Cilt 6, Sayı 11 (2009)

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler/Table of Contents PDF ()
İçindekiler Table of Contents
Türkçe Öğretiminde Günümüz Gelişmeleri ve Yapılandırıcı Yaklaşım/The New Developments In Teaching of Turkish and Constructivist Approach PDF
Firdevs Güneş
Türkçe Derslerindeki Performans Ödevleri Konusunda Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi/Evaluation of Teachers and Students' Opinions About Performance Assignments Given In Turkish Courses
Eyyup Coşkun, İsmail Gelen, Mustafa Onur Kan
Amik Ovası'nda Kurak Devre ile Buğday, Pamuk ve Mısır Tarımı Arasındaki İlişki/The Relationship Between the Arid Period and the Agriculture of Wheat, Cotton and Crop in the Amik Plain
Hüseyin Korkmaz
Küresel Ticarette Lojistik Üslerin Önemi ve Türkiye/The Importance of Logistics CentersiIn Global Trade And Turkey PDF
Mehmet Kara, Lütfü Tayfur, Hamit Basık
Katılım Bankacılığı ile Geleneksel Bankaların Bankacılık Hizmetleri ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Karşılaştırılması/The Comparison of Participation Banking and Traditional Banking on the Perspective of Banking Services and Accounting Applications PDF
Abitter Özulucan, Ali Deran
Kobilerin Finansmanında Kredi Kullanım Düzeyini Etkileyen Faktörler: Kahramanmaraş Örneği/Factors Affecting the Level of Bank Loans in Smes Finance: A Study in Kahramanmaraş PDF
Yücel Ayrıçay, Dündar Kök
Hızlı Tüketim Malları (Htm) Perakendeciliği Sektöründe Perakendecilik Karmasına İlişkin Müşteri Algılamaları ile Demografik Özellikler Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması/The Relationships Between The Customers' Perceptions On Retail Mix in the Fast M PDF
İsmail Bakan, Burcu Erşahan, Ahmet Melih Eyitmiş, İsmail Hakkı Eraslan
Kurumsal Güvencelerin İşlevsizlik Kavşağındaki Demokrasi: Türkiye/The Reasons for Mal-Functionality of Institutional Assurance in Turkish Democracy PDF
Ahmet Karadağ, Zafer Akbaş
Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde Halk Dilinin Kullanımı/The Using Of Public Speech in the Poems of Mehmet Akif Ersoy PDF
Arif Yılmaz
Servet-İ Fünûn Edebiyatı'nın Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımı/The Importance of Using Visual Material in the Education of Servet-i Fünûn Literature PDF
Ömer Çakır
Eklemeli Dil Yapısının Türkçe Öğretiminde Oluşturduğu Bilişsel (Kognitif) Zeminler/The Cognitive Backgrounds That Agglutinating Language Structure Form in Turkish Teaching PDF
Bilginer Onan
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları/Elementary 8th Grade Students' Attıtudes Towards Reading Habits PDF
Ahmet Balcı
Millî Mücadele Döneminde Kilis ve Çevresinde Ermeniler/Armenians in Kilis and Vicinity During National War of Independence PDF
Erdinç Gülcü, Ahmet Gündüz
Venedik Krallığının Fatih Sultan Mehmet ve Bosna Sancakbeyi Ömer Bey'i Zehirleme Projesi/Le Projet D'empoisonnement De Mahomet Iı Et Du Pacha De Bosnie Ömer Bey Accueillis Par La République De Venise PDF
Yaşar Demir
Türk Anayasalarında Kadın Hakları ve Gelişimi/Women Rights and Its Development in the Turkish Constitutions PDF
Ali Kuyaksil
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Liderlik Stilleri/Leadership Styles of Physical Education Teachers PDF
Mehmet Güllü, Cengiz Arslan
Bilim Sanat Merkezinin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarılarına Sağladığı Katkılara İlişkin Velilerin Görüşleri/Parents' Views Toward Contribution of Science and Art Center To Students Success in Science and Technology Lesson PDF
Muamber Yılmaz, Burak Çaylak
Mikro Öğretimin Öğretmenlik Meslek Bilgi ve Becerilerinin Kazanılmasına Etkisi/The Effect of Micro Teaching on Teachers' Gaining of Knowledge and Skills PDF
Kezban Kuran
Diz Kuvveti ve Beden Kitle İndeksinin 30 Metre ve 1500 Metre Koşu Performansına Etkisinin Araştırılması/Effect Of Knee Strength And Body Mass Index On 30 M And 1500 M Running Performance PDF
Yavuz Selim Ağaoğlu, Hasan Eker, Osman İmamoğlu
Encümen-i Daniş ve Osmanlı Aydınlanması/Encümen-i Daniş and Ottoman Enlightenment PDF
Fatih Arslan
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyi/The Effectiveness of Teaching Practice Module in Opinions of Final-Year Student Teachers PDF
Adnan Karadüz, Yusuf Eser, Cemil Şahin, Azmi Bayram İlbay
İngilizce Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Ders Planı Hazırlamaya İlişkin Görüşleri/Prospective English Teachers' Views About Preparing Lesson Plans
Aytunga Oğuz
Bulanık Bir Modelle Firmaları Değerlendirme ve Optimal Portföy Oluşturma: Çimento Sektöründe Bir Uygulama/Assessing of Firms Using a Fuzzy Model and Optimal Portfolio Composing: an Application in Cement Industry PDF
Fatih Ecer, N.Serap Vurur, Latife Özdemir
Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrolünün Önemi ve Akdeniz Bölgesindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Anket Çalışması/Importance of the Food and Beverage Cost Control in the Lodging Companies and Qestionnaire-Based Study on the Lodging Co PDF
Mustafa Çam
Yakınçağlarda Osmanlı-Fransa İlişkileri ve Fransa'nın Orta-Doğu Diplomasisi/Ottoman - France Relations at Nearages And France's Middle East Diplomacy PDF
Olcay Özkaya Duman
Ölçülemeyen Diş Özelliklerinin Biyolojik Uzaklık Çalışmalarındaki Önemi/The Importance of Dental Non-Metric Traits in Biological Distance Studies PDF
Serpil Eroğlu


ISSN: 1304-429X