Yozgat’ta Öğrenci Başarısı: Başarı Engelleri ve Başarıyı Artırmak için Yapılabilecekler / Student Success at Yozgat: Success Barrier and to Do for Success

Emine BABAOĞLAN
3.478 1.284

Öz


Bu araştırmanın amacı Yozgat ilindeki öğrencilerin başarı engellerini ve başarıyı artırmak için neler yapılabileceğini öğretmen görüşlerine göre belirlemektir. Bu amaçla Yozgat’ta lise, ortaokul ve ilkokullarda görev yapan 50 öğretmenle görüşme yapılmıştır. Görüşme yapmak için hazırlanan görüşme formunda katılımcıların, cinsiyeti, görevi, görev yeri, kıdemi, mezuniyeti, branşı, yaşı sorulmuş ve ayrıca başarı engellerine ve başarıyı artırmak için neler yapılabileceğine dair iki açık uçlu soru sorulmuştur.

Araştırmada toplanan veriler içerik analiziyle çözümlenerek öğrencilerin başarı engelleri ve başarıyı artırmak için neler yapılabileceği frekanslarıyla ve temalar altında verilmiştir. Öğretmen görüşlerine göre okul başarısının önündeki engellerin, sorunların ve önerilerin araştırıldığı bu çalışmada sorunların ve önerilerin yedi ana başlıkta toplandığı görülmüştür. Bu sorunlar -frekansı en fazla olandan en düşük olana doğru sırayla- aileyle, öğrenciyle, Yozgat şehriyle, öğretmenle, okulla, eğitim sistemiyle ve okul yönetimiyle ilgilidir. Bu sorunların çözümü için öneriler ise -frekansı en fazla olandan en düşük olana doğru sırayla- öğrenciyle, aileyle, öğretmenle, şehirle, eğitim sistemiyle, okulla ve okul yönetimiyle ilgili önerilerdir. 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akbaba Altun, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 567-586.

Akbaba Altun, S. & Çakan, M. (2008). Öğrencilerin sınav başarılarına etki eden faktörler: LGS/ÖSS sınavlarındaki başarılı iller örneği. İlköğretim Online, 7(1), 157-173.

Alig-Mielcarek, J. M. (2003). A model of school success: Instructional leadership, academic press, and student achievement. Unpublished Doctoral Dissertation, The Ohio State University, Ohio.

Bedi, A. S. & Marshall, J. H. (1999). School attendance and student achievement: Evidence from rural Honduras. Economic Development and Cultural Change, 47(3), 657-682.

Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitapevi.

Chowa, G. A. N., Masa, R. D., Ramos, Y. & Ansong, D. (2015). How do student and school characteristics influence youth academic achievement in Ghana? A hierarchical linear modeling of Ghana YouthSave baseline data. International Journal of Educational Development, 45, 129–140.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2005). Research methods in education. London and New York: Routledge Falmer, Taylor & Francis Group.

Cole-Henderson, B. (2000). Organizational characteristics of schools that successfully serve low-ıncome urban African American students. Journal of Education for Students Placed at Risk, 5(1&2), 77–91.

Creswell, J. W. (1994). Research design: Qualitative & quantitative approaches. London: Thousand Oaks, Sage Publications.

Çelebi, N. Özdemir, H. ve Eliçin, Ö. (2014). Studying level of awareness of teachers in terms of lifelong learning skills. science direct. Procedia- Social and Behavioral Sciences. Edited by Jesus Garcia Laborda, Fezile Ozdamli and Yasar Marasoglu. 116(21), 2030-2038.

Çelebi, N., Güner, H., Taşcı-Kaya, G. ve Korumaz, M. (2014). Neoliberal eğitim politikaları ve eğitimde fırsat eşitliği bağlamında uluslararası sınavların (PISA, TIMSS ve PIRLS) analizi. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 3(3), 33-75.

Çelik, E. (2016a). Modern toplumun başarı miti. (Ed. E. Babaoğlan, E. Kıran, A. Çilek). Eğitime Dönüş, Ankara: EyuderYayınları.

