Cilt 8, Sayı 16 (2011)

İçindekiler

Makaleler

Dış Kapak PDF ()
Dış Kapak
Tekstil İşletmelerinde Yönetici Adayları İçin Performans Değerleme Sistemi Kurulmasına Yönelik Bir Çalışma/A Study For The Development Of Performance Appraisal System For The Manager Candidates In The Textile Companies PDF PDF
İsmail Bakan, Ahmet Melih Eyitmiş, Bircan Demir
Daly-Miller'ın Yazma Kaygısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması/Adaptation Of Daly-Miller's Writing Apprehension Test To Turkish PDF
Murat Özbay, Kemal Zeki Zorbaz
Bir Metin Yapısı Örneği: Evrensel Dünya Problemlerine İlişkin Problem Çözüm Yapısı/A Text Stucture Pattern: Problem Solution Structure On Universal World Problems PDF
Emine Rüya Özmen
Tartışmacı Metin Yapısı Ve Öğretimi/Argumentative Text Structure And Teaching It PDF
Eyyup Coşkun, Esra Nur Tiryaki
Kuruluş Yeri Açısından Cadde Ve Alış Veriş Merkezi Mağazacılığının Karşılaştırılması: Ankara İlinde Bir Araştırma/A Comparison Of Shopping Malls And Street Stores As Regard To Choice Of Store Location: A Research In City Of Ankara PDF
Yüksel Köksal, Emin Mirza
Belediye Yöneticilerinin Yerel Yönetim Reformları Hakkındaki Algıları/Attitudes Of Municipal Administrators Towards Local Government Reforms PDF
Veysel Eren
Ortaçağ Anadolu'sunda Türk-İslam Medeniyetinin Oluşması (636-1100)/Creation Of Turk-Islam Civilization In The Anatolian Middle Age (636-1100 A.D.) PDF
Gürhan Bahadır
Türkiye'de İç Turizm Pazarı Analizi Ve Pazarı Canlandırmaya Yönelik Alternatif Turizm Olanakları/Domestic Tourism Analysis In Turkey And Alternative Tourism Opportunities To Vitalize The Domestic Tourism Market PDF
Özlem Güzel
Anadolu'da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları/Contributions Of Universities Established In Anatolia To The Socio-Economic Structure Of The Cities PDF
Salih Öztürk, İshak Torun, Yıldız Özkök
Şehir Coğrafyası Açısından Karakoçan (Elazığ)/Karakoçan (Elazığ) From The Point Of View Of City Geography PDF
Ahmet Atasoy
Okul Öncesi Hikaye Kitaplarının Okunabilirlik Açısından İncelenmesi/A Study On Pre-School Story Books In Point Of Readability PDF
Mehmet Akif Çeçen, Filiz Aydemir
Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Düşünmeyi Geliştirme Bakımından Nasreddin Hoca Fıkraları/Nasreddin Hodja Stories In Terms Of Improving Creative Thinking In Turkish Language Teaching PDF () PDF
Mehmet Temizkan
Türkçe Dersinde Öğrenci Günlüklerinin Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılması/Using Student Journals As An Assessment Tool For Turkish Lesson PDF
Derya Arslan, Havva Ilgın
Dramayla Öykü Oluşturma Yönteminin Türkçe Dersi İkinci Kademe Öğrencilerinin Tutumlarına Etkisi/The Effect Of Method of Story Formation With Drama On The Attitude of The Secondary School Students in Turkish Lessons PDF
Ömer Tuğrul Kara
İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenci Merkezli Öğretime Yönelik Algıları/Primary School Teachers' Perceptions Of Student Centered Teaching PDF
Sedat Maden, Erhan Durukan, Ertan Akbaş
İlköğretim Öğretmenlerinin Kullandıkları Disiplin Türleri/Types Of Discipline That Primary School Teachers Practice PDF
Hurşit Hasan Erzurum, İbrahim Kır
İlköğretim I. Kademede Verilen Performans Görevlerinin Veli Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi/Evaluation Performance Task Given In The First Level Of Elementary School In The Aspects Of Parents' Views PDF
Muamber Yılmaz, Nurtaç Benli
