Finansal Oranlar ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama / Financial Ratios - Stock Return Nexus: An Applicaton on BIST

Songül KAKİLLİ ACARAVCI
3.511 857

Öz


Türkiye’de hisse senetleri borsada işlem gören firmaların, 2005 yılından itibaren hem yerel Tek Düzen Hesap Planı’na (TDHP) hem de Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre iki ayrı finansal raporlama yapma yükümlülükleri bulunmaktadır. Farklı esaslara sahip olan bu iki sisteme göre düzenlenen finansal tablolar birbirinden farklı olduğundan, her iki muhasebe sisteminin karşılaştırılması araştırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da yerel muhasebe düzenlemelerine ve UFRS’ye uyumlu hazırlanan finansal tablolardan elde edilen finansal oranlar ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkinin uygulanan muhasebe standartlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını ekonometrik olarak araştırmaktadır. Elde edilen sonuca göre, UFRS’ye uyumlu hazırlanan finansal tablolardan elde edilen finansal oranların hisse senedi getirilerini açıklama gücünün arttığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: UFRS, Finansal Tablolar, Hisse Senedi Getirisi, Panel Veri Analizi.

JEL Sınıflaması: C23, G32, M41


Tam metin:

PDF

Referanslar


Abdioğlu, H. ve Büyükşalvarcı, A. (2011). UFRS Uygulamasının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi: İMKB Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama, Türkiye Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, Sinop.

Akgün, A.İ. (2013). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Analize Etkisi: İMKB’ye Yönelik Bir Araştırma, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (1), 10-26.

Atmaca, M. (2010). Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının İşletmelerin Finansal Analize Etkilerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 28 (1), 523-548.

Atmaca, M. ve Çelenk, H. (2011). Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Analize Etkilerinin Regresyon Analizi İle Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak, 113-125.

Aydemir, O., Ögel, S. ve Demirtaş, G. Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rolü, Celal Bayar Üniversitesi, İİBF, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 19 (2), 277-288.

Ayrıçay, Y. ve Türk, V.E. (2014). Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: BİST’de Bir

Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim, 53-70.

Baltagi, B.H. (2001). Econometric Analysis of Panel Data (2nd Edition), England: John Wiley & Sons.

Büyükşalvarcı, A. (2010). Finansal Oranlar ile Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Analizi: İMKB İmalat Sektörü Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 48, 130-141.

Büyükşalvarcı, A. ve Uyar, S. (2012). Farklı Muhasebe Düzenlemelerine Göre Hazırlanan Mali Tablolardan Elde Edilen Finansal Oranlar İle Şirketlerin Hisse Senedi Getirileri ve Piyasa Değerleri Arasındaki İlişki, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 53, Ocak, 25-48.

Çalışkan, M.T. (2012). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Analize Etkileri: İMKB Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama, 2. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu, Trabzon.

Çankaya, F. ve Aydoğan, E. (2008). Küresel Farklılıklar Çerçevesinde Muhasebe Standartlarının Uyumu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 299-326.

Çelik, M., Aygören, H. ve Uyar, S. (2007). The Impact of International Financial Reporting Standards on Financial Statement and Financial Ratios. The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing, Edirne, 827-836.

Çürük, T. ve Tanyeri, A. (2015). Konsolide Finansal Tabloların Finansal Kuruluşların Performansı Üzerine Etkisi: Türkiye’deki Kuruluşlar Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma, International Conference on Eurasian Economies, 522-526.

Erdem, Ş. (2012). Muhasebe Standardının Dünya’daki Gelişimi, http://www.yeni makale.com/muhasebe-standardinin-dunyadaki-gelisimi.html#ixzz3xyupBcCH, (Erişim Tarihi:15.01.2016).

Gentzoglanis, A. (1997). Economic and Financial Performance of Cooperatives and Investor-Owned Firms: An Empirical Study, Strategies and Structure in the Agro-food Industries, Nilson J. and Dijk G. V. (Eds), 171-182.

Karğın, M. ve Demirel Arıcı. N. (2015). Muhasebe Bilgilerinin Kalitesini Ölçmeye Yönelik Bir Çalışma: Borsa İstanbul Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz, 1-22.

Kaya, A. ve Öztürk, M. (2015). Muhasebe Kârları İle Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki: BİST Firmaları Üzerine Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Temmuz, 37-54.

Kayalıdere, K. (2013). Hisse Senedi Piyasasında Muhasebe Bilgilerinin Rolü: İMKB-Mali Sektör Üzerine Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 130-151.

Lainez, J.A. ve Callao, S. (2000). The Effect of Accounting Diversity on International Financial Analysis: Empirical Evidence, The International Journal of Accounting, 35 (1), 65-83.

Özkan, S. ve Erdener Acar, E. (2010). Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Tablolar Analizi Üzerindeki Etkilerine Genel Bakış, Mali Çözüm, 97, 47-85.

Pamukçu, F. (2011). Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi ve Finansal Tablolara Etkisi, Mali Çözüm Dergisi, Ocak, 79-95.

Petreski, M. (2006). The Impact of International Accounting Standards on Firms. Financial Accounting and Reporting Section Meeting Paper, 1-12.

Selimoğlu, S. K. (2008). Dünyadaki Uygulamalardan Hareketle Finansal Raporlama Standartlarının Finansal Tablolar Üzerindeki Genel Etkileri, XII. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, Kıbrıs, 111.

Sultanoğlu, B. (2014). UFRS’nin Borsa İstanbul’daki Şirketlerin Finansal Tabloları Üzerindeki Etkisi: Finansal Bilginin İhtiyaca Uygunluğu ve Finansal Tablolar Analizi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.

Şengür, E.D. ve Çiftçi, H.N. (2011). İşletmelerde Faaliyetlerin Sınıflandırılması ve Finansal Raporlama Üzerine Etkileri, Mali Çözüm Dergisi, 35-64.

Zor, İ. ve Karakuş, R. (2014). Tek Düzen Hesap Planı ve UFRS’ye Göre Elde Edilen Finansal Oranların Hisse Getirileri ile İlişkisinin Karşılaştırmalı İncelenmesi: BİST’te Bir Uygulama, Journal of Yasar University, 9 (34), 5870-5886.