Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi / Examination of Teachers’ Lifelong Learning Tendencies

Muamber YILMAZ
3.375 702

Öz


  Özet

 

Yaşam boyu öğrenme, bireyin hayatı boyunca sürekli öğrenme eğilimleri içerisinde olması olarak ifade edilebilir.  Öğretmenler, toplum yaşamına yön veren bireyler olarak düşünüldüğünde,  öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerine sahip olmaları önem arz etmektedir. Bu kapsamda, araştırmanın amacı, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini incelemektir. Araştırmanın evrenini 2014-2015 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler oluştururken,  örneklemini ise bu okullardan yansız küme örneklemi yoluyla seçilen 73 öğretmen oluşturmaktadır. Nicel yaklaşımı esas alan bu çalışma, betimsel bir çalışmadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve Yaman (2014) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği tespit edilmiş ve Cronbach Alpha katsayısı 0.94 olarak bulunmuştur. Araştırmada istatistiksel tekniklerden, bağımsız örneklemler t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way Anova) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin, cinsiyete, öğrenim düzeyine, mezun olunan fakülteye ve görev yapılan okul türüne göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı, mesleki kıdeme göre ise anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla Scheffe Testi yapılmıştır. Scheffe Testi sonucuna göre mesleki kıdemi 11-15 yıl ile 20 yıldan yukarı olan öğretmenler arasında anlamlı farklılık olduğu ve bu farklılığın da mesleki kıdemi 20 yıldan yukarı olan öğretmenler lehine olduğu görülmüştür.


Tam metin:

PDF