Lise Matematik Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri ve Teknolojiyi Bütünleştirme Öz-Yeterlilikleri / An Examination of In-Service Secondary Mathematics Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge and Their Technology Integration

Firdevs İclal KARATAŞ, Fatma ASLAN TUTAK
3.794 962

Öz


Bu çalışmanın amacı lise matematik öğretmenlerinin algıladıkları teknolojik pedagojik alan bilgilerini (TPAB) ve teknolojiyi bütünleştirme öz-yeterliliklerini (TBÖY) tanımlamaktır. Ayrıca öğretmenlerin cinsiyet, yaş, öğretmenlik deneyimi ve hizmet içi eğitim alıp almama gibi farklılıklarının TPAB ve TBÖY ile ilişkileri incelenmiştir. Bu çalışma İstanbul’daki 6 farklı ilçedeki FATIH projesi kapsamındaki okullarda çalışan 138 matematik öğretmeniyle yapılmıştır. Veri toplamak için Türkçeye çevrilmiş TPAB-M VE TBÖY ölçekleri kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre lise matematik öğretmenlerinin TPAB algıları ve TBÖY orta seviyededir. Demografik sonuçlara göre, erkek ve kadın öğretmenlerin TPAB algılarında anlamlı bir fark yokken TBÖY’lerinde erkeler lehine anlamlı bir fark vardır. Ayrıca TPAB ve yaş arasında zayıf negatif korelasyon bulunmasına rağmen TBÖY ve yaş arasında güçlü negatif korelasyon bulunmuştur. Buna ek olarak lise matematik öğretmenlerinin TPAB ve öğretmenlik deneyimleri arasında anlamlı bir fark yoktur. Fakat lise matematik öğretmenlerinin TBÖY ve öğretmenlik deneyimleri arasında anlamlı bir fark vardır. Daha deneyimli öğretmenler için TBÖY ortalama puanı en düşük olarak kaydedilmiştir. Bulgulara dayanarak öğretmenler için mesleki gelişim programlarının sağlanması tavsiye edilebilir. Öğretmenlerin teknolojiyi öğretime bütünleştirebilmesi için sahip olması gereken bilgileri anlayabilmek için TPAB’ni bir çerçeve olarak kullanmak ve güncel teknolojileri benimseyebilmeleri için TBÖY bir inanç olarak kullanmak faydalı olabilir.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akkoyunlu, B. & Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 2(3), 86-93.

Archambault, L., & Crippen, K. (2009). Examining TPACK among K-12 online distance educators in the United States. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 71-88. Retrieved from http://www.citejournal.org/vol9/iss1/general/article2.cfm

Baran, E. ve Canbazoğlu Bilici S. (2015). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Üzerine Alanyazın İncelemesi:Türkiye Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 30(1), 15-32.

Becker, H. J. (2000). Findings from the Teaching, Learning, and Computing Survey: Is Larry Cuban right? Education Policy Analysis Archives, 8(51), 1-31. Retrieved May 22, 2014, from http://epaa.asu.edu/ojs/article/viewFile/442/565

Bunch, J. C., Whisenhunt, J. H., Robinson, J. S., & Edwards, M. C. (2012b). Oklahoma teachers’ use of interactive whiteboards (IWBs) in the secondary agricultural education classroom: Measures of teacher innovativeness. Proceedings of the 2012 Southern Region AAAE Conference. Birmingham, AL. Retrieved from http://aaaeonline.org/uploads/allconferences/1012_857_2012_Southern_Region_Conference_Proceedings_FINAL.pdf

Cassidy, S. & Eachus, P. (2002). Developing the computer user self-efficacy (CUSE) scale: Investigating the relationship between computer self-efficacy, gender and experience with computers. Journal of Educational Computing Research, 26(2), 133-153.

Chen, C. H. (2008). Why do teachers not practice what they believe regarding technology integration? Journal of Educational Research, 102(1), 65-75. doi:10.3200/JOER.102.1.65-75.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research, 4th ed. Boston: Pearson.

Dockstader, J. (1999). Teachers of the 21st Century Know the What, Why, and How of Technology Integration. THE Journal (Technological Horizons In Education), 26.

