Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Model Önerisi / Inservice Training Model Suggestion for Classroom Teachers

Ümran ŞAHİN, Adil TÜRKOĞLU
3.408 486

Öz


Bu araştırmada, Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerine yönelik bir hizmet içi eğitim model önerisi oluşturma amaçlanmıştır.

Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın örneklemini Ege Bölgesindeki illerin sosyo- ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 4 ilde (İzmir, Aydın, Uşak, Afyon) bulunan ilköğretim okulları ve bu okullarda görev yapan tabakalama örnekleme yoluyla seçilen 500 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinden yararlanılmıştır.

Araştırma sonucuna göre; sınıf öğretmenleri, hizmet içi eğitim programlarının Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitim fakültelerinin işbirliği içinde organize edilmesi gerektiğini vurgularlar. Ayrıca bu hizmet içi eğitim kurslarının üniversitelerdeki alan uzmanlarınca verilmesini, kurs programlarında yer alacak derslerin ise öncelikli olarak seminer dönemlerinde olmasını  istemektedirler. Hizmet içi eğitim kurslarında yöntem olarak modüler eğitimin uygun olduğunu belirterek  kurs programlarının sonunda performans değerlendirmeye bakılmasını ve  başarılı olanların maddi olarak ödüllendirilmesini istemektedirler.

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmenliği, Hizmet İçi Eğitim, Hizmet İçi Eğitim Modeli.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akdüz, A. (2006). İlk ve Orta Dereceli Okullarda Görev Yapan Müzik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Alkan, C. (1991). Eğitimde Nitelik Geliştirme Metodolojisi Olarak Biraysel Öğretim. Eğitimde Nitelik Geliştirme. Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu Bildiri Metinleri Kültür Koleji Yayınları, İstanbul.

Arabacı, İ. B. ve Turhan, M. (2010). Utilise of e- portfolio as a tool of performans assessment in educational organizations. International Educational Technology Conference & Exhibition. 26-28 April 2010, İstanbul: Boğaziçi University.

Baskan, H. (2001). İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Programlarının Etkililiğine İlişkin Algı ve Beklentileri (Denizli İli Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Budak,Y.,Demirel, Ö. (2003). Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, S:33, ss.62-81.

Çifci, Ceran, S. (2008). İlköğretim I. Kademe Sınıf ÖğretmenlerininYapılandırmacı Programa Göre Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Çiftçi, E. (2008). Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı Tarafından Müzik Öğretmenlerine Verilen Hizmet İçi Eğitimin İncelenmesi Ve Müzik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Demirbaş, A. ve Eroğlu, E. (2001). Öğretmenlerin performans değerlendirme modeli ve sicil raporları. (EARGED Araştırma Raporu, Ankara, Danışman: Pehlivan, İ.)

D’Hainaut, L. ve Vasamillet, C. Modular Training: Introduction. Torino: İLO Turin Center.

Eurydıce European Unıt (2002), Key Topics in Education in Europe (c. 3),: The Teaching Profession in Europe: Profile, Trends and Concerns. Report I: Initial Training and Transition to Working Life. Brüksel: EEU.

Eurydice.org. (12.03.2012).The Education System in Sweden (2002/2003c). http://www.eurydice.org/Eurybase/Application/frameset.asp?country=SW&language=EN Eurydice.org. (2003/2004).

Garuba, A. (2004). Continuing education: an essential tool for teacher empowerment in an era of universal basic education in Nigeria. Int. Jounal Of Lifelong Education, 23,(2), (March–April 2004), 191–203.

Imants, J. (2002). Restructing schools as a context for teacher learning. International Journal of Educational Research, 37, 715-732.

Jamil, A., Atta, M., Ali, U., Baloach, J., Ayaz, M. (2011). Effects of In-Service Traınıng In Meliorating Teachers’ Performance At Secondary Level. International Journal of Academic Research, Vol.3, No:2, March.

Kahyaoğlu, M., ve Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 15(1), 73-84.

Kalkandelen, H.(1968). Eğitim İhtiyaçlarının Tespiti, Eğitim İhtiyaçlarının Tespiti Semineri Kitabı, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1968, s.17.

