Cilt 9, Sayı 20 (2012)

İçindekiler

Makaleler

Biber Gazının İnsan Üzerinde Etkileri ve İnsan Hakları Yönünden Değerlendirilmesi: Hatay Polis Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama/Effects of Pepper Gas on Humans and Its Evaluation According to Human Rights: An Application in Hatay Police Vocational Colle PDF
Yakup Bulut, Mehmet Kara
Fransa'da Yerinden Yönetim Politikalarının Belediye Yönetimine Etkileri/ Effects Of Decentralization Policies On Municipality Administrations In France PDF
Ramazan Şengül
Demokrasi Bağlamında Sosyal Sermaye Ve Sivil Toplum İlişkisi/ Relationship Between Social Capital And Civil Society In The Context Of Democracy PDF ()
Seyfettin Aslan
Türkiye'de Rüzgar Enerjisi İçin Bir Durum Değerlendirmesi: A'wot Uygulaması/ An Assessment Of Turkey's Wınd Energy Sector: An A'wot Applıcatıon PDF ()
İbrahim Arslan, Fatma Ağpak
Avrupa Birliği Bağlamında Türkiye-Almanya İlişkileri/ Turkey-Germany Relatıons In The Context Of The European Unıon PDF ()
İsmail Ermağan
Osmanlı Medreselerinde İktisat Eğitimi/ Educatıon of Economıcs in Ottoman Madrasas PDF ()
Harun Şahin
Türkiye'de Bölge Planlamasi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri/ Regional Planning in Turkey: Problems And Solutions PDF ()
Ahmet Kayan
Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye Yerel Yönetimleri Üzerine Bir İnceleme/ A Revıew of Local Governments in Albania, Greece And Turkey PDF ()
Hüseyin Kara, Tan Baykal
İç Kontrolün Muhasebe Sistemindeki Hata Ve Hilelerin Önlenmesindeki Rolü Üzerine Bir Alan Çalışması/ A Survey On The Role Of Internal Control Preventatıon Of Mıstakes And Frauds In Accountıng System PDF ()
Zeynep Hatunoğlu, Nurettin Koca, Mustafa Kıllı
Türkiye'de Çevre Sorunlarinin Çözümünde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Önemi/ The Roles And Importance of Local Governments In The Solution Of Environmental Problems In Turkey PDF ()
Rüveyda Kızılboğa, Salih Batal
Seyahat Acentelerinin Turist Rehberlerini Seçme ve İşe Alma Sürecindeki Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma/ An Investigation To Determine The Travel Agencies' Attitudes On The Process Of The Tourist Guides' Recruitment And Selection PDF ()
Özlem Köroğlu, Bilge Merter
Etik İlkeler ve Raporlama Zamanlılığının Risk Odakli İç Denetimin Başarisina Etkisi/ The Efficiency Of Ethical Principles And Timing Of Reporting On The Success Of Risk Based Internal Audit PDF ()
Fikret Çankaya, Engin Dinç, Mümine Kara
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Köy Yerleşmelerine Coğrafi Bir Bakış/ A Geographical Overview Of Characteristics On Rural Settlements In Trnc PDF ()
Ahmet Atasoy
Âşık Edebiyatında Eleştiri/ Çukurovalı İki Aşığın (Âşık Feymanî Ve Âşık İmamî) Sözde Ermeni Soykırımı Yasasına Cevabı/ The Criticism In Minstrel Literature/ The Reply Of Two Ministrels In Çukurova (Ashik Feymanî And Ashik İmamî) To The So-Called Armanian PDF ()
Münir Cerrahoğlu
Bir Roman, Bir Ağıtla Haçin'de Ermeni Olayları/ Wıth A Novel And A Lament Armenıan Incıdents İn Haçın PDF ()
Bülent Arı
İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Primary School Students' Motivation Levels For Science Learning PDF ()
Naim Uzun, Özgül Keleş
İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The View Of School Managers' About Crisis Management At Primary Schools PDF ()
İzzet Döş, Muhammed Cömert
Investıgatıng The Problem Posıng Reasons Of Pre-Servıce Prımary School Teachers In Dıfferent Problem Posıng Contexts/ Sinif Öğretmeni Adaylarinin Farkli Problem Kurma Durumlarindaki Problem Kurma Nedenlerinin Araştirilmasi PDF ()
