Marka Şehir Oluşturma: Şehirde Oturanların Değerlendirmeleri Üzerine Bir Uygulama (Adıyaman Örneği) / Brand City Building: An Application on Consideration of Dwelling in the City (Adiyaman Sample)

Yavuz AKÇİ, Özgün ULUIŞIK
4.782 915

Öz


Pazarlama, küresel dünyada büyük bir önem taşımaktadır. Artan rekabet ortamında ürünlerin satılabilmesi için pazarlamanın önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Son yıllarda şehir pazarlama konusu da pazarlama biliminin alt bilim dallarından biri haline gelmiştir. Şehir markası oluşturmak büyük önem taşıdığı için bütün şehirler markalaşmak üzere çalışmalar yapmaya başlamıştır. Markalaşma çalışmalarının önemli bir kısmını da stratejik pazarlama çalışmaları tutmaktadır. Markalaşan şehirler ekonomik anlamda canlanmakta, şehrin yaşam kalitesi ve istihdam olanakları artmaktadır. Bu çalışmada Adıyaman ilinde yaşayanların şehre ilişkin görüşleri alınarak şehir markalaşmasının şehirde yaşayanların değerlendirmeleri araştırılmıştır. Araştırmada Adıyaman ilinde yerleşik 400 kişi ile anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen verilerin analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre “Kent markalaşması ile ilgili değişkenlerin tümü katılımcılar tarafından yeteri kadar önemli olarak algılanmaktadır”. Adıyaman’ın bu değişkenlerin bazılarında yeterli olduğu bazılarında ise yeterli olmadığı görülmüştür. Çalışma, markalaşma çalışmasının şehirde yaşayanlarda fiziki, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etkilerini belirlemek adına önemlidir. 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Ak, T. (2009). Marka Yönetimi ve Tüketici Karar sürecine Etkileri. Karamanoğlu, Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karaman

Aladağ, Ö.F. (2011). Kent Pazarlaması ve Marka Kentlerin Geliştirilmesinde Başarıyı Etkileyen Faktörler. Malatya: Uzman, Fırat Kalkınma Ajansı, Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi.

Altunbaş, H. (2007). Pazarlama İletişimi ve Şehir Pazarlaması, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4(4), 156-162.

Apaydın, F. (2011). Şehir Pazarlaması, Nobel Yayın, Ankara.

Aygün, A. (2006). Konaklama işletmelerinde Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Britanica, A. (1992). Ansiklopedisi 1.Cilt İstanbul: Ana yayıncılık.

Deffner, A., Liorius, C. (2005). “City Marketing: A Significant Planning Tool For Urban Development In a Globalised Economy” 45th Congress of the European Regional Science Association, Vrije University Amsterdam.

İri, R. İnal, M.E. (2010). Geçti Bor’un Pazarı Sür Eşeği Niğde’ye. Ankara: Detay Yayıncılık.

İslamoğlu, H., Fırat, D. (2011). Stratejik Marka Yönetimi. Beta Basım A.Ş. İstanbul.

Kavaratzis M, Ashworth. G.J.(2008). Place Marketing: How Did We Get Here and Where Are We Going! Journal of Place Management and Development Vol.1, No:2, S.150-165.

Kaypak, Ş. (2013). Yerel Kalkınmada Yeni bir anlayış: Kentlerin markalaşması (Hatay Marka Kent Örneği), (Ed.: B. Özer ve G. Şeker). Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları, Celal Bayar Üniversitesi Matbaa Birimi, s.201-221.

Keleş, R. (1990). Kentleşme Politikası İmge Kitabevi Ankara

Kılıçbay, M.A. (1990). Şehirler ve Kentler, Ankara: İmge Kitabevi.

Kotler, P. (1997). Marketing Management. 9. Baskı Pretice-Hall İnc. Upper.

Özbek, A. (2010). Kent Merkezli Turizm Stratejisi. T.C. Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi, Şanlıurfa.

Özdemir, A.G. (2013). Şehir Varlıklarının Şehir Pazarlamasındaki Önemi: Alanya Örneği Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Perry, A., Wisnom, D. (2003). ‘Markanın DNA’sı eşsiz ve Dayanıklı Markalar Yaratmanın Kuralları” (Yılmaz, Z. Çev.) Mediacat Kitapları İstanbul.

Polat, C. (2007). Şehir Pazarlaması, Dünya’daki ve Türkiye’deki Gelişmeler ve Karşılaşılan Sorunlar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi, 10(1-2), 231.

Teker, E., Gül, A. (2005). Şehir ve Yöreler “marka” Olarak Algılanması Ve Markalaşma Sürecini Etkileyen Faktörler. Marka Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, Bildiriler Kitabı.

Yalçınkaya, G. (2006). Ülke imajı ve Ülke İmajının Müşteri Tercihleri Üzerine Etkisi: Türkiye Değerlendirmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı Uluslararası İşletmecilik Programı, İzmir.

Yaşar, B.E. (2013). Kent ve Bölge Markalaşması. Erzurum: KUDAKA T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı.

Yurtseven, H.R. (2004). Küçük Adalara İlişkin Alternatif Turizm Biçimlerinin Geliştirilmesinde Bir Stratejik Planlama Modeli: Gökçeada (IMBROS) Örneği. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Kitapçığı, 15-16 Nisan.

http://www.adiyaman.gov.tr/Alt/ie7/ValilikHaberler.aspx?HaberId=384. Erişim Tarihi: 15 Mart 2015.