Karagiorgi, Y., Symeou, L., Neophytou, E. (2005). Diagnosis Of Teachers Training Needs In Cyprus. Cyprus Pedegogıcal Instıtute. The research was sponsored by the Cyprus SOCRATES National Agency.

Karagöz, B. (2006). Ortaöğretim (Genel Lise) Resim-İş Öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığınca Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Katılım Durumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karasar, N. (2007 ). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara., Kıldan, A. O. ve Temel, Z. F. (2008). Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Oluşturulan Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Öğretmenlikle İlgili Bazı Görüşlerine Etkisi. Kastamonu Egitim Dergisi, 16(1), 25-36.

Kaya, A., Çepni, S., ve Küçük, M. (2004). Fizik Öğretmenleri İçin Üniversite Destekli Bir Hizmet İçi Eğitim Model Önerisi. TOJET January, ISSN:1303-6521 volume 3 Iss:1.

Kazu, İ.Y., Kerimgil, S. (2008). Yeni atanan öğretmenlerin hizmet içi eğitime ilişkin görüşleri (elazığ ili örneği), Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:23, s.14-30.

Kıldan, A. O. ve Temel, Z. F. (2008). Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Oluşturulan Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Öğretmenlikle İlgili Bazı Görüşlerine Etkisi. Kastamonu Egitim Dergisi, 16(1), 25-36.

Kubiszyn, T. ve Borich, G. (2003). Educational testing and measurement: Classroom application and practice. United States of America: John Wiley & Sons Inc.

Lanier, J. E., Little, J. W. (1989). Research On Teacher Education. Handbook of Research on Teaching. New York: Macmillian Publishing Company.

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (1995). Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme Sistemleri. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Yayını. Devlet Kitapları Basımevi.

Okçabo, R., Akpınar, Y., Caner, A., Erktin, E., Gök, F. Ve Ünlühisarcıklı, Ö. (2003). Öğretmen Yetiştirme Araştırması. Eğitim Sen Yayınları, Ankara.

O’Sullivan, M. C. ( 2001). The Inset Strategies Model: an Effective Inset Model for nqualified and Underqualified Primary Teachers in Namibia, International Journal of Educational Development, 21, 93- 117

Ornstein, C. Allan and Francis P. Hunkins. Curriculum (1988): Foundation, Principles and Issues, Prentice Hall Inc, s.194.

Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M., Gürdal, A. (2009). Hizmet İçi Eğitimin Öğretmenlerin Öğretim Yöntem ve Tekniklerine İlişkin Bilgilerine Etkisi: ÖPYEP Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:10, Sayı:3, ss.9-23.

Özan, M., Dikici, A. (2001). Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:2, Sy:225-240, Elazığ.

Özyürek, L. (1981). Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkinliği, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Polat, M., Köse, Y. (2013). Okullarda Bir Performans Değerlendirme Aracı Olarak E- Portfolyo Kullanımına Yönelik İlköğretim Öğretmenlerinin Görüşleri, Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi.

Saracaloğlu, A.Seda (1992). Türk ve Japon Öğretmen Sistemlerinin Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir.

Seçer, Z. (2010). An Analysis Of The Effects Of İn-Service Teacher Training On Turkish Pre-School Teachers’ Attitudes Towards Inclusion, International Journal of Early Years Education Vol. 18, No. 1, March 2010, 43–53.

Taymaz, H (1997). Hizmet içi Eğitim, Kavramlar İlkeler, Yöntemler. Ankara: Tapu ve Kadastro Matbaası

Tok, T. N. & Tok, Ş. (2009). Opinions Of Teachers On Effectiveness Of IST Programs, Procedia- Social and Behavioral Sciences, 1, 124-128. , 2009.

Ryan, R.L. (1987). The Complete Inservice Staff Development Program. Prentice- Hall, Inc. Englewood Clifs, New Jersey.

Tonbul,Y. (2006). İlköğretim Okullarındaki “Mesleki Çalışma” Uygulamalarının Etkililiği İle İlgili Görüşleri. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:1.

Uçar, R. ve İpek, C. (2006). İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin MEB hizmet içi eğitim uygulamalarına ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 3 (1), 34-53.

Uşun, S., Çömert, D. (2003). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:23, Sayı 2.