Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinde Dinleme Stratejileri Öğretiminin Dinlediğini Anlama Becerilerine Etkisi / The Effect of Teaching Listening Strategies to Listening Comprehension Skills in Ninth Grade Students

Aziz KILINÇ, Harun KESKİN, Turgay YALANIZ
3.021 748

Öz


Bu çalışmada, dokuzuncu sınıf öğrencilerine dinleme stratejileri öğretiminin öğrencilerin dinlediğini anlama becerilerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanıldığı bu çalışma, 2015-2016 eğitim öğretim yılı, Balıkesir ili, Susurluk ilçesine bağlı Susurluk Anadolu İmam Hatip Lisesi dokuzuncu sınıfta okuyan 55 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanıp pilot uygulama sonucunda güvenirlik ve geçerliliği sağlanan başarı testleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS (20) paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, deney grubu öğrencilerinin ön-test ve son-test sonuçları karşılaştırıldığında son-test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Kontrol grubu öğrencilerinin ise ön-test ve son-test sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0,05). Cinsiyete göre dinleme stratejileri öğretimini ölçen başarı testlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0,05). Çalışma sonunda öğrencilerin ilk sınavlardan aldıkları notların ortalamaları ile ön ve son testleri arasında anlamlı bir ilişki görülmüştür. Not ortalaması yüksek olan öğrencilerin ön ve son testten aldıkları puanlar da yüksek çıkmıştır. Çalışma sonunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak dinleme stratejileri öğretiminin öğrencilerin dinlediğini anlama becerilerini geliştirdiği söylenebilir. Ayrıca öğrencilerin akademik başarıları arttıkça dinlediğini anlama düzeylerinin de arttığı söylenebilir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel Desenler. Ankara: PegemA Yayınları.

Cohen, A. (1998). Strategies in Learning and Using a Second Language. London: Longman.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. New York: Routledge.

Doğan, Y. (2007). İlköğretim İkinci Kademede Bir Dil Becerisi Olarak Dinlemeyi Geliştirme Çalışmaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Eisenberg, L. S., Dirks, D. D., Takayanagi, S. & Martinez A. S. (1998). Subjective Judgements of Clarity and Intelligibility for Filtered Stimuli With Equivalent Speech Intelligibilityindex Predictions. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 41, 327-339.

Fidan, M. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Kullandıkları Dinleme Stratejilerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Johnson, K. O. (1951). The Effect of Classroom Training upon Listening Comprehension. The Journal of Communication. 1, 58.

Kaplan, H. (2004). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Karadüz, A. (2010). Türkçe ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stratejilerinin Değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 39-55.

Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Katrancı, M. (2012). Üstbiliş Stratejileri Öğretiminin Dinlediğini Anlama Becerisine Ve Dinlemeye Yönelik Tutuma Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı (1995). Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği. Tebliğler Dergisi, 2438, 703.

Pinnell, G. S., & Jagger, A. M. (2003). Oral language: Speaking and Listening in Elementary Classrooms.J. Flood, D. Lapp, J. R. Squire, & J. Jensen, Handbook of Research on Teaching the English Language arts Mahwah, NJ: Erlbau. 881-913.

Polloway, E. A. & Smith T. E. C. (1992). Language Instruction for Students With Disabilities. 2nd. Ed. Denver Colorado: Love Publishing Company.

Pressley, M., Yokoi, L., Van Meter, P., Van Etten, S. & Freebern, G. (1997). Some of The Reasons Why Preparing Forexams is so Hard: What Can be Done to Make it Easier? Educ. Psychol. Rev., 9, 1-38.

Rost, M. (1994). Introducing Listening. London: Penguin English Applied Linguistics.

Rubin, J. (1995). A Guide fort he Teaching of Second Language Listening. Dominie Press.

Singh, K. (2007). Quantitative Social Research Methods. New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd.

Tekin, H. (2004). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları.

Tompkins, G. E. (2009). Language Arts: Patterns of Pracrice (Seventh Edition).New Jersey: Pearson.

Turgut, M. F. (1992). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Saydam Matbacılık.

Tüzel, S. (2013). Sınıf İçi Gürültünün Öğrencilerin Dinleme Sürecindeki Bilişsel Performansa Etkisi. Eğitimde Kurama ve Uygulama. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dergisi, 48, 363-378.

Ungan, S. (2013). “Dinleme”. (Ed: A. Kırkkılıç ve H. Akyol), İköğretimde Türkçe Öğretimi. Ankara: PegemA Akademi, s. 135-161.

Yıldız, N. (2015), Dinleme Stratejileri Öğretiminin 5. Sınıf Öğrencilerinde Dinlediğini Anlama Becerilerine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.