Bilginler Bilim Okulu” nun Değerlendirilmesi/Evaluation of the Little Scientists' Science School Which Was Organized for 6th and 7th Graders PDF
İsmail Marulcu, Aslı Saylan, Esra Güven
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mikro-Öğretim Yöntemini Uygulamaları: Bir Eylem Araştırması/Pre-Service Science Teachers' Micro-Teaching Practices: An Action Research PDF
İsmail Marulcu, Ayşegül Dedetürk
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The School Principals' Views about the 652 Executive Order Related to the Organisation and Duties of Ministry of Educatio PDF
Münir Şahin, Mehmet Üstüner
Çevre Eğitimi ve Alternatif Yöntemler – Literatür Taraması / Environmental Education and Its Alternative Methods – A Literature Review PDF
Emrah Özbuğutu, Serdar Karahan, Çetin Tan
Televizyon Dizilerinin Tarih Bilinci Üzerine Etkisi "Muhteşem Yüzyıl Dizisi Örneği” / The Effect of Televısıon Serıes on Hıstory Awareness “Example of Magnıfıcıent Century Serıes” PDF
Cengiz Özmen, Harun Er, Fatma Ünal
Türkiye'de Liman Özelleştirmeleri İskenderun Liman Örneği / Port Privatization in Turkey: Example of Iskenderun Port PDF
Alpaslan Ateş
Banka Yeri Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci ve Electre Metodu İle Belirlenmesi: Uşak İlçeleri Örneği Banka Yeri Seçiminin Analitik Hiyerarşi Süreci Ve Electre Metodu İle Belirlenmesi: Uşak İlçeleri Örneği/Determining Of The Selection Of The Bank Locati PDF
Mustafa Soba
Michael J. Sandel, Kamusal Felsefe ve Adalet / Michael J. Sandel, Public Philosophy And Justice PDF
Koray Tütüncü
Lider-Üye Etkileşimi Ve Kariyer Memnuniyetinin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Etiğin Düzenleyici Rolüne Yönelik Deneysel Bir Araştırma /The Moderating Role Of Ethics In The Effect Of Leader –Member Exchange And Career Satisfaction On The Innovative Behavio PDF
Mazlum Çelik, Ömer Turunç, Necdet Bilgin


ISSN: 1304-429X