Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına Katılan Ziyaretçilerin Algı ve Memnuniyetleri / The Satisfactions and the Perceptions of the Visitors Joining Adana International Orange Blossom Carnival

Oya Berkay KARACA, Oya YILDIRIM, A. Celil ÇAKICI
4.052 961

Öz


Şehirler ve/veya destinasyonlar, imajlarını geliştirmek, turizm talebi yaratmak ve ekonomik ve sosyal yararlar elde etmek amacıyla, turistlere ve yerel halka dönük çeşitli etkinlikler düzenleyebilmektedir. Etkinlik turizmi kapsamında, 2015 yılı Nisan ayında Adana’da gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nı izleyen ziyaretçilerin algısı ile memnuniyetlerini belirlemek üzere bir araştırma yapılmıştır. Veriler alan yazından yararlanılarak geliştirilen bir anketin 4-6 Nisan 2015 tarihleri arasında anketörler tarafından yüz yüze uygulanmasıyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında kolayda örnekleme tekniğine başvurulmuştur. Uygulama dönemi sonunda 393 anket elde edilmiştir. Ziyaretçilerin karnavalı; sosyo-kültürel boyut, karnavala özgü ürünler, ağırlama hizmetleri ve tanıtım ve etkinlik yeterliği boyutlarında algıladığı bulunmuştur. Ziyaretçilerin memnuniyetlerini, en çok karnavalın sosyo-kültürel boyutu ile karnavala özgü üretilen ürünler etkilemektedir. Makale; karnaval duyurumunda yerli turistlerin ağırlıklı geldikleri iller ile medya kullanım alışkanlıklarının dikkate alınması ve karnavala özgü ürün çeşidinin artırılması önerisi ile son bulmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Etkinlik turizmi, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana.

 

 

Abstract

 

City and/or destinations can organize various activities oriented local people and tourists in order to achieve economic and social benefits, create demand for tourism, improve their image. Within the events tourism, a research was conducted to determine satisfaction and perception of visitors following the International Orange Blossom Carnival, held in Adana in April 2015. Data were collected by applying face to face a questionnaire developed based on the literature by the interviewers between 4 and 6 April 2015. Convenience sampling was applied to the collection of data. 393 questionnaires were obtained at the end of the application period. It was found that visitors perceived carnival as socio-cultural dimensions, hospitality services and promotion, carnival-specific products and events proficiency dimensions. It was also determined that visitors satisfaction was mostly affected by carnival-specific products and socio-cultural dimensions of carnival. Article ends with the recommendations that the carnival specific product types should be increased, media usage habits and provinces which is coming mainly domestic tourists should be taken into account in carnival announcement.

 

Key Words: Events tourism, International Orange Blossom Carnival, Adana.

 Tam metin:

PDF

Referanslar


Alpar, R. (2011). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Ankara: Detay Yayıncılık.

Arcodia, C. & Dickson, C. (2013). Tourism field studies: Experiencing the carnival of Venice. Journal of Hospitality & Tourism Education, 25 (3), 146-155.

Arcodia, C., & Robb, A. (July, 2000). Future for event management: A taxonomy of event management terms. Setting The Agenda Proceedings of Conference on Event Evaluation, Research and Education, (Ed: A. Johny, L. Leo, H. Robert), pp. 154, Sdyney.

Avcı, Ö. (2015). To go shopping: Tüketim, şehir mekanı, teknoloji ve direniş üzerine düşünceler. file:///C:/Users/Hp/Downloads/65.pdf. (Erişim tarihi: 19.08.2015).

Baez, A., & Devesa, M. (2014). Segmenting and profiling attendees of a film festival. International Journal of Event and Festival Management, 5 (2), 2-2.

Bakhtin, M. (2001). Karnavaldan romana. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bilgili, B., Yağmur, Ö., ve Yazarkan, H. (2012). Turistik ürün olarak festivallerin etkinlik ve verimliliği üzerine bir araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali örneği). International Journal of Social and Economic Sciences, 2 (2), 117-124.

Congcong, T. (2014). The study of festival tourism development of Shanghai. International Journal of Business and Social Science, 5 (4), 52-58.

