Mesleğe Yeni Başlayan Öğretmenlerin Eğitim Fakültelerinde Almış Oldukları Öğretmenlik Eğitimine İlişkin Görüşleri / The Opinions of Beginning Teachers on Education and Training They Had at Faculties of Education

Ahmet BOZAK, Talip ÖZDEMİR, Durmuş SERASLAN
3.030 1.110

Öz


    

Özet

 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının üniversitelerde almış oldukları öğretmenlik eğitimine ilişkin görüşlerininin neler olduğunu,; üniversitelerde ne tür bir öğretmenlik eğitimi almak istediklerini belirlemek ve öğretmen adaylarının üniversitelerde verilen öğretmenlik eğitiminin daha başarılı olabilmesi için önerilerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu çalışmada  nitel bir araştırma yöntemi izlenmiş olup, veri toplama sürecinde yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Şanlıurfa İli’nde 2012 yılında göreve başlamış 60 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonuçları; eğitim fakültelerinin öğretmenlere akademik açıdan iyi bir eğitim verdiği ancak öğretmenlik mesleğine hazırlama konusunda yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler; öğrencilerle daha çok vakit geçirebilecekleri uygulamaya dönük bir eğitim almak istediklerini, eğitim fakültelerinde ders veren öğretim elemanlarının öğretmenliği bilen, tanıyan ve kendini iyi yetiştirmiş kişilerden olması gerektiğini ve staj süresinin uzatılması gerektiği,  eğitimlerini olumsuz etkilediğini düşündükleri KPS sınavının kaldırılması gerektiği yönünde önerilerde bulunmuşlardır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akyüz, Y., “Mesleki ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştirme”, Cumhuriyet’in Yetmişbeşinci Yılında Öğretmen Yetiştirme, Ankara, 1999, s.34.

Erden, M. (2007). Eğitim bilimlerine giriş. Arkadaş Yayınevi, Ankara.

Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri, Kayseri Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Dergisi, Sayı: 19, Yıl: 2005/2 (207-237).

Göçebe, H. (2010). MEB merkezi hizmetiçi eğitim kurslarının etkinliği ve yönetim becerilerine katkıları,Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ingersoll, R.M. and Merrill, E. (2011). The status of teaching as a profession. In J. Ballantine and J. Spade (Eds.), Schools and Society: A Sociological Approach to Education, (pp. 185-189) 4th Ed. CA: Pine Forge Press/Sage Publications

Kaya, Y. K. (1984). İnsan Yetiştirme Düzenimiz: Politika/Eğitim/Kalkınma. Geliştirişmiş 4. Baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Döner Sermaye İşletmesi.

Kahramanoğlu, R. (2010). Eğitim fakültelerinde okutulmakta olan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Sağlam, M. (2006). A.B.Ülkelerinde eğitim basamakları arasında öğrenci akışının düzenlenmesi, A.B Vizyonu, Türkiye’de Eğitim ve Özel Okullar Sempozyumu, İstanbul: Neta M

Sözer, E.(1991) Türk Üniversitelerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Öğretmenlik Davranışlarını Kazandırma Yönünden Etkililiği, Eskişehir.

Uçan, A. (2001). “Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğine Genel Bakış”, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimde Kalite Paneli, Ankara.

Yıldırm, İ. (2001). “Kaliteli Öğretmen Yetiştirme ve Hizmetiçi Eğitimin Yeri” Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimde Kalite Paneli, Ankara.

Wagner, T. (2008). The global achievement gap: Why even our best schools don’t teach the new survival skills our children need–and what we can do about ıt. New York: Basic Books.