İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Savaş ve Barış Kavramlarına Yönelik Metaforik Algıları / Analysis of the War and Peace Concept Through the Perspectives of Elementary School Students Via Metaphors

Fikriye KANATLI, Sinan SCHREGLMANN
3.499 1.558

Öz


Bu araştırmada ilk ve ortaokul öğrencilerinin savaş ve barış kavramlarına ilişkin algıları metaforlar aracılığı ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Hatay il merkezinde öğrenim görmekte olan ve basit rastlantısal örnekleme yöntemi ile seçilmiş 55 erkek (%43), 73 kız (%57) olmak üzere toplam 128 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Bu öğrencilerin savaş ve barış kavramı ile ilgili zihinlerindeki metaforları belirlemek amacıyla kendilerine sorulmak üzere üzerinde  “Savaş .......... gibidir, çünkü .........” ve "Barış .......... gibidir, çünkü ........." yazan formlar hazırlanıp, formda yer alan bu boşlukları bir ders süresince hissettikleri gibi doldurmaları istenmiştir. Nitel araştırma ile desenlenen bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada verilerinin analizinde SPSS 20,0 programından yararlanılmış ve frekans, yüzde vb. betimsel istatistikler araştırmanın amacına paralel olarak sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, Katılımcıların savaş ve barışı somut olay olarak algılamadıkları, soyut kavramlara daha fazla yer verdikleri, öğrencilerin savaş kavramını duygusal metaforlarla ifade etmek yerine, dini semboller kullanarak ifade etmeyi tercih ettikleri görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin, öğrencilerin zihinlerinde oluşturdukları kavramları daha rahat anlayabilmeleri için özellikle savaş/barış/savaş ve barış kavramlarını içeren metafor analizlerine daha fazla incelenmesi gerektiği önerilebilir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Aktaş, Ö. & Safran M. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin savaş ve barış kavramı ile ilgili düşüncelerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8(8), 1587-1619.

Aybek, B. (2006). Konu ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimi ve düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Baker, P. J. (1991). Mindful engagement: metaphors for school improvement, The Education Digest, 12, 32-35.

Barak, L. (1991). Implementation of a mandated senior high global curriculum in the Colchester-East Hants District of Nova Scotia. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Saint Mary University, Halifax.

Bayat, M. (1985). Harp ve sulh, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 5(1), 66-73.

Berberoğlu, E. (2015). Sosyal bilimlerde tarihsel empati ve bakış açısı kazanma, Turkish History Education Journal, 4(1), 216-226.

Botha, E. (2009). Why metaphor matters in education, South African Journal of Education, 5, 431-444.

Calleja, J. (1994). Alternative trends to peace-building, Msida: Gutenberg Press.

Cerit, Y. (2006). School metaphors: the views of the students, teachers and administrators, Eğitim Bilimleri Teori ve Uygulama, 12, 3-13.

Coşkuner, E. (2008). Barış eğitimi programının öğrenci üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Crick, B. (1998). Education for citizenship and the teaching of democracy in schools: final report of the advisory committee on citizenship, http://www.qcda.gov.uk/6123_crick_report_1998.pdf, (Erişim Tarihi: 11.02.2014).

Daver, B. (1992). Savaş ve barış üzerine, Atatürk Yolu Dergisi, 3(10), 181-186.

Demir, S. (2011). Türkiye'de barış eğitimine bakış: tanımlar, zorluklar, öneriler: nitel inceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 4. 1739–1745.

Doğan, D. (2013). Öğretmen adaylarının perspektifinden okul kavramının metaforlarla analizi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(3), 361-382.

Eaglestone, R. (2009). Metaphors and figures of speech (Cilt 1), Canada: Taylor&Francis.

Eder, K. (2009). Metaphor and cultur, Germany: Grin Verlag.

Eryılmaz, A. (2009). Barışa yönelik tutumların özsaygı ve cinsiyet değişkenleriyle incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12. 23-31.

Gündüz, M. & Gündüz, F. (2002). Yurttaşlık bilinci, Ankara: Anı Yayıncılık.

Güven, S. & Güven, B. (2009). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde metafor oluşturma becerilerine ilişkin nicel bir araştırma, Kastamonu Eğitim Dergisi, 31, 503-512.

Harris, I. M., Morrison, M. L. (2003). Peace education (2nd ed.). Jefferson, NC: McFarlandHenig, Jeffrey ( 1994). Rethinking School choice: limits of the market metaphor, UK: Princeton University Press.

Kan, Ç. (2009). Sosyal bilgiler eğitiminde küresel vatandaşlık, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 25-30.

Karaman Kepenkçi, Y. (2010). Üniversite öğrencilerinin ulusal ve uluslararası barışa ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43, 27-49.

Kaya, A. (2003). Uluslararası ilişkilerde sınır tanımayan sorunlar-göç, yurttaşlık, insan hakları, toplumsal cinsiyet, küresel adalet ve güvenlik, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Kepenekçi, Y. (2000). İnsan hakları eğitimi, Ankara: Kozan Ofset.

Lynch, J. (1993). Education for citizenship in a multicultural society, London: Cassell Pub.

MEB, (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 6-7. sınıflar öğretim programı ve kılavuz (Taslak Basım), Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Merryfield, M. & Subedi, B. (2001). The social studies curriculum. Wayne Ross (Ed.), Decolonizing the mind for world-centered global education, NY: State University Of Newyork Press.

Morgan, G. (1980). Paradigms, metaphors, and puzzle solving in organizational analysis, Administrative Science Quarterly, 12, 605-622.

Oflaz, G. (2011). İlköğretim öğrencilerinin "matematik" ve "matematik öğretmeni" kavramlarına ilişkin metaforik algıları, Ankara: Siyasal Kitapevi.

Ortony, A. (2002). Metaphor and thought, Cambridge: Cambridge University Press.

Osler, A. & Starkey, H. (2005). Changing citizenship-democracy and inclusion in education, Newport: Open University Press.

Özdemir, M. (2012). Lise öğrencilerinin metaforik okul algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 33, 213-224.

Radman, Z. (1997). Metaphors: figures of the minds, Netherlands: Kluwer Akademic.

Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 459-496.

Serter, N. (1997). 21. Yüzyıla doğru insan merkezli eğitim, İstanbul: Kayhan Matbaası.

Şevki, A.(2009). Edebiyat ve yorum, Ankara: Havuz Yayınları.

Tezcan, M. (2002). Postmodern ve küresel toplumda eğitim, Ankara: Anı Yayıncılık.

Tolstoy, L. N. (2015). Savaş ve barış (2 Cilt), İstanbul: İletişim Yayıncılık.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.