Fraenkel, J.R., & Wallen, N.E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.

Gökçek, T., Güneş, G., & Gençtürk, E. (2013). Evaluation of Primary School Teachers' Technological Self-Efficacy, International Online Journal of Educational Sciences, 5 (1), 42-51.

Graham, R.C., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair L. & Harris, R. (2009). Measuring the TPACK confidence of inservice science teachers. TechTrends, 53, 70-79.

Handal, B., Campbell, C., Cavanagh, M., Petocz, P., & Kelly, N. (2013). Pedagogical content kowledge (TPACK) of secondary mathematics teachers. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 13(1). Available at: http://www.citejournal.org/vol13/iss1/mathematics/article1.cfm

Harris, J., Mishra, P., & Koehler, M. (2009). Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge and Learning Activity Types: Curriculum-based Technology Integration Reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393-416.

Hırça, N. ve Şimşek, H. (2013). Öğretmen Adaylarının Fen Konularına Yönelik TeknoPedagojik Bilgi Bütünleştirmelerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(1), 57-82

Hohlfeld, T. N., Ritzhaupt, A. D., Barron, A. E., & Kemker, K. (2008). Examining the digital divide in K-12 public schools: Four-year trends for supporting ICT literacy in Florida. Computers & Education, 51(4), 1648-1663. doi:10.1016/j.compedu.2008.04.002.

Horzum, M. B. (2011). Adaptation of web pedagogical content knowledge survey to Turkish. Elementary Education Online, 10(1), 257-272.

Jang, S.J. & Tsai, M.F. (2012). Exploring the TPACK of Taiwanese elementary mathematics and science teachers with respect to use of interactive whiteboards. Computers & Education, 59, 327-338.

Karadeniz, Ş. ve Vatanartıran, S. (2013). Adaptation of a TPACK survey to Turkish for secondary school teachers. International Journal of Human Sciences, 10(2), 34-47.

Karadeniz, Ş. ve Vatanartıran, S. (2015). Primary School Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge. İlköğretim Online, 14(3), 1017-1028.

Kaya, S. ve Dağ, F. (2013). Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri [Educational Sciences: Theory & Practice], 13(1), 291-306.

Kaya, Z. ve Yılayaz, Ö. (2013). Öğretmen Eğitimine Teknoloji Entegrasyonu Modelleri ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 57-83.

Kaya, Z., Kaya, O. N. ve Emre, İ. (2013). TPAB Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2355-2377.

Keleş E., ve Çelik, D. (2013). 2000-2010 Yılları Arasında Bilgisayar Teknolojileri ve Eğitimde Kullanımlarına Yönelik Yürütülen Hizmet İçi Eğitim Kursların İncelenmesi, Journal of Instructional Technologies & Teacher Education 1(2), 164-194.

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131–152.

Koh, J.H.L., Chai, C.S. & Tsait, C.C. (2010). Examining the technological pedagogical content knowledge of Singapore pre-service teachers with a large-scale survey. Journal of Computer Assisted Learning, 26, 563-573.

Korobili, S., Togiaa, A. & Malliari, A. (2010). Computer anxiety and attitudes among undergraduate students in Greece. Computers in Human Behavior, 26(3), 399-405.

Lee, C. and Chai, C. (2008), 'your students' metacognition through cognitive simulations', Engaging and Managing Learners: Practitioners' Perspectives, Pearson 9810680384.

Lee, M. H. & Tsai, C. C. (2010). Exploring teachers’ perceived self efficacy and technological pedagogical content knowledge with respect to educational use of the World Wide Web. Instructional Science: An International Journal of the Learning Sciences, 38(1), 1-21.

Lei, J. (2009). Digital natives as preservice teachers: What technology preparation is needed? Journal of Computing in Teacher Education, 25(3), 87−97.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2006). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6-8. sınıflar). Milli Eğitim Bas., Ankara.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2013). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (5-8. sınıflar). Milli Eğitim Bas., Ankara.

