Ekonomik Karlılığı Etkileyen Faktörler: İSO 500 Sanayi İşletmeleri Uygulaması / The Factors Affecting Economics Profitability: A Case Study of ISO 500 Industry Firms

Mehmet KOCAMAN, Necati ALTEMUR, Seda ALDEMİR, Süleyman Serdar KARACA
3.655 728

Öz


Günümüzde,  yatırımcılar yatırım kararını verirken birçok ekonomik, politik ve siyasi unsuru analiz etmektedirler. Yatırımcıların yatırım kararını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de firmanın karlılık oranıdır. Aktif karlılık oranı, firma varlıklarının etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığını ölçer.Bu çalışma, firmaların karlılık düzeylerinin açıklanmasında, finansal göstergelerinin anlamlılığını ve finansal göstergeler ile karlılık değişkenleri arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada, İstanbul Sanayi Odasına (İSO) kayıtlı olan ve 1997´ den 2013’ kadar ilk 100 firma içerisinde yer alan ve BİST 100’de işlem gören şirketler arasından 15 şirket seçilmiştir. Çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla panel regresyon modellerinden yararlanılmış ve tek model elde edilmiştir. Sonuç olarak,ekonomik karlılık (bağımlı değişken)ile Net Kar Marjı, Alacak Devir Hızı, Kaldıraç Oranı ve Duran Varlıkların Aktif Toplamına Oranı (Bağımsız Değişkenler) arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ekonomik Karlılık ile Cari Oran, Net İşletme Sermayesi/ Net Satışlar ve Net İşletme Sermayesi Devir Hızı (Bağımsız Değişkenler)   arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Albayrak, A. S. ve Akbulut, R. (2008). Kârlılığı Etkileyen Faktörler: İMKB Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir İnceleme.Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 4(7) :55-83

Almajali, A.Y. ve Sameer, A.A. (2012). FactorsAffectingthe Financial Performance of JordanianInsuranceCompaniesListed at Amman Stock Exchange. Journal of Management Research, 4(2):266-289.

Aydın Okuyan, H. (2013). Türkiye'deki En Büyük 1000 Sanayi İşletmesinin Karlılık Analizi. Business & Economics Research Journal, 4(2), 23-36.

Ayaydın, H., & Karaaslan, İ. (2015). Politik Belirsizlikler Ve Finansal Performans: Bist Örneği. Gumushane University Electronic Journal Of The Institute Of Social Science / Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 6(13), 51-63. doi:10.17823/gusb.202

Baños-Caballero, S., García-Teruel, P.,& Martínez-Solano, P. (2012). How does working capital management affect the profitability of Spanish SMEs?. Small Business Economics, 39(2), 517-529.

Demir, Y., & Tuncay, A. (2012). Türk Gıda Sektörünün Faaliyet Ve Karlılık Oranları Açısından Analizi: İmkb Gıda Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma (2000-2008 Dönemi). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.

Doğan, M. (2013). Sigorta Firmalarının Sermaye Yapısı İle Karlılık Arasındaki ilişki: Türk Sermaye Piyasası Üzerine Bir İnceleme. Journal Of Accounting & Finance, (57), 121-136.

Dursun, A., & Ayrıçay, Y. (2012). Çalışma Sermayesi-Kârlılık İlişkisinin İmkb Örneğinde 1996-2005 Dönemi Analizi. Ataturk University Journal Of Economics & Administrative Sciences, 26(3/4), 199-214.

Düzgün, R., & Taşçı, H. M. (2014). Türk İşletmelerinin İhracat Performansını Belirleyen Faktörler: İSO-500 Üzerine Bir Uygulama.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(3), 7-24.

Gul, S.,Faiza, I. ve Khalid, Z. (2011). Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan. The Romanian Economic Journal, 14(39):61-87.

Karaca, S. S., & Başçı, E. S. (2011). Hisse Senedi Performansını Etkileyen Rasyolar Ve İmkb 30 Endeksinde 2001-2009 Dönemi Panel Veri Analizi. Suleyman Demirel University Journal Of Faculty Of Economics & Administrative Sciences, 16(3), 337-347.

Karadeniz, E. T.,& İskenderoğlu, Ö. T. (2011). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif Karlılığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi. Anatolia/ Turizm Araştırmaları Dergisi, 22(1), 65.

Korkmaz, T., Yıldı Z, B., & Gökbulut, R. İ. (2010). FVFM'nin İMKB Ulusal 100 Endeksindeki Geçerliliğinin Panel Veri Analizi İle Test Edilmesi. Istanbul University Journal Of The School Of Business Administration, 39(1), 95-105.

Korkmaz, Ö.,& Karaca, S. S. (2013). Firma Performansını Etkileyen Faktörler ve TürkiyeÖrneği. Ege Academic Review, (2), 169.

Korkmaz, Ö., & Karaca, S. S. (2014). Üretim İşletmelerinde Firma Karlılığının Finansal Belirleyicileri ve BİST İmalat Sanayi Uygulaması. Ege Academic Review, 14(1), 21-30.

Lazarıdıs, I. , Tryfonıdıs D. (2006). Relationship Between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange. Journal of Financial Management andAnalysis, 19 (1), 26‐35.

Najjar, N. (2012). The Impact of Corporate Governance on the Insurance Firm’s Performance in Bahrain. International Journal of Learning & Development, Vol. 2, No. 2, pp. 1-17.

Saldanlı, A. (2012). Likidite Ve Karlılık Arasındaki İlişki - İmkb 100 İmalat Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Journal Of Suleyman Demirel University Institute Of Social Sciences, 16(2), 167-176.

Shin, H. H., & Soenen, L. (1998). Efficiency of working capital and corporate profitability. Financial Practice and Education, 8, 37–45.

Zariyawati, M. A., M. N. Annuar, A.S., Abdul Rahim A.S. (2009). Effect of Working Capital Management on Profitability of Firms in Malaysia.International Symposium on Finance and Accounting, July 6-8.