Belçika'da Yaşayan Türk Çocuklarının Yazılı Anlatım Yanlışları Üzerine Tespitler / Detections on Erros in Written Expression of Turkish Children Living in Belgium

Ülker ŞEN
2.995 488

Öz


Belçika’da yaşayan Türk çocuklarının ana dillerinde oluşturdukları yazılı anlatımlarında ne tür hatalar yaptıklarını tespit etmeye yönelik yapılan bu çalışma tarama modelindedir. Veriler, doküman tarama yolu ile elde edilmiş ve verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Belçika'nın Anvers, Gent, Genk, Brüksel bölgelerinde Türkçe ve Türk Kültürü Dersi alan rastgele seçilen 11-15 yaş arası 198 Türk öğrenci oluşturmaktadır. Yapılan değerlendirmeye göre öğrencilerin yazılı anlatımlarında konuşma dilinin ve ağız özelliğinin yazı diline yansımasından kaynaklı yanlışlar; ikinci dilin (Flamanca/Fransızca) etkisinden kaynaklı yanlışlar; noktalama yanlışları; yazım yanlışları; ses olayları yanlışları; ifade yanlışları ve cümleye ait unsurlara yönelik yanlışlar tespit edilmiştir. Tespit edilen bu yanlışlar içerisinde en dikkat çeken yanlışlar ise alfabelerdeki farklılıklardan dolayı ö˃o / z˃s / ı˃i / c˃s / ş˃s / d˃t / ü˃u / ğ˃y / ç˃c / ç˃t / s˃ç / ğ˃g / s˃ç / y˃j / ç˃c / v˃w / g˃ğ / c˃g / s˃z / é harflerinin yanlış yazılması; nokta, virgül, kesme işaretinin yanlış kullanılması, ünlü uyumuna dikkat edilmemesi; büyük harfin yanlış kullanılmasıdır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Belet, Ş. (2009). İki dilli Türk öğrencilerin ana dili Türkçeyi öğrenme durumlarına ilişkin öğrenci, veli ve öğretmen görüşleri (Fjell ilköğretim okulu örneği, Norveç). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 71-85.

Cemiloğlu, İ. (2000). Cümle tahlilinin önemi ve metodu. Türk Dili Dergisi. Ankara: TDK Yayınları.

Demirtaş, M. (2006). Hollandaca dilbilgisi. Ankara: Kurmay Yayın Dağıtım.

Karahan, L. (1999). Türkçede söz dizimi -cümle tahlilleri-. Ankara: Akçağ Yayınları.

Kıran, Z. (1994). Fransızca dilbilgisi ve çeviri kılavuzu. Ankara: Kurtuluş Basımevi.

Şen, Ü. (2011). Belçika'da yasayan Türk çocuklarının Türkçeye yönelik tutumları ve yazma becerileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Şen, Ü. (2011). Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına türkçe öğretimi ve materyal tasarımı (Belçika örneği). Ankara: Edge Akademi.

Yağmur, K. (2006). Batı Avrupa’da Türkçe öğretiminin sorunları ve çözüm önerileri. TÖMER Dil Dergisi, 134, 26-41.

Yıldız, C. (2012). Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretimi (Almanya örneği). Ankara: Yurtdışı Türkler Akraba Toplulukları Başkanlığı.

Yılmaz, M.Y. (2014). iki dillilik olgusu ve Almanya’daki Türklerin iki dilli eğitim sorunu. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 9 (3), 1641-1651.