Cilt 10, Sayı 21 (2013)

İçindekiler

Makaleler

21-Kapak/Cover PDF
Kapak Cover
İçindekiler/Table of Contents PDF
İçindekiler Table of Contents
Gündem Oluşturma Kuramı: Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın İrfan Galip'inden Günümüz Medyasının Maya'larına/Agenda-Setting Theory: From Irfan Galip of Huseyin Rahmi Gurpinar to Mayas of The Present Media PDF
Ramazan Çelik, Sertaç Dalgalıdere
Origami ile Matematik Öğretimi/Teaching Mathematic With Origami PDF
Seyat Polat
Bireysel Çalgı Dersine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi/Development of Attitude Scale about Individual Instrument Course PDF
Begüm Yalçınkaya, Abdurrahim Can Eldemir
Genre-Specific Semantic Prosody: The Case Of Pose/Türe Has Anlamsal Bürün: İngilizce Pose Sözcüğünün Durumu PDF
İhsan Ünaldı
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimi Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Öğretimi Dersine Bağlı Olarak Değişimi/The Change in Elementary Pre-Service Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs after Science Methods Course PDF
Sibel Kaya
Chronotope In The Bildungsroman “A Portrait Of The Artist As A Young Man” And Its Use In EFL Classes/Bir Bildungsroman Olarak “A Portrait of The Artist as a Young Man”de Kronotop Kavramı ve İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretildiği Sınıflarda Kullanımı PDF
Banu İnan
The Convergence of Perceived Efficacy Beliefs and Sciencing In Early Childhood Classrooms/Okulöncesi Eğitimde Özyeterlik Algısı ve Fen Uygulamaları İlişkisinin İncelenmesi PDF
Evrim Genç Kumtepe, Alper Tolga Kumtepe, Bülent Batmaz
Alımlama Estetiği Kuramı Doğrultusunda Okurun Beklenti Ufkunun Tespit Edilmesi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma/Exploring the Expectation Horizon of Readers in Reception Theory: A Practical Study PDF
Sait Tüzel, Mehmet Kurudayıoğlu
İlköğretim 6-8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Yazma Etkinliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/Evaluation of The Writing Activities in The Primary School 6th- 8th Turkish Course Books According to The Teacher Views PDF
Hüseyin Güfta, Hüseyin Özçakmak
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme/An Evaluation of Vocabulary Teaching On Turkish Teaching as a Foreign Language PDF
Kadir Kaan Büyükikiz, Sevil Hasırcı
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme Becerisine Yönelik Üstbiliş Düzeylerinin Belirlenmesi/Determination of Gifted Students' Metacognition Level about Problem Solving Skills PDF
Cengiz Tüysüz
İkna Edici Yazma ve Karşılaştırmalı Bir Araştırma/Persuasive Writing and a Comparative Study (Example of Australian Native Language Teaching Materials and Turkish) PDF
Alpaslan Okur, Gökçen Göçen, Üzeyir Süğümlü
Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi/Examining Prospective Teachers' Level of Creative Thinking In Terms Of Different Variables PDF
Tevfik İşleyen, Betül Küçük
Öğretmen Adaylarının Biyoloji Kavramına Yönelik Metaforik Algıları/Pre-Service Teachers' Metaphorical Perceptions towards Biology PDF
Solmaz Aydın, Sibel Gürbüzoğlu Yalmancı
İlköğretim Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerı ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları/Pre-Service Teachers' Learning Styles and Attitude towards Teaching Profession PDF
Mustafa Kahyaoğlu, Çetin Tan, Mehmet Fatih Kaya
Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımlarının Üniversite Öğrencilerinin Genel Fizik Laboratuarı I Dersindeki Başarı ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi/Effect of Inquiry Based Learning Approaches on University Students' Academic Achievement and Science Pro PDF
Yunus Karakuyu, İbrahim Bilgin, Ahmet Sürücü


ISSN: 1304-429X