Çelik, E. (2016b). Youth communication technology addiction and leisure time education. ICLEL, 2015, 1st. International Conference on Lifelong Learning and Leadership for All, Palacky University and Moravian University College Olomouc, Czech Republic. Proceedings Book, 1, 423-426.

Çelik, E. (2013). Kitle haberleşme araçlarının gençlerin dil ve anlam algısına etkisi. Yeni Türkiye Dergisi, 55, 1243-1256.

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher quality and student achievement: A review of state policy evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1), 1-44.

Demirtaş, Z. (2010). Okul kültürü ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 35(158), 4-13.

Elmas, O., Kete, S., Hızlısoy, S. S. & Kumral, H. N. (2015). Teknolojik cihaz kullanım alışkanlıklarının okul başarısı üzerine etkisi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2), 49-54.

Eren, Ö. & Henderson, D. J. (2008). The impact of homework on student achievement. Econometrics Journal, 11, 326-348.

Ergen, H. (2013). Türkiye’de eğitimde planlama yaklaşımları ve kullanılan eğitim göstergeleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 151-167.

Fan, X. & Chen, M. (2001). Parental Involvement and Students’ Academic Achievement: A Meta-Analysis. Educational Psychology Review, 13(1),1-22.

Fredriksson, P. & Öckert, B. (2008). Resources and student achievement: Evidence from a Swedish Policy Reform. The Scandinavian Journal of Economics, 110(2), 277-296.

Gajda, A. (2016). The relationship between school achievement and creativityat different educational stages. Thinking Skills and Creativity, 19, 246–259

Gelbal, S. (2008). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyoekonomik özelliklerinin Türkçe başarısı üzerinde etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(150), 1-13.

Graber, C. R. (2009). Factors that are predictive of student achievement outcomes and an analysis of these factors in high-poverty schools versus low-poverty schools. Unpublished Doctoral Dissertation, Lindenwood University, Missouri.

Gray, P. S., Williamson, J. B., Karp, D. A. & Dalphin, J. R. (2007). The research imagination: An introduction to qualitative and quantitative methods. New York: Cambridge University Press.

Greene, G. K., Huerta, L. A. & Richards, C. (2007). A Different Perspective on the Relationship Between School Resources andStudent Outcomes. Journal of Education Finance, 33(1), 49-68.

Gürsakal, S. (2012). PISA 2009 öğrenci başarı düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,17(1), 441-452.

Helker, K. & Wosnitza, M. (2016). The interplay of students’ and parents’ responsibility judgements in the school context and their associations with student motivation and achievement. International Journal of Educational Research, 76, 34–49

Hoxby, C. M. (2000). The effects of class size on student achievements: new evidence from population variation. Quarterly Journal of Economics, 115(4), 1239-1285.

Karaarslan, G. (2010). Orta öğretim kurumlarında öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin istatistiksel analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, istanbul.

Nalbant, A ve Karabeyoğlu, Y. A. (2011). Çocuklarla çalışan infaz koruma memurlarına yönelik hazırlanan psikoeğitim programının etkililiği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 223-250.

Nunn, L. M. (2014). Defining student success: The role of school and culture. New Brunswick: Rutgers University Press.

Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation, program evaluation kit. California: Sage Publications.

Rivkin, S. G., Hanushek, E. A. & Kain, J. F. (2005). Teachers, Schools, and Academic Achievement. Econometrica, 73(2), 417-458.

Rubin, H. J. & Rubin, I. S. (2005). Qualitative interviewing: The art of hearing data. California: Thousand Oaks, Sage Publication.

Salı, G. (2015). A longitudinal study on the development of creativity in children. Anthropologist, 20(1,2), 93-100.

Spinath, B., Eckert, C. & Steinmayr, R. (2014). Gender differences in school success: what are the roles of students’ intelligence, personality and motivation? Educational Research, 56(2), 230-243.

Türkiye'deki illerin gelişmişlik düzeyleri, (2011) https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_illerin_geli%C5%9Fmi%C5%9Flik_d%C3%BCzeyleri

YGS LYS 2015. Yozgat İli ortaöğretim kurumları 2015 YGS – LYS başarı durumları. http://sorgunram.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/66/07/963633/dosyalar/2016_03/17015843_2015baardurumlar1.pdf

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.