Çiğdem Kılıç
İlköğretim Öğretmenlerin Bazı Değişkenlere Göre Yansıtıcı Düşünme Düzeyleri Ve Düşüncelerindeki Öğretmen Niteliklerinin Yansıtıcı Öğretmen Niteliklerine Uygunluğu/ Reflectıve Thınkıng Levels Of Prımary School Teachers Accordıng To Some Varıables And The R PDF ()
Şule Fırat Durdukoca, Mehmet Demir
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Velilerden Taleplerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Requests Of Pre-School Educational Institutions From Parents PDF ()
Mustafa Cinoğlu, H. İsmail Arslantaş, Metin Öztürk
Ortaöğretim Öğrencilerinin Fizik Problemlerini Çözmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi/ Examining Secondary School Students' In Their Attitudes Towards Solving Problems Of Physics PDF ()
Hilal Aktamış, Serap Çalışkan, İbrahim Seyhan Aktamış
Öğretmen Adaylarının Konuşma Sorunlarına İlişkin Görüşleri/ The Opınıons Of Teacher Candıdates About Speech Problems PDF ()
Ahmet Akkaya
Öğretmen Görüşlerine Göre Coğrafyada Paradigmalar/ Paradıgms In Geography In Teachers' Perspectıves PDF ()
Mustafa Öztürk, Servet Karabağ
1998 İle 2005 4-7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Yer Alan Türk Dünyası Konularının Karşılaştırılması/ A Comparıson Of The “Turkısh World” Subjects In The Socıal Studıes Currıculum And Course Books Of 4-7th Graders In 1998 PDF ()
Fatma Ünal, Cengiz Özmen
Belirtili Ad Tamlamalarının Sahiplik (İyelik) Anlamı/ Possessıon (Possessıve) Meanıng In Determinative Noun Phrases PDF ()
Ahmet Benzer
Görsel Sanatlar Öğretmeni Adaylarının “Öğretmenlik” Kavramına İlişkin Metaforları/ Vısual Arts Teacher Candıdates' Metaphors Related To Concept Of "Teachıng" PDF ()
Raif Kalyoncu
Hazırlık Sınıflarında Öğretilen Sözcük Bilgisi ve Bu Sözcük Bilgisinin Öğrencilerin Sonraki Akademik Yaşamlarındaki Kullanılabilirliği PDF
Banu İnan, Doğan Yüksel
Tablet Bilgisayarların Fen Ve Teknoloji Derslerinde Kullanılmasıyla İlgili Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi/ Examınatıon Of Scıence Teachers' Opınıons Related To Tablet Pcs Usıng In Scıence And Technology Courses PDF ()
İkramettin Daşdemir, Ekrem Cengiz, Mustafa Uzoğlu, Aykut Emre Bozdoğan
Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Derslerinde ve Günlük Hayatlarında Çeşitli Teknolojileri Kullanımları/ Secondary Students' Technology Usage In Geography Lessons And Their Daily Life PDF ()
Fikret Tuna, Murat Ateş
Zorunlu Rotasyon Uygulamaları Konusunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri/ Headmasters' Opinion about Obligatory Rotation Applications PDF
İ. Bakır Arabacı, Hakan Sağlam
Özgün İngilizce Dil Bilgisi Ders Kitabi Yaziminda Derlem Kullanimi: Türkiye Örneği/ Using Corpora In Writing Authentic English Grammar Textbooks: The Case Of Turkey PDF ()
Yunis Şahinkayası, Neşe Büyükaşık
Duygusal Zeka Açısından Türkçe Dersi Öğretim Programı (6, 7, 8. Sınıflar)/ Turkish Curriculum (6, 7, And 8th Grades) In Accordance With Emotional Intelligence PDF
Özay Karadağ
Kavram Yanılgılarının Oyunlarla Tespiti: Tabu Oyunu/ Determination Of Misconceptions By Games: Taboo Game PDF ()
Murat Genç, Tülin Genç, Ahmet Volkan Yüzüak
Muhasebe Meslek Mensuplarinin Ideal Hizmet ve Mevcut Hizmet Kalitesi Algilarinin Servqual Modeli ile Değerlendirilmesi/Evaluation of Perceptions of Ideal and Existing Service Qualities among Professional Accountants by Using Servqual Model PDF
Ferah Yıldız, Ahmet Yanık, Güler Dinçel, Sami Karacan


ISSN: 1304-429X