Çevre Okuryazarlığının Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi / Creative Drama Methods' Effect on Gaining the Environmental Literacy

İren Özgün NALÇACI, Murtaza AYKAÇ
3.221 563

Öz


Çalışma, çevre okuryazarlığının kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın veri toplama kısmında nitel ve nicel verilerin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel kısım için ön test-son test tek gruplu desen tercih edilmiştir. Nitel kısım ise öğrencilerin yaratıcı dramaya ilişkin görüşlerinin alındığı bir olgubilim çalışmasıdır. Nicel veri toplama aşamasında Erdoğan, 2009 tarafından geliştirilmiş geçerlilik ve güvenilirlikleri test edilmiş Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimler Ölçeği -4'lü likert 14 madde- ile Çevreye Yönelik Sorumlu Davranış Ölçeği -26 madde- kullanılmıştır. Araştırmada nitel veriler Çevre Okuryazarlığı Ölçeği ve Yaratıcı Dramaya İlişkin Öğrenci Görüşleri ölçekleri ile mülakat yolu ile toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda çevre okuryazarlığı oturumlarının öğrencilerin çevreye yönelik duyuşsal eğilimlerini etkilemezken, çevreye yönelik sorumlu davranışlarını olumlu yönde etkilediği –artırdığı- sonucuna ulaşılmıştır. 


Tam metin:

PDF