Ortaokul Sosyal Bilgiler ve Lise Tarih Ders Kitaplarında Hindistan’da Kurulan Türk Devletlerinin İşlenişi / Processing of the Turkish States Founded in India in Social Studies Books of Secondary Schools and History Books of High Schools

Servet HALİ
2.710 495

Öz


Hindistan atalarımızın uzun süre hâkimiyet kurduğu önemli bir bölgedir. Bu çalışmada orta öğretim ve lise ders kitaplarında Hindistan’da kurulan Türk Devletleri hakkında ders araç gereçleri incelenmesi yapılmıştır. Ayrıca bu devletlerin Türk kültür ve medeniyetine katkıları araştırılmıştır. Araştırmanın amacı Hindistan’da kurulan Türk devletleri hakkında ders kitaplarındaki işlenişini içerik analizinin yapılarak durum tespiti yapabilmektir.    Araştırmaya kaynak teşkil eden ders kitaplarının seçimi random yöntemiyle yapılmıştır. Günümüze kadar okutulan ders kitaplarından toplam 24 kitap incelemeye alınmıştır. İçerik analizi yapılarak verilerin analizi yapılmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmanın sonuçları göstermiştir ki Hindistan’da kurulan devletler ile ilgili ders kitaplarımızda konunun işlenişi ve içeriği bakımından yetersizlik söz konusudur.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Aka, İsmail. “Timur ve Devleti “ TTK. Ank. 1991

Akün, Ö.Faruk. “Babürname” D.V.İ.A C:4

Arat,Rahmeti.“Türk Lehçeve Şiveleri” Türk Dünyası El Kitabı C.2 T.K.A.E.Yay. Ank. 1992

Atlaslı Uygarlık Ansiklopedisi

Beksaç,Engin.” Hind-İslam Sanatı” D.V.İ.A. C.18:s.101

Banarlı, Nihat Sami. “Babür – Babürname” Resimli Türk Edebiyat C:I İst.1983

Bayur, Y.Hikmet. “Hindistan Tarihi” C.I-II TTK Ank. 1987

Bayur,Y.Hikmet. “Orta Çağda Türkler ve Hindistan” TTK Kongresi C.II. Ank. 1984

Benedek, Peri. “Babür İmp. Türkçe” Türkler Ans. C.8:

Bıyıktay, Halis. ” Hindistan Türk İmparatorlukları” TTK Ank. 1989

Biruni” D.V.İ.A. C.6 s.213

Bulut, S.(2008).İlköğretim Ders Kitaplarının Görsel Boyut Ve İçerik Tutarlılığı Açısından İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Cemaloğlu, N. (2003). Öğretimde Ders Kitaplarını Yeri ve Önemi. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Cöhce, Selim. “Hindistan’da Kurulan Türk Devletleri” Türkler Ans. C.8:

Çakmak, M. Ali. Türkler Ans. C. 4: s.904-915

D.G.B.İ.T. “Osmanlılar” C. 10 Çağ yay. İst. 1992

Durak, Neslihan.” Hindistan’a Kuzeyden Yapılan Seferler” ASAM Ank.2000

Genç, Reşat. “ Kaşgarlı Mahmut’a Göre XIX.yy Türk Dünyası” T.K.A.E.Yay Ank 1997

Gökçe,Mümin.“Hindistan’da Kurulan Türk Devletleri” Yayınlanmamış Lisans Tezi Ank.2001

Grenard, F. “Asya’nın Yükselişi ve Düşüşü” İst. 1992

Hartamn, R. “Hindistan’da Türk İmparatorlukları” İ.A. C.5

Kafesoğlu, İbrahim. “ Harezmşahlar Makale”

Kafesoğlu, “Harezmşahlar Devleti Tarihi” TTK Ank. 1992

Keskin, Mustafa. “Hindistan Türklerinin Milli Mücadelede Türkiye’ye Yardımları” Erciyes Üniv. Yay. Kayseri 1991

Konukçu, Enver. “Babürler” T.D.V.İ.A. C.4

Konukçu, Enver. “Gazneliler “ T.D.V.İ.A. C.13

Kortel, Haluk. “Delhi Türk Sultanlıkları” teşkilatı Türkler Ans. C. 8

Köksal, H.(2007). “İlkçağ’da Vatandaşlık Eğitimi Olarak Tarih Öğretimi”, Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:15 No:1: 271-278

Merçil, Erdoğan. “Gazneli Devleti Tarihi” TTK Ank. 1989

Merçil, Erdoğan. “Gazneliler” D.G.B.İ.T C.6 1992

Merçil, Erdoğan. “Gazneli Devleti” D.V.İ.A. C.13

Nizami, K.A. “Hindistan Din” D.V.İ.A. C. 18

Şahin, Muhammet. “ Türk Tarihi ve Kültürü” Gündüz Yayıncılık Ank. 2003

Özaydın, Abdülkerim. “Harezmşahlar Devleti” Türkler Ans. C.4

Özcan, Azmi. ”Osmanlı Hindistan Münasebetleri ” D.V.İ.A . C.18

Özcan, Azmi. ”Hindistan Tarihi ” D.V.İ.A . C.18

Özdemir, Y.(2004) “Postmodernizm Ve Tarih Öğretimi” Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9: 311-322

Palabıyık, Hanefi, “Gazneli Devleti “ Türkler Ans. C. 4

Rasonyi, Laszlo. “Tarihte Türklük “ T.K.A.E.Yay. Ank. 1993

Taneri, Aydın. “ Harezmşahlar” D.V.İ.A. C.16

Uluçay, Çağatay. “ İlk Müslüman Türk Devletleri” İst. 1965.

Uzunçarşılı, İ. Hakkı. “Osmanlı Tarihi” C.II TTK Ank. 1995