Sınıf Öğretmenlerinin Motivasyonları İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki / The Relationship Between Characteristics of Primary School Teachers and Their Motivations

Cennet GÖLOĞLU DEMİR, Engin DEMİR, Yavuz BOLAT
4.361 661

Öz


Özet

Bu araştırmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin mesleki motivasyonları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu çalışmaya 2014–2015 eğitim öğretim döneminde, İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde bulunan ilkokullarda çalışan ve rastlantısal yolla seçilen toplam 204 sınıf öğretmeni katılmıştır. Tarama modelinde olan bu çalışmada veri toplama araçları olarak, Öztürk ve Uzunkol (2013) tarafından geliştirilen “İlkokul Öğretmeni Motivasyon Ölçeği”   ile Bacanlı, İlhan ve Aslan (2009) tarafından geliştirilen “Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi” kullanılmıştır. Bu veri toplama araçları ile toplanan verilere Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi ve Spearman Testleri uygulanmıştır.

Bu araştırmadan elde edilen veriler dikkate alındığında öğretmenlerin genel motisyonlarının yüksek olduğu fakat mesleği özümseme konusunda öğretmenlerin tam olarak mesleği özümseyemedikleri, öğretmenlerin kişilik özellikleri bakımından onların duygusal denge içerisinde oldukları, dışadönüklük, deneyime açıklık, yumuşakbaşlılık ve sorumluluk kişilik özelliklerine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Araştırmaya katılan kadın öğretmenlerin genel motivasyonlarının erkek öğretmenlerden daha yüksek olduğu görülmekle birlikte öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre kişilik özelliklerinin farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır. 20 yıl ve üstü deneyime sahip öğretmenlerin genel motivasyonlarının diğer çalışma deneyimine sahip öğretmenlerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin motivasyonları ile kişilik özellikleri arasında düşük düzeyde pozitif ve negatif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları dikkate alınarak alana ilişkin bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:  Sınıf öğretmenleri, kişilik, motivasyon.

 

Abstract

The main aim of this stduy is to reveal the relations between characterics of primary school teachers characteristics and motivations. This study is joined by 204 randomly chosen primary school teachers who in primary schools around İstanbul/Küçükçekmece in the years of 2014-2015. As data collecting tools, in this survey “primary school motavition scale” which is developed by Öztürk and  Uzunkol (2013) and “personality test based on adjectives” which is developed by Bacanlı, İlhan and Aslan (2009) is used. Mann Whitney U Test, Kruskal Wallis Test ve Spearman Test is applied on the datas mentioned by these tools.

İn this study, regarding the declares mentioned above, it is pointed out that in terms of internalizing their occupations motivation yet they couldn’t internalize their occupation completely, and as being emotionally balanced in terms of their characteristics, they have features such as extraversion, being open to experiences obidence and being responsibly. Participatory female school teachers have higher average motivation than male ones, however they don’t vary in their characteristics accordingly to their sexualities. Teachers with experince over 20 years, are to be defined with a motivation higher than the others. Besides, lower positive and negative sided relations are stated between the teacher’s characteristics and motivations. Some suggestions regarding this field are represented considering the results of this survey.

Key Words: Primary school teachers, Characteristics, Motivation.

 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Aksoy, H. (2006). Örgüt ikliminin motivasyon üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Argon, T. İsmetoğlu,M.& İşeri,B.(2014). İlkokullarda sanatsal denetim ve öğretmen motivasyonu üzerine öğretmen görüşleri . Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,3(2),286-296

Bacanlı, H., İlhan,T. & Aslan S. (2009). Beş faktör kuramına dayalı bir kişilik ölçeğinin geliştirilmesi: sıfatlara dayalı kişilik testi (SDKT), Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 261-279.

Barutçugil ,İ. (2002). Organizasyonlarda duyguların yönetimi. Birinci Baskı. İstanbul: Kariyer Yayıncılık

Basım, N., H., Çetin, F. & Tabak, A. (2009). Beş faktör kişilik özelliklerinin kişilerarası çatışma çözme yaklaşımlarıyla ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 24 (63), 20-34.

Bennel, P. (2004). Teacher motivation and incentives in sub-saharan africa and asia Erişim: http://www.eldis.org/vfile/upload/1/document/0708/doc15160.pdf Tarih: 27.09.2013

Büyükses, L. (2010). Öğretmenin iş ortamındaki motivasyonunu etkileyen etmenler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Çelebi, N. & Uğurlu, B. (2014). Resmi liselerde çalışan öğretmenlerin kişilik özelliklerinin demografik değişkenlere göre incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (18), 537-569.

Deniz,N.(2008). İlköğretimde çalışan sınıf öğretmenlerinin kişilik özellikleri ile iş tatminleri arasındaki ilişkinin incelenmesi(Sultanbeyli İlçesi Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi .Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Deniz, Ü. & Kesicioğlu, S. O. (2013). Okul öncesi öğretmen adaylarının kişilik özelliklerinin bazı değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13 (2), 1-13.

Eroğlu, F. (2000). Davranış Bilimleri. İstanbul: Beta Yayınevi.

Eroğlu, S. (2007). Toplam kalite yönetimi uygulanan orta öğretim kurumlarında öğretmenlerin örgütsel adanmışlık ve motivasyon düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Everett, G. B. (1988). A study of the relationship between principal’s leadership style and the level of motivation of the teaching staff. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Tennessee State University Graduate School, Tennessee.

Ergün,M. (2007). Sınıfta Motivasyon. (Editör: Emin Karip). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 131-147.

Falout, J. (2010). Strategies for teacher motivation. The Language Teacher, 34 (6).

Fernet, C., Senécal, C., Guay, F., Marsh, H. & Dowson, M. (2008). The Work Tasks Motivation Scale for Teachers (WTMST). Journal of Career Assessment, 16, 256–279.

Fernet,C., Caroline L., Frédéric,S., Herbert,G.&Dowson,M.M (2008). The work tasks motivation scale for teachers (wtmst). Journal of Career Assessment, 16(2), 256–279

Guajardo , J. (2011). Teacher Motivation: Theoretical Framework, Situation Analysis of Save the Children Country Offices, and Recommended Strategie . http://www.oxfamnovib.nl/related-materials.html Erişim Tarihi: 13.01.2014.

Güven, A. (2007). Kamu yöneticilerinin davranış tarzlarının personelin motivasyonu üzerine etkileri: Tokat il milli eğitim müdürlüğünde çalışan öğretmenler üzerinde bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens¬titüsü, Tokat.

Herndon, B. C. (2007). An analysis of the relationships between servant leadership, school culture, and student achievement. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Missouri Faculty of the Graduate School, Colombia

Inayatullah, A., & Jehangir, P. (2012). Teacher’s job performance: The role of motivation. Abasyn Journal of Social Science, 5(2), s. 78-99.

Kalafat, S.(2012). Lise öğretmenleri kişilik özelliklerinin öğretmen yeterliliklerine etkisi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(3), 193-200

Kalaycı, Ş.(2006).Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. 2.Baskı. Ankara, Asil yayın Dağıtım,

Mustafa, M., & Othman, N. (2010). The effect of work motivation on teacher’s work performance in pekanbaru senior high schools, Riau Province, Indonesia. SOSIOHUMANIKA, 3(2), 259-272.

Oades, C. D. (1983). Relationship of teacher motivation and job satisfaction. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University of Manitoba, Canada.