Dramatizasyon Yöntemi ile Okul Öncesi Çocuklara Fen Konularının Öğretimine Yönelik Etkinlikler Oluşturulması / Preparing Activities for Teaching Science Subjects to Pre-School Children Through Dramatization Method

Zeynep AKSAN, Dilek ÇELİKLER
3.589 1.205

Öz


Bu araştırma ile Okul Öncesi öğretmen adayları tarafından fen konularının öğretiminde dramanın kullanıldığı etkinlikler oluşturulması amaçlanmıştır. Araştırma, Türkiye’nin kuzeyinde bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3. sınıfta öğrenim gören toplam 35 gönüllü öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarından beşer kişilik gruplar oluşturulmuş ve gruplardan fen konularının öğretimine yönelik drama etkinlikleri planlamaları istenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının hayvanlar ve özelliklerinin, ağız ve diş sağlığının, el temizliğinin öneminin, kurbağanın başkalaşım evrelerinin, dolaşım sisteminin, sindirimde görev alan organların öğretimine yönelik drama etkinlikleri ve etkinliklerde kullanılmak üzere materyaller tasarladıkları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının hazırladıkları etkinliklerin, çocukların ilgisini çekecek, eğlenceli, fen konularını öğrenmelerini kolaylaştırıcı, hazırladıkları materyallerin ise yeni fikirlerin oluşmasına olanak sağlayan ve hayal gücünü geliştirici özellikte olduğu görülmüştür.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aral, N., Baran, G., Bulut, Ş. ve Çimen, S. (2000). Drama. İstanbul: Ya-Pa.

Arieli, B. (2007), The integration of creative drama into science teaching. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kansas State University, Manhattan, Kansas.

Bentley, D., & Watts, M. (1989). Learning and teaching in school science (Practical Alternatives).

Can Yaşar, M. ve Aral, N. (2011). Türkiye’de okul öncesinde drama alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(22), 70-90.

Christensen, L.B., Johnson, R.B,. & Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (Research methods, design, and analysis). (Çeviri Ed.: A. Alpay). Ankara: Anı.

Çam, F., Özkan, E. ve Avinç, İ. (2009). Fen ve teknoloji dersinde drama yönteminin akademik başarı ve derse karşı ilgi açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Köy ve merkez okulları örneği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 459-483.

Dalbudak, Z. ve Akyol, A.K. (2008). Anaokulu öğretmenlerinin eğitim programlarında drama etkinliklerine yer verme durumlarının incelemesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 170-178.

Davies, D., & Howe, A. (2003). Teaching science and design and technology in the early years. London: David Fulton Publishers.

Freeman, G., Sullivan, K., & Fulton, C.R. (2003). Effects of creative drama on selfconcept, and problem behavior. Journal of Educational Research, 96(3), 131-138.

Gönen, M. ve Dalkılıç, N. (2003). Çocuk eğitiminde drama. İstanbul: Epsilon.

Hamurcu, H. (2003). Okul öncesi eğitimde fen bilgisi öğretimi ‘proje yaklaşımı’. Eğitim Araştırmaları, 4(13), 66-72.

Hendy, L., & Toon, L. (2001). Supporting drama and imaginative play in the early years. Open University Press, Buchkingham, 161 p., Philadelphia.

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. (22. baskı). Ankara: Nobel.

Kallery, M., & Psillos D. (2001). Pre-school teachers’ content knowledge in science: Their understanding of elementary science concepts and of issues raised by children’s questions. International Journal of Early Years Education, 9(3), 165-177.

Kandır, A. (2003). Yaratıcı dramanın okul öncesi eğitim programındaki yeri ve hedefleri. Okul öncesi eğitimde drama teoriden uygulamaya (Yazarlar: Ömeroğlu, E., Ersoy, Ö., Tezel Şahin, F., Kandır, A. ve Turla, A.). Ankara: Kök.

Lind, K.K. (1999). Science in early childhood: Developing and acquiring fundamental concepts and skills. In American Association for the Advancement of Science (AAAS). Dialogue on early childhood science, mathematics, and technology education. Washington, DC: AAAS, 73-83.

McCaslin, N. (2006). Creative drama in the clasroom and beyond. United States of Pearson Education, America.

MEB (2012). Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Okul Öncesi Eğitim Programı, Ankara.

Mellou, E. (1995). Review of the relationship between dramatic play and creativity in young children. Early Child Development and Care, 112, 85-107.

Odegaard, M. (2003). Dramatic science. A critical review of drama in science education. Studies in Science Education, 39(1), 75-101.

Ömeroğlu, E. (1990). Anaokuluna giden 5-6 yaşındaki çocukların sözel yaratıcılıklarının gelişimine yaratıcı dramanın etkisi. Yayınlanmamış Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Önder, A. (2005). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama (6. Baskı). İstanbul: Epsilon.

Pinciotti, P. (1993). Creative drama and young children: The dramatic learning connection. Arts Education Policy Review, 94(6), 24-28.

Snape, D. J.,Vettraino, E., Lowson, A., & McDuff, W. (2011) Using creative drama to facilitate primary-secondary transition. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 39(4), 384-387.

Taylor, P. (2000). The drama classroom: action, reflection, transformation. Routledge Falmer, London.

Uyanık Balat, G. ve Önkol, F.L. (2013). Okul öncesi dönemde fen eğitimi öğretim yöntemleri. Okul öncesi dönemde fen eğitimi (Ed.: B. Akman, G. Uyanık Balat, T. Güler), Ankara: Pegem Akademi.

Yaşar, Ş. (1993). Okul öncesi eğitim öğrencilerinde fene yönelik duyuşsal özelliklerin geliştirilmesi. Ya-Pa Okulöncesi Eğit ve Yaygı Semineri, Ankara: 140-142.