MEB. (2008). Öğretmen Yeterlilikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü

Menzi, N.; Çalışkan, E. ve Çetin, O. (2012). Öğretmen Adaylarının Teknoloji Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI). 2 (1), 1-18.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2012). FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme) Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php. 15.10.2013 tarihinde erişilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). FATİH Projesi Öğretmen Eğitimi.http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php.5.11.06.2013 tarihinde erişilmiştir.

Mishra, P. & Koehler, M.J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). The Technology Principle. Retrieved June 24, 2014 from http://standards.nctm.org/document/chapter2/techn.htm

Niess, M.L. (2005). Preparing teachers to teach science and mathematics with technology: Developing a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21, 509-523.

Niess, M. L., Lee, K., Sadri, P., & Suharwoto, G. (2006). Guiding Inservice Mathematics Teachers in Developing a Technology Pedagogical Knowledge (TPCK). In Society for Information Technology Teacher Education International Conference Proceedings of SITE 2006. Orlando, Florida.

North, A. S., & Noyes, J. M. (2002). Gender influences on children.s computer attitudes and cognitions. Computers in Human Behaviour, 18, 135.150.

Sancar Tokmak, H. Yavuz Konokman, G. & Yanpar Yelken, T. (2013). Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi. Kırşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 35-51.

Sanders, J. (2006). Gender and Technology: What the Research Tells Us. In C. Skelton, L. Smulyan, & B. Francis, The SAGE Handbook of Gender and Education (pp. 307-322). London: SAGE.

Öztürk, E (2013). Sınıf öğretmeni adayların bazı değişkenler tarafından incelenmesi.Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi., 223-238

Öztürk, E. & Horzum, M.B. (2011). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 255-278.

Pamuk, S., Ülken, A. ve Dilek, N. (2012). Öğretmen adaylarının öğretimde teknoloji kullanım yeterliliklerinin teknolojik pedagojik içerik bilgisi kuramsal perspektifinden incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17)

Rakes, G.C., Fields, V.S., & Cox, K.E. (2006). The influence of teachers’ technology use on instructional practices. Journal of Research on Technology in Education, 38(4), 411-426.

Schmidt, D. A., Baran, E., Thompson, A.D., Mishra, P., Koehler, M.J. & Shin, T.S. (2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK): The development and validation of an assessment instrument for pre-service teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123-149.

Seferoğlu, S.S., & Akbıyık, C.(2005). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz-yeterlilik algıları üzerine bir çalışma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 89-101.

Shulman, L. S. (1986, February). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Tella, A. & Ayeni, C. O. (2006). The impact of self-efficacy and prior computer experience on the creativity of new librarians in selected universities libraries in southwest Nigeria. Library Philosophy and Practice, 8(2), 1-12.

Timur, B. ve Taşar, M. F. (2011). The adaptation of the technological pedagogical content knowledge confidence survey into Turkish. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 839-856.

Vallerand, R. J. (1989). Toward a methodology for the transcultural validation of psychological questionnaires - Implications for Studies in the French language. Canadian Psychology-Psychologie Canadienne, 30(4), 662-680.

Van Braak, J. (2001). Individual characteristics influencing teachers’ class use of computers. Journal of Educational Computing Research, 25(2), 141-157. doi:10.2190/81YV-CGMU-5HPM-04EG.

Wang, L., Ertmer, P. A., & Newby, T. J. (2004). Increasing preservice teachers’ self-efficacy beliefs for technology integration. Journal of Research on Technology in Education, 36(3), 231.

Weiss, I. R., Banilower, E. R., McMahon, K. C., and Smith, P.S. (2001). Report of the 2000 National Survey of Science and Mathematics Education. Chapel Hill, NC: Horizon Research, Inc.

Yaghi, H. M. (2001). Subject matter as a factor in educational computing by teachers in international settings. Journal of Educational Computing Research, 24, 139–154.

Yurdakul, I. K. (2011). Examining technopedagogical knowledge competencies of preservice teachers based on ICT usage. Hacettepe University Journal of Education, 40, 397-408.

Yurdakul, I.K., Odabasi, H.F., Kilicer, K., Coklar, A.N., Birinci, G., & A.A. Kurt. (2012). The development, validity and reliability of TPACK-deep: A technological pedagogical content knowledge scale. Computers & Education, 58, 964-977.