Doğal Çevreye Duyarlılık Değerinin Aktarılmasında Kavram Karikatürleri ile Eğitici Çizgi Romanların Etkililiğinin Karşılaştırılması / A Comparison Between Impact of Concept Cartoons and Impact of Instructional Comics in Teaching Value of Sensation on Natu

Yavuz TOPKAYA
4.256 875

Öz


Bu çalışma, sosyal bilgiler programında yer alan doğal çevreye duyarlık değerinin aktarılmasında kavram karikatürü ile eğitici çizgi romanların etkililiğini karşılaştırmak amacıyla nicel araştırma tekniklerinden ön test-son test kontrol grupsuz yarı deneysel desen kullanılarak yürütülmüştür. Çalışma 2014-2015 yılında Kilis il merkezinde kamuya ait bir ortaokulda öğrenimlerini sürdüren 62 ortaokul 5. sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deney gruplarından birine kavram karikatürleri aracılığıyla, diğer deney grubunda ise eğitici çizgi romanlar aracılığıyla öğretim yapılmıştır. Uygulama iki hafta boyunca devam etmiştir. Uygulama sonunda deney gruplarına son test uygulanarak çalışma sonlandırılmıştır. Verilerin analizinin yapılabilmesi için ANCOVA’dan yararlanılmış ve grupların son test puanları arasında meydana gelen farklılığı belirlemek amacıyla bağımsız gruplar t testinden faydalanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgular neticesinde şu sonuca ulaşılmıştır: Eğitici çizgi romanlarla öğretimin yürütüldüğü deney grubu öğrencilerinin kavram karikatürleriyle öğretimin yürütüldüğü deney grubu öğrencilerine oranla akademik başarılarının daha fazla arttığı yönündedir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akbaba, B. (2003). Tarih öğretiminde fotoğraf kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akbaş, O. (2006). Yeni ilköğretim programlarının değer eğitimi boyutunun incelenmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı, 288-303.

Akçay, H., Feyzioğlu, B., ve Tüysüz, C. (2003). Kimya öğretiminde bilgisayar benzeşimlerinin kullanımının lise öğrencilerinin başarısına ve tutumuna etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3 (1), 7-26.

Akengin, H., ve İbrahimoğlu, Z. (2010). Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 1-19.

Alım, M. (2006). Avrupa birliği üyelik sürecinde Türkiye’de çevre ve ilköğretimde çevre eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 599-616.

Altınışık, S., ve Orhan, F. (2002). Sosyal bilgiler dersinde çoklu ortamın öğrencilerin akademik başarı ve derse karşı tutumlarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 41-49.

Altun, A. (2009). Sosyal Bilgiler dersinde karikatür kullanımı. Refik Turan(Ed.) Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar, 192-211. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Atalay, İ. (2000). Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği. Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir.

Avanoğlu, Y. (1998). Yönetici, öğretmen ve velilerin ilkokul çevre-sağlık-trafik-okuma ders programına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Balım, A.G., İnel, D., ve Evrekli, E. (2008). The effects the using of concept cartoons in science education on students’ achievement and enquiry learning skill perceptions. Elementary Education Online, 7(1), 188-202.

Bing K. W., ve Tam, C.H. (2003). A fresh look at cartoons as a media of instruction in teaching mathematics and science in malaysian schools: A hands-on experience. ELTC, Malaysia: Conference: Managing Curricular Change.

Bolay, S.H. (2007). Değerlerimiz ve günlük hayat. Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 1 (1), 12-19.

Brocka, B. (1979). Comic books: In case you haven't noticed, they've changed. Media and Methods, 15(9), 30-32.

Bulmahn, J. W., ve Gröning, G. (1994). Children's comics: An opportunity for education to know and to care for nature? Children's Environments, 11(3), 232-242.

Dabell, J. (2006). Usıng Concept Cartoons Describes How He Uses 'Visual Disagreements' To Advance His Learners' Understanding Of Mathematics, Mathematıcs Teachıng Incorporatıng Mıcromath 209 / July.

