2002-2015 Yılları Arasında Yayımlanan Fizik Eğitimi Makalelerinin İncelenmesi / The Investigation of Physics Education Articles Published Between the Years 2002 and 2015

Hacı Mustafa ÇAKMAK
2.853 353

Öz


Bu çalışmanın amacı fizik eğitimi alanında 2002-2015 yılları arasında yayımlanan makaleleri çeşitli açılardan incelemektir. Çalışma tarama modelinde ve doküman incelemesine dayalı bir araştırmadır. Çalışma ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında  erişilebilen fizik eğitim-öğretimine yönelik 2002-2015 yılında gerçekleştirilen araştırmaları kapsamaktadır. Gerçekleştirilen taramada, internet erişimli olmak üzere toplam 148 derginin tüm yayınlanmış sayıları incelenmiştir. Verileri çözümlemek için betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarının sunulmasında frekans ve yüzdeler içeren tablo ve grafiklerden faydalanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarında örneklem sayısı bakımından makalelerin büyük çoğunluğunun 1-150 kişi arasında olduğu, büyük bir kısmının iki yazarlı olduğu, yine büyük bir bölümünün lise ve üniversite öğrencileri üzerinde yapıldığı görülmüştür. Ayrıca en çok kullanılan anahtar kelimelerin fizik, fizik eğitimi ve tutum olduğu belirlenmiştir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akdeniz, A. R., Karamustafaoğlu, O. ve Keser, Ö. F. (2000). Fizik eğitim-öğretiminde güncel araştırma alanları, IV. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, s: 259-266.

Ayas, A., Çepni, S. ve Akdeniz, A. R. (1993). Development of the Turkish secondary science curriculum. Science Education, 77(4), 433-440.

Chang, Y., Chang, C., & Tseng, Y. (2010). Trends of science education research: An automatic content analysis. Journal of Science and Educational Technology, 19, 315-331.

Cohen, L. & Manıion, L. (1990). Research methods in education (Third Edition) London: Routledge.

DeBoer, G.E. (2000). Scientific literacy: Another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science education reform. Journal of Research in Science Teaching, 37, 582-601.

Güven, E. (2014). Fen Eğitimi Alanındaki Türkçe Yayımlanmış Nitel Makalelerin İncelenmesi. Journal of European Education, 4(1).

Kanlı, U., Gülçiçek, Ç., Göksu, V., Önder, N., & Oktay, Ö. (2014). Ulusal fen bilimleri ve matematik eğitimi kongrelerindeki fizik eğitimi çalışmalarının içerik analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2).

Lee, M., Wu, Y., & Tsai, C. (2009). Research trends in science education from 2003 to 2007: Acontent analysis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 31(15), 1999-2020.

McDermott, L. C. & Redısh E. F. (1999). Resource letter PER-1: physics education research, The American Journal of Physics, Vol 67 (9), 755-764.

Okçu, B. (2011). İlköğretim 2.kademe öğrencilerinin modsal betimlemeleri algılayabilme ve kullanabilme yeterliliklerini ölçebilmek amacıyla ölçek geliştirme ve bu ölçek ile öğrencilerin modsal betimlemelere dair düzeylerini belirleme, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Önder, N., Oktay, Ö., Eraslan, F., Gülçiçek, Ç., Göksu, V., Kanlı, U., Eryılmaz, A. & Güneş, B. (2013). 2004-2011 Yılları Arasında Türk Fen Eğitimi Dergisinde Yayınlanan Fizik Eğitimi Çalışmalarının İçerik Analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(4), 151-163.

Özel, M. (2004). Başarılı bir fizik eğitimi için stratejiler, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (16):79-88

Sözbilir, M., Kutu, H., Yasar, M. D. & Arpacık, Ö. (2010a). Türk fen eğitimi araştırmalarında genel eğilimler: Bir içerik analizi çalışması. IX. National Science and Mathematics Education Congress Abstract Book (123), İzmir: Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education.

Sözbilir, M., Kutu, H., Yasar, M. D. & Arpacık, Ö. (2010b). Dünyada ve Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarında genel eğilimler. IX. National Science and Mathematics Education Congress Abstract Book (123), İzmir: Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education

Topsakal, U., Çalık, M., & Çavuş, R. (2012). What trends do Turkish biology education studies indicate?. International Journal of Environmental & Science Education, 7(4), 639-649.

Tsai, C., & Wen, M. L. (2005). Research and trends in science education from 1998 to 2002: a content analysis of publication in selected journals. International Journal of Science Education, 27(1), 3–14.