Fen Bilgisi Öğretmenleri, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları ve Maarif Müfettişlerinin Fen Öğretimi ve Öğrenimine Yönelik İnanışlarının Karşılaştırılması / Comparisons of Science Teachers’, Pre-Service Science Teachers’ and Superintendents’ Beliefs Intended fo

Hasan Özgür KAPICI, Hakan AKÇAY
2.701 577

Öz


Bu çalışmada fen bilgisi öğretmenleri, fen bilgisi öğretmen adayları ve maarif müfettişlerinin fen öğretimi ve öğrenimine dair inanışlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 80 maarif müfettişi, 66 fen bilgisi öğretmeni ve fen bilgisi öğretmenliği dördüncü sınıf programında yer alan 78 öğretmen adayından oluşan toplam 224 kişiden oluşturmuştur.  Araştırmada “Fen Öğretimi ve Öğrenimine Dair İnanışlar Anketi” ölçme aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, fen bilgisi öğretmenlerinin maarif müfettişleri ve fen bilgisi öğretmen adaylarına göre fen öğrenme, ders plan ve uygulamaları, öğretmen ve öğrenme ortamı, fen programına dair inanışlarının daha pozitif ve öğrenci merkezli olduğu tespit edilmiştir.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akerson, V. L., Cullen, T. A. ve Hanson, D. L. (2009). Fostering a community of practice through a professional development program to improve elementary teachers’ views of nature of science and teaching practice. Journal of Research in Science Teaching, 46(10), 1090-1113.

Anagün, Ş. S.,Yalçınoğlu, P. ve Ersoy, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi öğretme-öğrenme sürecine ilişkin inançlarının yapılandırmacılık açısından incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 1-16.

Babaoğlan, E. ve Korut, K. (2010). Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi beceri algıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11). 1-19.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. NJ: Prentice Hall.

Blonder, R., Naama, B. ve Jones, M. G. (2014). Teaching self-efficacy of science teachers. R. Evans, J. Luft, C.Czerniak ve C. Pea (Eds.), The role of science teachers’ beliefs in international classrooms (s.3-16). Rotterdam: Sense Publishers.

Bruce, C. D., Esmonde, I., Ross, J., Dookie, L., ve Beatty, R. (2010). The effects of sustained classroom-embedded teacher professional learning on teacher efficacy and related student achievement. Teaching and Teacher Education, 26(8), 1598-1608.

Bryan, L. A., Abell, S. K., & Anderson M. A. (1996). Coaching reflective practice among preservice elementary science teachers. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for the Education of Teachers in Science, Seattle, WA.

Bryan, L. A. (2012). Research on science teacher beliefs. B. J. T. Fraser, K. McRobbie, J. Campbell ve J. Barry (Eds.), Second international handbook of science education (s.477-495). New York: Springer.

Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P., ve Malone, P. S. (2006). Teacher self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students’ academic achievement: A study at the school level. Journal of school Psychology, 44, 473-490.

Denizoğlu, P. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimi öz-yeterlik inanç düzeyleri, öğrenme stilleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

Döş, İ. (2005). İlköğretim düzeyinde kullanılan öğretmen teftiş formunun yeterlik düzeyine ilişkin denetçi, yönetici ve sınıf öğretmeni algıları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Duru, M. K., Turgut, H. ve Akçay, H. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğrenimi ve öğretimine yönelik inanışları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 127-144.

Feyzioğlu, E. Y., Feyzioğlu, B. ve Küçükçıngı A. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik zihinsel modelleri, öz yeterlik inançları ve öğrenme yaklaşımları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 404-423.

Finson, K. D., Pederson, J. & Thomas, J. (2006). Comparing science teaching styles to students’ perceptions of scientists. School Science and Mathematics, 106(1), 8- 15.

Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. ve Tärneberg, R. (2008). Prospective teachers’ initial conceptions about pupils’ understanding of science and mathematics. European Journal of Teacher Education, 31(3), 257-278.

Hancock, E. S. ve Gallard, A. J. (2004). Preservice science teachers’ beliefs about teaching and learning: The influence of K-12 field experiences. Journal of Science Teacher Education, 15(4), 281-291.

Harper, N. W. & Daane, C. J. (1998). Causes and reductions of math anxiety in pre-service elementary teachers. Action in Teacher Education, 19, 29–38.

Hasweh, M. Z. (1996). Effects of science teachers’ epistemological beliefs in teaching. Journal of Research in Science Teaching, 33(1), 47-64.

Hewson, P. W., Tabachnick, B. R., Zeichner, K. M. ve Lemberger, J. (1999). Educating prospective teachers of biology: Findings, limitations, and recommendations. Science Education, 83(3), 373-384.

Karacan, F. ve Ağaoğlu, E. (2004). Öğretim etkinliklerine ilişkin müfettiş ve öğretmenlerin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 29(131), 14-23.

Karakuş, F. ve Akbulut, Ö. E. (2009). Ortaöğretim matematik öğretmenliği programının öğretmen adaylarının matematiğe karşı öz yeterlik algılarına etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2), 110-129.