Demirbaş, M., ve Pektaş, H. M. (2009). İlköğretim öğrencilerinin çevre sorunu ile ilişkili temel kavramları gerçekleştirme düzeyleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(2),195-211.

Devlet Planlama Teşkilatı. (1994). Çevre eğitimi, insan gücü ve katılım planlaması. VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu. Ankara.

Ersoy, A. (2010). İlköğretimde değer kazanımlarının incelenmesinde karikatür kullanımı: Dayanışma değeri örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 79-103.

Evrekli, E., ve Balım, A.G. (2010). Fen ve teknoloji öğretiminde zihin haritası ve kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 76-98.

Fidan, N.K. (2008). İlköğretimde araç gereç kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 1(1), 48-61.

Gambrell, L.B., ve Jawitz, P.B. (1993). Mental imagery, text illustrations, and children’s story comprehension and recall. Reading Research Quarterly, 28(3), 264-276.

Haugaard, K. (1973). Comic books: Conduits to culture? Reading Teacher, 27, 54-55.

İleri, R. (1998). Çevre eğitimi ve katılımın sağlanması. Ekoloji Çevre Dergisi, 7(28), 3-9.

Karakuş, U., Palaz, T., Kılcan, B., ve Çepni, O. (2012). Sosyal bilgiler müfredatında yer alan" çevre sorunları" konularının öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 363-376.

Keogh, B., ve Naylor, S. (1999). Science goes underground. Adults Learning, 10(5), 6-8.

Keogh, B., Naylor, S., ve Wilson, C. (1998). Concept cartoons: A new perspective on physics education. Physics Education, 33(4), 219- 224.

Kete, R., Avcu, T., ve Aydın, A. (2009). Öğretmen adaylarının çalışma yapraklarında karikatür kullanımına yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, 531-540.

Koenke, K. (1981). The careful use of comic books. Reading Teacher, 34, 592-595.

Martinez, Y. M. (2004). Does the k-w-l reading strategy enhance student understanding in honors high school science classroom?. Unpublished master’s thesis. Fullerton: California State University.

Metken, G. (1970). Comics. Frankfurt: Fischer Bücherei.

Naylor, S., ve McMurdo, A. (1990). Supporting science in schools. Timperley. Nussbaum.

Naylor, S., Downing, B., ve Keogh, B (2001). An empirical study of argumentation in primary science, using concept cartoons as the stimulus. Greece, Thessaloniki: 3rd European Science Education Research Association Conference.

Örs, F. (2007). Karikatür ve eğitim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 84(7), 26-28.

Özalp, I. (2006). Karikatür tekniğinin fen ve çevre eğitiminde kullanılabilirliği üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Özdemir, E. (2010). Eğitici çizgi romanların altıncı sınıf öğrencilerinin ısı transferi kavramındaki başarısı üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özmen, D., Çetinkaya, A. Ç., ve Nehir, S. (2005). Üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni,4 (6).

Parashar, S., Dhar S., ve Dahr, U. (2004). Perception of values: A study of future professionals. Journal of Human Values, 10,

Sones, W. (1944). The comics and instructional method. Journal of Educational Sociology, 18, 232-240.

Stephenson P. A., ve Warwick, P. (2002) Using concept cartoons to support progression in students’ understanding of light. Physics Education, 37(2), 135-141.

Symeon, R. (2008). State of the art comics in education. Using Web Comics in Education. Project Deliverable Report. Retrieved from http://www.educomics.org/material/deliverables/Deliverable1_StateoftheArt.pdf

Tahiroğlu, M., Yıldırım, T., ve Çetin, T. (2010). Değer eğitimi yöntemlerine uygun geliştirilen çevre eğitimi etkinliğinin, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumlarına etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 231-248.

Topkaya, Y. (2014). Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersinde eğitici çizgi roman kullanımının bilişsel ve duyuşsal öğrenmelere etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Topkaya, Y., ve Yılar, B. (2015). Analysis student views related to educative comics. Route Educational and Social Science Journal, 2(3), 106-117.

Yaşar, O. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde görsel materyal kullanımı ile coğrafya konularının eğitimi ve öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 163.