Göreve Yeni Başlayan Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Zorluklar / The Challenges Facing Beginning Middle School Mathematics Teachers

H. Bahadır YANIK, Osman BAĞDAT, Özlem GELİCİ, Mehtap TAŞTEPE
3.306 2.793

Öz


Bu çalışmanın amacı göreve yeni başlayan ortaokul matematik öğretmenlerinin karşılaştıkları zorlukları belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş ve temel veri toplama aracı olarak görüşmelerden yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapmakta olan 13 farklı üniversiteden mezun olmuş, toplam 23 ortaokul matematik öğretmeni ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme verileri tematik analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma bulguları göreve yeni başlayan öğretmenlerin sınıf ve zaman yönetiminde, öğrencilere rehberlik yapmada, velilerle ilişkilerde ve okullarda yürütülen evrak işleri gibi konularda sorunlar yaşadıklarını göstermiştir. Ayrıca, öğretmenlerin bazı matematik konularını ve seçmeli dersleri etkili bir şekilde anlatmada, öğrenci merkezli yöntem ve teknikleri uygulayabilmede ve farklı seviyelerdeki öğrencilere ders anlatmada zorlandıkları belirlenmiştir. Bunun yanında, teknolojiyi matematik eğitimine entegre etmede, alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının kullanmada ve değerlendirmede, materyal hazırlamada ve beşinci sınıf öğrencilerine ders anlatmada öğretmenlerin çeşitli sorunlar yaşadıkları saptanmıştır.  


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akıncı, B., Uzun, N. ve Kışoğlu, M. (2015). Fen Bilimleri öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları problemler ve fen öğretiminde yaşadıkları zorluklar. International Journal of Human Sciences, 12(1), 1189-1215.

Babad, E. (2009). The Social Psychology of the Classroom. New York: Routledge.

Berkant, H. G. ve Gençoğlu, S. Ş. (2015). Farklı lise türlerinde çalışan matematik öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 194-217.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.

Büyükgöze-Kavas, A. ve Bugay, A. (2009). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerinde gördükleri eksiklikler ve çözüm önerileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 13-21.

Çekirdekçi, S. ve Toptaş, V. (2011). Sınıf öğretmenlerinin matematik (4. ve 5.sınıf) dersinde öğretim materyalleri kullanımını engelleyen unsurlarla ilgili görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 137-149.

Çoban, F. N. ve Erdoğan, A. (2013). Ortaokul öğretmenlerinin matematik uygulamaları dersinde karşılaştıkları sorunlar. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(3), 242-258.

Demirbulak, D. (2000). Veli-öğretmen görüşmeleri ile ilgili bir çalışma. Millî Eğitim Dergisi, 146, 53-55.

Duran, E., Sezgin, F. ve Çoban, O. (2011). Aday sınıf öğretmenlerinin uyum ve sosyalleşme sürecinin incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 465-478.

EARGED (2008). İlköğretim okullarında görev yapan matematik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları. Ankara: MEB.

Eraslan, A. (2008). Fakülte-okul işbirliği programı: Matematik öğretmeni adaylarının okul uygulama dersi üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95-105.

Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 207-221.

Fantilli, R. D., & McDougall, D. E. (2009). A study of novice teachers: challenges and supports in the first years. Teaching and Teacher Education, 25(6), 814-825.

Geçer, A. ve Özel, R. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde yaşadıkları sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 2237-2261.

Güçlü, N. (2004). Öğretmenlik mesleğine başlarken yeni öğretmenlerin örgütsel sosyalleşmeleri (Ed.: S.Ş. Erçetin), İlk Günden Başöğretmenliğe. (15-36). Ankara: Asil Yayıncılık.

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2012). Okullarda kültür ve iklim. (Çev. Ed.: S. Turan), Eğitim yönetimi teori, araştırma ve uygulama. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, s. 163-201.

Ingersoll, R.M. (2001). Teacher Turnover, Teacher Shortages, and the Organization of Schools. Seattle: University of Washington, Center for the Study of Teaching and Policy.

Kepenekçi, Y. K. ve Nayır, K. F. (2014). Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-16.

Korkmaz, İ., Saban, A. ve Akbaşlı, S. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 266-277.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Çev.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Patton, M. Q. (2015). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev. Ed.: Mesut Bütün ve Selçuk Beşir Demir), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Saban A. (2000). Hizmet içi eğitimde yeni yaklaşımlar. Milli Eğitim Dergisi, 145, 25-30.

Sarı, M. H. ve Altun, Y. (2015). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 213-226.

Sturges, J. E., & Hanrahan, K. J. (2004). Comparing telephone and face-to-face qualitative interviewing: a research note. Qualitative Research, 4(1), 107-118.

Taneri, P. O. ve Ok, A. (2014). Alandan ve alan dışından öğretmenlik sertifikası ile atanan yeni sınıf öğretmenlerinin sorunları, Eğitim ve Bilim, 39(173), 418-429.

Urban Teacher Collaborative. (2000). The Urban Teacher Challenge: Teacher Demand and Supply in the Great City Schools. Belmont, MA; Recruiting New Teachers.

Yıldırım, M. C. ve Dönmez, B. (2008). Okul -aile işbirliğine ilişkin bir araştırma: İstiklal ilköğretim okulu örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 98-115. http://www.mulkiyedergi.org/esosder (Erişim Tarihi: 22.03.2016)

Zinicola, D., & Cevlin-Sherer, R. (2003). Learning to teach elementary science. Teaching and Learning, 18 (1), 16- 23.