Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Webquestlerde Kullandıkları Bağlamların ve Bu Bağlamlarla Matematik Öğrenme Alanları Arasında Kurdukları İlişkilerin İncelenmesi / Investigating Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Use of Contexts and W

H. Bahadır YANIK
3.428 922

Öz


Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmen adaylarının tasarladıkları WebQuest etkinliklerinde kullandıkları bağlamların ve bu bağlamları matematik öğrenme alanları ile ilişkilendirme durumlarının incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş ve temel veri toplama araçları olarak doküman incelemesi, gözlem ve görüşmelerden yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesindeki ilköğretim matematik öğretmenliği programında okuyan 3. ve 4. sınıf toplam 40 öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışma bulguları öğretmen adaylarının tasarladıkları WebQuest etkinliklerinde genel olarak Eğitsel/Mesleki ve Sosyal bağlamlara Bireysel ve Bilimsel bağlamlara oranla daha fazla yer verdiklerini göstermiştir. Kullanılan bağlamlarda ilişkilendirme yapılan öğrenme alanları incelendiğinde Sayılar ve İşlemler ve Veri İşleme öğrenme alanlarına diğer öğrenme alanlarına göre (Cebir, Olasılık ve Geometri ve Ölçme) daha fazla yer verildiği belirlenmiştir. Araştırma bulguları ayrıca WebQuest etkinliklerinin öğretmen adaylarının bağlamsal bilgilerine ve ilişkilendirme becerilerine olumlu katkılar yaptığını göstermiştir. 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Abu-Elwan, R. (2007). The use of Webquest to enhance the mathematical problem-posing skills of pre-service teachers. International Journal for Technology in Mathematics Education, 14(1), 31-39.

Boaler J. (1993). Encouraging the transfer of "school" mathematics to the "real world" through the integration of pocess and content, context and culture. Educational Studies in Mathematics, 25, (341-373).

Dickinson, P. & Eade, F. (2005) Trialling Realistic Mathematics Education (RME) in English secondary schools. In Hewitt, D. (Ed.) Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 25(3), 1–13.

Dodge, B. J. (1995). Some thoughts about WebQuests. Available online: http://webquest.org/sdsu/about_webquests.html.

Dodge, B. J. (2001). FOCUS: Five rules for writing a great WebQuest. Learning & Leading with Technology. Available online: http://www.Webquest.futuro.usp.br/artigos/textos_outros-bernie1.html.

Freudenthal, H. (1991). Revisiting mathematics education. Dordrecht, Kluwer.

Göktepe Yıldız, S. & Göktepe Körpeoğlu, S. (2016). A sample WebQuest applicable in teaching topological concepts. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(2), 133-146.

Halat, E., & Jakubowski, E. (2001). Teaching geometry using WebQuest. Available online: http://www.icte.org/T01_Library/T01_227.PDF.

Halat, E. (2007). Matematik öğretiminde WebQuest’in kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. İlköğretim Online, 6(2), 264–283.

Halat, E. (2008a). WebQuest-temelli matematik öğretiminin sınıf öğretmeni adaylarının geometrik düşünme düzeylerine etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 115-130.

Halat, E. (2008b). The effects of designing WebQuests on the motivation of pre-service elementary school teachers. International Journal of Mathematics Education, Science and Technology, 39, 793-802.

Halat, E., & Peker, M. (2011). The impacts of mathematical representations developed through WebQuest and spreadsheets activities on the motivations of preservice elementary school teachers. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2), 259-267.

Hurst, C. (2007). Numeracy in action: Students connecting mathematical knowledge to a range of contexts. Unpublished doctoral thesis. Perth, Western Australia: Curtin University.

Kurtuluş, A., ve Ada, T. (2012). WebQuest on conic sections as a learning tool for prospective teachers, Teaching Mathematics and Its Applications, 31, 215-228.

Kurtuluş, A., Ada, T. ve Yanık, H. B. (2014). Bir ortaokul matematik öğretmeninin Webquestin uygulamasına yönelik görüşü. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 2(1), 87-106.

Little, C. & Jones, K. (2007). Contexts for pure mathematics: an analysis of A-level mathematics papers. Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 27(1), 48–53.

Mevarech, Z. R. & Stern, E. (1997). Interaction between knowledge and contexts on understanding abstract mathematical concepts. Journal of Experimental Child Psychology, 65(1), 68–95.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.

National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: Author.

Peker, M., & Halat, E. (2009). Teaching anxiety and the mathematical representations developed through WebQuest and spreadsheet activities. Journal of Applied Sciences, 9(7), 1301-1308.

Saenz, C. (2009). The role of contextual, conceptual and procedural knowledge in activating mathematical competencies (PISA). Educational Studies in Mathematics. 71, 123-143.

Vappula, H. & Clausen-May, T. (2006). Context in maths test questions: does it make a difference? Research in Mathematics Education, 8(1), 99–115.

Watanabe, R. & Ischinger, B. (2009). Learning Mathematics for Life: A Perspective from PISA. Organisation for Economic Co-operation and Development. Available online: http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2003/44203966.pdf.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.