Cilt 5, Sayı 10 (2008)

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler/Table of Contents PDF
İçindekiler Table of Contents
Bilgi Çağında Bir Yönetsel Dönüşüm Yaklaşımı: E-(Yerel) Yönetim/An Administrative Transformation Approach in the Age Of Information: E-(Local) Government PDF
Ufuk Durna, Mehmet Özel
Antik Çağda Düşüncenin Kentsel Mekana Yansıması/The Reflection of the Thought to the Urban Space in Antique Ages PDF
Fikret Mazı
Kelime Öğretiminde Örneklemenin Önemi ve Divanü Lügat-it Türk/Importance of Giving Examples in Word Instruction and Divanü Lügat-it Türk PDF
Murat Özbay, Deniz Melanlıoğlu
Ders Kitaplarına Metin Seçimi Açısından Türkçe Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi/Evaluation of Turkish Curriculums in Terms of Text Selection for Textbooks PDF
Eyyup Coşkun, Seda Taş
Güzel Konuşma Kurslarında Verimliliği Artırmaya Yönelik Bir Alan Araştırması/A Scope Research on Related to Improve Prolificness in Eloquence Courses PDF
İlhan Erdem, Kemalettin Deniz
Okumayı Niye Sevmiyoruz? Üniversite Öğrencileri ile Mülakatlar/Why Don't We Like Reading? Interviews with Undergraduates PDF
Ali Fuat Arıcı
Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Çözümleme Yönteminin Kullanımı/Usage of Analysis Method in Turkish Grammar Education PDF
Ali Göçer
Genel Ortaöğretimde Yapılan Öğretim Planlarının Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Evaluation of the Teaching Plans Prepared in the General Secondary Education According to the Opinions of Directors and Teachers PDF
Burhan Akpınar, Bayram Özer
Fizik Öğretmenlerinin Fizik Eğitiminde Karşılaştığı Sorunlar: Afyonkarahisar Örneği/Problems of Physics Teachers in Physics Education: Afyonkarahisar Sample PDF
Yunus Karakuyu
İlköğretim Okullarındaki Görsel Sanatlar Dersi Öğretmenleri ve Fiziki Altyapı Standartlarına Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi/A Study Into the Evaluation Of Conditions Related with Physical Infrastructure Standards And Visual Arts Teachers in Primary Sch PDF
Uğur Atan, Ahmet Dalkıran
Kimya Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarılarıyla İlişkisi/Correlation Between Chemistry Pre-Service Teachers' Learning Style and Academic Achievement PDF
Erdal Tatar, Cengiz Tüysüz, Nail İlhan
Bilecik Bölgesi Mermer Sektörünün Uluslar Arası Rekabetçilik Analizi: Sektörel Sorunlar ve Çözüm Önerileri/An Analysis of the International Competiveness of the Marble Industry in Bilecik Region: Problems and Recommendations PDF
Hakkı Eraslan, İsa İpçioğlu, Gürkan Haşit, Burcu Erşahan
İşletmelerdeki Verimliliğin Tahmin Edilebilmesi ve Bu Verimliliği Etkileyen Faktörlerin Mlp Tipi Yapay Sinir Ağları Tekniği ile Belirlenmesi/Predicting Productivity of Businesses and Identifying the Factors, Which Affect Productivity with The Mlt Type Art PDF
Ahmet Ergülen, Derviş Topuz
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Amik Nahiyesi (1550-1584)/Amik Sub-District in the Second Half of XVI. Century (1550-1584) PDF
Ahmet Gündüz
Otomobil Servislerinden Yararlanan Müşterilerin Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma/A Research on Customers' Satisfaction Using Automobile Services PDF
Mete Sezgin, Tugay Arat
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Lojistik Yönetiminin Önemi/The Importance of Logistics Management in Small And Medium Sized Enterprises PDF
Selami Özcan
Keçi Dere (Gönen Çayı'nın Bir Kolu) Havzasının Hidrografik Özelliklerine Sayısal Yaklaşım/Quantitative Approach Hydrographic Features of Keçi Stream (A Tributary of Gonen River) Basin PDF
Emre Özşahin


ISSN: 1304-429X