Kaya, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının fen öğretimi dersine bağlı olarak değişimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 55-69.

Levitt, K. E. (2002). An analysis of elementary teachers’ beliefs regarding the teaching and learning of science. Science Education, 86(1), 1-22.

Loucks-Horsley, S., Hewson, P. W., Love, N., & Stiles, K. E. (1998). Designing professional development for teachers of science and mathematics. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Lumpe, A. T., Haney, J. J. ve Czerniak, C. M. (2000). Assessing teachers’ beliefs about their science teaching context. Journal of Research in Science Teaching, 37(3), 275-292.

Mellado, V. (1998). The classroom practice of preservice teachers and their conceptions of teaching and learning science. Science Education, 82(2), 197-214.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). Fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72, 17.02.2016.

National Research Council (NRC). (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press.

Northfield, J. (1998). Teacher educators and the practice of science teacher education. In B. J. Fraser ve K. G. Tobin (Ed.), International handbook of science education (s. 695-706). London: Kluwer Academic Publisher.

Ozder, H. (2011). Self-efficacy beliefs of novice teachers and their performance in the classroom. Australian Journal of Teacher Education, 36(5), 1-15.

Önen, F. ve Öztuna, A. (2006). Fen bilgisi ve matematik öğretmenlerinin öz yeterlik duygusunun belirlenmesi. Edu7, 1(1), 1-11.

Özkan, Ö., Tekkaya, C. ve Çakıroğlu, J. (2002). Fen bilgisi aday öğretmenlerin fen kavramlarını anlama düzeyleri, fen öğrenimine yönelik tutum ve öz yeterlik inançları, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.

Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62, 307-332.

Palmer, D. (2006). Sources of self-efficacy in a science methods course for primary teacher education students. Research in Science Education, 36, 337-353.

Posnanski, T. J. (2002). Professional development programs for elementary science teachers: An analysis of teacher self-efficacy beliefs and a professional development model. Journal of Science Teacher Education, 13, 189-220.

Roehrig, G. H. ve Kruse, R. A. (2005). The role of teachers’ beliefs and knowledge in the adoption of a reform-based curriculum. School Science and Mathematics, 105(8), 412-422.

Rokeach, M. (1972). Beliefs, attitudes and values: A theory of organization and change. San Francisco: Jossy-Bass.

Sampson, V. ve Benton, A. (2006). Development and validation of the beliefs about reformed science teaching and learning (BARSTL) questionnaire. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for Science Teacher Education (ASTE), Portland, OR.

Savasci-Acikalin, F. (2009). Teacher beliefs and practice in science education. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 10(1), 1-14.

Simmons, P. E., Emory, A., Carter, T., Coker, T., Finnegan, B., Crockett, D., Richardson, L., Yager, R., Craven, J., Tillotson, J., Brunkhorst, H., Twiest, M., Hossain, K., Gallagher, J., Duggan-Haas, D., Parker, J., Cajas, F., Alshannag, Q., McGlamery, S., Krockover, J., Adams, P., Spector, B., LaPorta, T., James, B., Rearden, K. ve Labuda, K. (1999). Beginning teachers: Beliefs and classroom actions. Journal of Research in Science Teaching, 36(8), 930-954.

Smolleck, L. A. ve Mongan, A. m. (2011). Changes in preservice teachers’ self-efficacy: From science methods to student teaching. Journal of Educational and Developmental Psychology, 1, 133-145.

Thomas, J. A. (2003). Reforming elementary science teacher preparation: what about extant teaching beliefs? School Science and Mathematics, 103(7), 312-319.

Tobin, K. (1993). Referents for making sense of science teaching. International Journal of Science Education, 15, 241-254.

Tobin, K., Tippins, D. J. ve Gallard, A. J. (1994). Research on instructional strategies for teaching science. In D. L. Gabel (Ed.), Handbook of research on science teaching and learning (s. 55-64). New York: Macmillan.

Tsai, C. C. (2002). Nested epistemologies: Science teachers’ beliefs of teaching, learning and science. International Journal of Science Education, 24(8), 771-783.

Ünal, A. ve Gürsel, M. (2007). İlköğretim denetçilerinin öğrenen organizasyon yaklaşımı açısından değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 463-483.

van Uden, J. M., Ritzen, H. ve Pieters, J. M. (2013). I think I can engage my students. Teachers’ perceptions of student engagement and their beliefs about being a teacher. Teaching and Teacher Education, 32, 43-54.

Yager, R.E. (2001). Science-technology-society and education: A focus on learning and how persons know. In S.H. Cutcliffe & C. Mitcham (Ed.), Vision of STS: Counter points in science, technology and society studies (pp. 81-98). Albany, NY: State University of New York Press.

Yıldırım, A., Ünal, A. ve Çelik, M. (2011). Öğretmen kavramına ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş algılarının analizi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 92-109.

Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25, 82-91.