İlköğretim 1-5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi / Examination of the Texts of Turkish Textbooks in terms of Gendre and Thema at Primary School at 1-5 Grade

Muamber YILMAZ, Canan KORKMAZ
2.528 826

Öz


Özet

Araştırmanın amacı 1-5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinleri tür ve tema açısından incelemektir. Araştırma 2012-2013 yılları arasında yapılmış olup, betimsel nitelikli bir çalışmadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Talim Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen 1-5. sınıf tüm Türkçe Ders kitapları, örneklemini ise yansız atama yoluyla 11 yayınevine ait 15 Türkçe ders kitabı içerisinden seçilen 492 metin oluşturmaktadır. Araştırma kapmasına alınan yayınevlerinin isimleri şifrelendirilmiştir. Verilerin elde edilmesinde metin türü ölçütü ve tema ölçütü kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde ve aritmetik ortalamadan yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; 15 ders kitabında bulunan metinlerin 131’i bilgilendirici, 213’ü öyküleyici ve 148’inin şiir türünde olduğu ve 15 farklı temaya yer verildiği tespit edilmiştir. 1. sınıf E, O ve L yayınevindeki tüm temalarda, 2. sınıf V yayınevine ait 2 temada, 3. sınıf E yayınevine ait 5 temada, 3. sınıf K yayınevine ait 3 temada, 4. sınıf M yayınevine ait 2 temada ve 5. sınıf E yayınevine ait 2 temada bilgilendirici metine, 5. sınıf E yayınevine ait 3 temada, V yayınevine ait 1 temada ve R yayınevine ait 2 temada öyküleyici metine yer verilmediği belirlenmiştir. 15 Türkçe ders kitabının zorunlu ve seçmeli temalara uygun olarak hazırlandığı sonucuna ulaşılmıştır. 


Tam metin:

PDF