Ergenlerde Utangaçlık, Kendini Gizleme ve Sosyal Medya Tutumları İlişkisi / The Relationship Between Shyness, Self Concealing and Social Media Attitudes in Adolescents

Binaz BOZKUR, Mehmet GÜNDOĞDU
4.538 746

Öz


Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin utangaçlık ve kendini gizleme düzeylerinin sosyal medyaya yönelik tutumlarına ve sosyal medyada sahte hesap kullanma ve sosyal medyada kendini farklı yansıtma değişkenlerine göre incelenmesidir. Araştırmaya 241 (128 kız, 113 erkek) lise öğrencisi katılmıştır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak Utangaçlık Ölçeği, Kendini Gizleme eğilimi Ölçeği, Sosyal Medya tutumları Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada utangaçlık ve kendini gizleme eğilimi puanları ile öğrencilerin sosyal medyaya yönelik tutumların alt boyutları olan sosyal yetkinlik ve sosyal izolasyon boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve sosyal medyaya yönelik tutumlardan sosyal yetkinlik ve sosyal izolasyonun utangaçlık ve kendini gizleme puanlarını anlamlı düzeyde yordadığı gözlenmiştir. Çalışma grubunun % 28’inin sahte hesap kullandığı, % 20, 7’sinin bazen ve % 3,7’sinin ise sürekli olarak kendini farklı yansıtan paylaşımlar yaptığı saptanmıştır. Araştırmada ayrıca sosyal medyada sahte hesap kullanan ve kendini sosyal medya ortamlarında olduğundan farklı yansıtan ergenlerin utangaçlık ve kendini saklama puanlarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bulguları ilgili literatür ışığında incelenmiş ve tartışılmıştır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Armağan, A. (2013). Kimlik Yapılarında Değişim ve Sanallaşan Kimlik Sunumları: Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma. Akademik Bakış Dergisi. Sayı:37 s.1-20

Bachrach, Y., Kosinski, M., Graepel, T., Kohli, P., & Stillwell, D. (2012). Personality and patterns of Facebook usage. Proceedings of the 3rd Annual ACM Web Science Conference on - WebSci ’12, 24–32. http://doi.org/10.1145/2380718.2380722

Baker, L., & Oswald, D. (2010). Shyness and Online Social Networking Services. Journal of Social and Personal Relationships, 27(7), 873–889.

Burke, M.; Kraut, R.; Marlow, C. (2011). Social Capital On Facebook: Differentiating Uses And Users; Proceedings Of The 2011 Annual Conference On Human Factors In Computing Systems; Vancouver, BC, Canada; ACM; s. 571-580.

Büyükşener, E. (2009). Türkiye’de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış. İnet tr’09 - XIV. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri 12-13 Aralık 2009 Bilgi Üniversitesi, İstanbul. http://inettr.org.tr adresinden 18.12.2013 tarihinde erişildi.

Chan, M. (2011). Shyness, Sociability, And The Role Of Media Synchronicity In The Use Of Computer-Mediated Communication For İnterpersonal Communication Asian Journal of Social Psychology Sayı:14 s. 84–90.

Deniz, M. (2010). Ergenlerde sır saklamanın duygusal ve gelişimsel değişkenler açısından incelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ekşi, H., Erden, N., Erdoğan, F. H., ve Yılmaz, E. (2013). Ergenlerin Kimlik Oluşumunun Facebook Üzerinden İncelenmesi : Nitel Araştırma Örneği Examination of Identity Formation in Adolescents Through on Facebook : Example of Qualitative, 295–313.

Güngör, A. (2001). Utangaçlık Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2 (15). s. 17-22

Hazar, M. (2011) Sosyal Medya Bağımlılığı-Bir Alan Çalışması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. Bahar 2011, Sayı:32. s. 151- 175

Karaduman, S. (2010). Modernizmden Postmodernizme Kimliğin Yapısal Dönüşümü. Journal of Yasar University 2010 17(5) 2886‐2899

Koydemir, S. (2010). İnternette Kaybolan Utangaçlık. Bilim ve Teknik Dergisi. Ekim, 2010. s. 62 - 65

Krombholz, K., Merkl, D., & Weippl, E. (2012). Fake identities in social media: A case study on the sustainability of the Facebook business model. Journal of Service Science Research, 4(2), 175–212. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1007/s12927-012-0008-z

Quercia, DB Las Casas, JP Pesce, D Stillwell, M Kosinski, V Almeida, Crowcroft, J. (2012) Facebook and Privacy: The Balancing Act of Personality, Gender, and Relationship Currency. Proceedings of the Sixth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. s. 306 -313

Li, C., Shi, X., & Dang, J. (2014). Online communication and subjective well-being in Chinese college students: The mediating role of shyness and social self-efficacy. Computers in Human Behavior, 34, 89–95.

Magsamen-Conrad, K.(2014), Billotte Verhoff, C., & Greene, K. (2014, Online First). Technology Addiction’s Contribution To Mental Wellbeing: The Positive Effect Of Online Social Capital. Computers In Human Behavior, 40, 23-30.

Orr, E. S., Sisic, M., Ross, C., Simmering, M. G., Arseneault, J. M., & Orr, R. R. (2009). The influence of shyness on the use of Facebook in an undergraduate sample. Cyberpsychology & Behavior : The Impact of the Internet, Multimedia and Virtual Reality on Behavior and Society, 12(3), 337–340.

Otrar, M. Ve Argın, F.S. (2014). Ergenlerin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarının Çok Boyutlu İncelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama. 5 (10) Güz 2014, 3-22

Ögel, K. (2012). İnternet bağımlılığı, internetin psikolojisini anlamak ve bağımlılıkla başa çıkmak. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Öztürk, E., & Özmen, S. K. (2011). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanım Davranışlarının, Kişilik Tipi, Utangaçlık ve Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1785-1808.

Ryan, T., & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behavior, 27(5), 1658-1664.

Sancak - Aydın, G. S., Muyan, M., & Demir, A. (2013). The Investigation Of Facebook Usage Purposes And Shyness, Loneliness. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 93, 737–741.

Sheldon, P. (2013). Voices That Cannot Be Heard: Can Shyness Explain How We Communicate On Facebook Versus Face-To-Face? Computers In Human Behavior, 29(4), 1402–1407.

Terzi, Ş., Güngör, H.C. ve Erdayı, G. S. (2010). Kendini Saklama Ölçeği’nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 8(3), 645-660

Timisi, N. (2003), Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Ankara: Dost Kitabevi

Vural - Akıncı, Z. B. ve Bat, M. (2010) Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yasar University 20(5) 3348‐3382