Çelik, A. (2009). Destinasyon pazarlama unsuru olarak etkinlik turizmi ve etkileri - İstanbul örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Çokluk, Ö. Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Deery, M. & Jago, L. (2010). Social impacts of events and the role of anti-social behaviour. International Journal of Event and Festival Management, 1 (1), 8-28.

Delamere T. A., Wankel L. M. & Hinch T. D. (2001). Development of a scale to measure resident attitudes toward the social ımpacts of community festivals, part I: Item generation and purification of the measure. Event Management, 7 (1), 11-24.

Denissa, L., Widodo, P., Adisasmito, N. D., & Piliang, Y. A. (2015). Public engagement and the making of carnaval’s place at Jember Fashion Carnaval. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 184, 95-103.

Derrett, R. (2004). Festivals, events and the destination. Festival and Events Management: An International Arts and Culture Perspective.: Ian Yeoman, Martin Robertson ve Jane Ali Knight (Amsterdam: Elsevier Butterworth Heinemanx), pp. 32-50.

Ekin, Y. (2011). Etkinlik turizmi kapsamında festivaller ve Antalya Atın Portakal Film Festivali’nin yerel halk üzerindeki sosyal etkileri konulu bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Esu, B. B. (2009). Tourists’ satisfaction with cultural tourism festival: A case study of Calabar Carnival Festival’ Nigeria. International Journal of Business and Management, 4 (3), 116-125.

Formica, S. ve Uysal, M. (1998). Market segmentation of an international cultural-historical event in Italy. Journal of Travel Research, 36 (16), 16-24.

Fredline E., Jago L. & Deery M. (2003). The development of a generic scale to measure the social impacts of events. Event Management, 8 (1), 23-37.

Getz, D. (1997). Event management and event tourism. New York: Cognizant Communications Corporation.

Getz, D. (2008). Event tourism: definition, evolution, and research. Tourism Management, 29, 403-428.

Hair, J. F. Jr., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. (7th ed.) Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Jago, L., Chalip, L., Brown, G., Mules, T., & Ali, S. (2002). The role of events in helping to brand a destination. Events & Place Making UTS: Business Events Research Conference (15-16 July 2002), s.114.

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Kladou S. (2011). Kültür festivalleri: genel bir bakış. (Der. Serhan Ada), İstanbul’un Festivalleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s.27.

Kömürcü, G. B. (2013). Etkinlik turizmi çeşidi olarak festivaller: Bozcaada yerel tatlar festivali örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Lee, K. & Koval, J. J. (1997). Determination of the best significiance level in forward stepwise logistic regression. Communication in Statistics, 26, 566.

Li, M., Huang, Z., & Cai, L. A. (2009). Benefit segmentation of visitors to a rural community‐based festival. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26 (5-6), 585-598.

Mc Clinchey, K. A. (2008). Urban etnic festivals, neighbourhoods and the multiple realities of marketing place. Journal of Travel and Tourism Marketing, 25 (3), 251-264.

Nurse, K. (2001). Festival tourism in the Caribbean: An economic impact assessment. Inter-American Development Bank Washington D.C.USA.

Smith, M. F. (2005). Spotlight events, media relations, and place promotion: A case study. Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 12 (1-2), 115-134.

Tayfun, A. ve Arslan, E. (2013). Festival turizmi kapsamında yerli turistlerin Ankara Alışveriş Festivali’nden memnuniyetleri üzerine bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 191-206.

Türk Dil Kurumu. (2015). Karnaval, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.55dccf94847cc0. 24825443, (Erişim Tarihi: 25.08.2015).

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2013). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yolal, M., Çetinel, F., ve Uysal, M. (2009). An examination of festival motivation and perceived benefits relationship: Eskişehir International Festival. Journal of Convention & Event Tourism, 10 (4), 276-291.

http://www.nisandaadanada.com/WebSite/Display.aspx?MyContentGroupID=2 (Erişim tarihi: 18.08.2015).

http://www.carnivalcities.com (Erişim tarihi: 18.08.2015).