Cilt 6, Sayı 12 (2009)

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler/Table of Contents PDF ()
İçindekiler Table of Contents
Antakya Ve İskenderun Otel Çalışanlarının Tükenmişliği Ve İş Tatmini Zerine Bir Araştırma/A Study on the Burnout and Job Satisfaction of Antakya and Iskenderun Hotels' Employees PDF
Hüseyin Altay
Asi Nehri'nde Su Yönetimi ve Ortaya Çıkan Sorunlar/Water Management on the Asi (Orontes) River and Appeared Problems PDF PDF
Hüseyin Korkmaz, Atilla Karataş
20. Yüzyıl Antakyalı Şairlerden Yahya-Zade Âsaf'ın Şiirlerinde Divan Şiiri Geleneği Unsurları/Traditional Features of Divan Poetry in The Poems of the 20th Century Antiochian Poets Yahya-Zade Asaf PDF ()
Hüseyin Güfta
Altınözü'nden Ermence Fıkraları/Anecdotes of Ermence from Altınozu PDF ()
Bülent Arı
Akran Değerlendirmenin Konuşma Becerisinin Geliştirilmesi Üzerindeki Etkisi/The Effect of Peer Assessment on the Development of Speaking Skill
Mehmet Temizkan
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatımlarında Deyim Kullanımı: Hatay Ve Sivas Örneği/Usage Of Idioms of Pre-Service Turkish Language Teachers in Their Compositions: The Sample of Hatay and Sivas
Bilginer Onan, Bayram Baş
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Yeterlik Algıları/The Proficiency Perceptions of Pre-Service Turkish Language Teachers About Educational Planning, Application and Evaluation
Eyyup Coşkun, İsmail Gelen, Emine Pınar Öztürk
İlk Okuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Hatay İli Örneği/Assesment About Phonetic Basis Sentence Method in Accordance With Teacher's Point Of View in First Literacy Teaching in Hatay Province PDF ()
Muamber Yılmaz, Mehmet Nuri Ağırtaş
Alanya Bölgesi Otellerinin Göreli Etkinliğinin Belirlenmesi: Bir Veri Zarflama Analizi Tekniği Uygulaması/Research of Alanya Region Hotels' Relative Efficiency: An Application of Data Envelopment Analysis Technique PDF ()
Adem Babacan, Selami Özcan
Hatay'da İki Dillilik ve İki Dillilikten Kaynaklanan Dil Karışması/Bilingualism in Hatay And Interference due to Bilingualism PDF ()
Hüseyin Türk, Koray Cengiz
Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri Konusunda Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi/The Evaluation of Classroom Teachers' Opinions on the Alternative Assessments Techniques PDF ()
Kezban Kuran, Fikriye Kanatlı
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının Günlük Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi/Examining the Impact of Primary Education 8th Graders' Habits of Utilising Spare Time Upon Problem Solving Skills PDF ()
Bayram Özer, İsmail Gelen, Sabahat Öcal
Alalakh'dan Antıokheıa'ya Hatay'da Kentleşme Süreci/Urbanization Process in Hatay From Alalakh To Antioch PDF ()
Hatice Pamir
XVI. Yüzyılda Antakya Nahiyesi (1526-1584)/Antioch Sub-District in XVI. Century (1526-1584) PDF
Ahmet Gündüz, Erdinç Gülcü
Kuseyr Platosu'nun İklim Özellikleri/The Climatic Features of the Kuseyr Plateau PDF
Hüseyin Korkmaz, Gökhan Fakı
1980 Sonrası Hatay İlinde Kamu Yatımları ve Kentleşmeye Etkisi: Nicel Bir Değerlendirme/The Public Investments and Its Effect On Urbanizatıon in Hatay After 1980: An Quantative Assesment PDF
Murat Tek
Antakya ve Çevresinde El Zanaatları/Handcraft in And Around Antioch PDF
Aylin Eraslan
Antakya'da Ortaçağ'da Meydana Gelen Doğal Âfet ve Salgın Hastalıklara Bir Bakış/Contagious Diseases and Natural Disasters That Occured in Antioch in The Medieval Ages PDF
Selim Kaya, Rahime Kıyılı


ISSN: 1304-429X