Etkinlik Tasarım Ve Uygulama Prensipleri Çerçevesinde 7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Etkinliklerinin Değerlendirilmesi/An Evaluation Of The 7th Grade Mathematics Textbook Tasks Within The Framework Of Principles Of Task Design PDF
Abdulkadir Kerpiç, Ali Bozkurt
Web Tabanlı Öğretimin Öğrenenlerin Üstbiliş Farkındalık Düzeyine Etkisi/The Effect Of Web Based Instruction On The Metacognition Awareness Levels Of Learners PDF
Mesut Baltacı, Burhan Akpınar
İki Aşamalı Genetik Kavramlar Tanı Testi Geliştirme Ve Geçerlik Çalışması/Developing And Validating A Two Tier Mendel Genetics Diagnostic Test PDF
Mustafa Çakır, Begüm Aldemir
Hukuk Devletine Katkıları Bakımından Kamu Denetçiliği/Publıc Auditing And The Protection Of The Rule Of Law PDF
Mehmet Kahraman
Hatay Velîlerinden Şeyh Ahmed Kuseyri/Sheikh Ahmed Kuseyri In Hatay's Saints PDF
Bülent Arı
Kültür Değişmesi Ve Safiye Erol'un “Kadıköyü'nün Romanı” Ve “Ülker Fırtınası” Adlı Romanlarında Kuşak Çatışması/Cultural DIFFERENCE AND GENERATION GAP IN SAFIYE EROL 'S WORKS: "KADIKÖYÜ'NÜN ROMANI "AND " ÜLKER FIRTINASI" PDF
Kemal Erol
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Birden(Bire)Lik / Ansızlık Bildiren Sözler/The Statements Indicating Suddenness / Instantness In The Dialects Of Turkey Turkish PDF
Fevzi Karademir
Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Karşilaşilan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Öğretmenlerin Görüşleri/Problems In Fine Arts And Sport High School And Suggestions For Solutions: Opinions Of Teachers PDF
Abdullah Ayaydın
Türk Halk Müziği Kültüründe Birleştirici Unsur Olarak Hüseyni Dizisi Ve Hüseyni Türküler/Huseyni' Mode And 'Huseyni' Songs As A Uniting Attribute In Turkish Folkloric Music PDF PDF
Mehmet Kınık
Reliability Of Raters For Writing Assessment: Analytic - Holistic, Analytic - Analytic, Holistic – Holistic/Kompozisyon Değerlendirmesinde Değerlendiricilerin Güvenirliği: Analitik - Holistik, Analitik - Analitik, Holistik – Holistik PDF
Yakup Çetin
Latent Semantic Analysis: An Analytical Tool For Second Language Writing Assessment/Gizli Anlam Analizi: İkinci Dil Kompozisyon Değerlendirme Sürecinde Kullanılabilecek Çözümsel Bir Araç PDF
İhsan Ünaldı, Yasemin Kırkgöz
Ergenlerin Öz-Yeterliklerinin Ve Psikolojik Semptomlarının İncelenmesi/Adolescents' Self-Efficacy And Psychological Symptoms' Investigation PDF
Bülent Baki Telef, Rengin Karaca
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Web Tabanlı E-Öğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları/Vocational School Student's Perceptions Of Web Based E-Learning Environments PDF
Mustafa Yeniad
Bilimsel Bilginin Teoriye Bağlı Öznel Yapısı: “Evrim Teorileri” Etkinliği Ve Sonuçları/The Structure Of Subjectivity With Theory-Laden Of Scientific Knowledge: The “Evolution Theories” Activity And Its Results PDF
Sinan Özgelen, Özgül Yılmaz Tüzün
İlköğretim Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri İle Akademik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi/An Analysis Of Metacognitive Awareness Levels And Academic Achievement Of Primary School Students PDF
Birsen Bağçeci, Bülent Döş, Rabia Sarıca
Uluslararası Ticarette Rekabet Gücü Elde Etmede Küçük Ve Orta Boy İşletmelerin Rolü Ve Önemi/The Role And Importance Of Small And Medium Enterprises Achieving Competitiveness In International Trade PDF
Murat Bayat


ISSN: 1304-429X